Gå direkte til innhold
 

4 millioner til kunnskapsnotater på plantehelse, dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet

Dere kan søke om midler for å utarbeide såkalte kunnskapsnotater myntet på forvaltningen, brukere, organisasjoner, studenter og offentligheten generelt. Formålet er å få en god oversikt og å formidle status for forskningen på feltet. Forskningsorganisasjoner kan søke.

Annen støtte Velg

Meldinger:

Søknaden må opprettes i, og sendes inn via, Forskningsrådets elektroniske søknadssystem senest fredag 5. april 2019.

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 4 millioner kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Hvem kan søke?

Godkjente forskningsorganisasjoner PDF - 282 KB kan søke om midler i denne utlysningen.

Krav til søkeren

Søker må dokumentere god forskningskompetanse og god kjennskap til de tjenesteområdene notatet dreier seg om, både nasjonalt og internasjonalt.
Søker må definere feltet og avgrense kunnskapsnotatet i prosjektbeskrivelsen, og det må komme tydelig fram hvilke fremgangsmåter og metoder som skal brukes i arbeidet. 

Forutsetning for støtte

Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader.

Formålet med utlysningen

Formålet med kunnskapsnotatene er å få en god oversikt over, og formidle status for, forskningen på feltet. Målgruppene vil være forvaltningen, brukere, organisasjoner, studenter og offentligheten generelt. Resultatene blir en kunnskapsoversikt som skal settes sammen og formidles på en måte som gjør den lett tilgjengelig for alle interessenter.

BIONÆR lyser ut midler til kunnskapsnotater på følgende fire områder i landbasert matproduksjon:

 1. plantehelse
 2. dyrehelse
 3. dyrevelferd
 4. mattrygghet:
 • i primærleddet
 • i næringsmiddelindustrien

Område 4 inkluderer både primærleddet og næringsmiddelindustrien, men det er viktig at det i leveransen skilles mellom de to. 

Maksimalt søkt beløp er 800 000 kroner per tema for temaene 1., 2. og 3.

For tema 4 er maksimalt søkt beløp 800 000 kroner for hvert av de to undertemaene.

Dette er alle viktige forskningsområder innenfor BIONÆR-programmet og for forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Vi ønsker ett notat per tema. Notatene skal gi en oversikt over forskningen på området, identifisere de viktigste resultatene, utfordringer og kunnskapsbehovene. Det er viktig at notatene ser på helheten av det som er finansiert og at porteføljen til BIONÆR-programmet og forskningsmidlene for jordbruk og matindustri sees i sammenheng.

I gjennomgangen av temaene er det viktig å ha følgende som utgangspunkt:

 • hva det forskes på, i tillegg til omfang av forskningsinnsatsen inkludert forskningsmidler av totalen som har gått til de nevnte områdene
 • sentrale forskningsresultater og konsekvenser
 • hvor det forskes på disse temaene
 • om det er avdekket viktige kunnskapshull
 • hva som er likt og ulikt, hvor våre spesielle styrker, potensielle fortrinn og utfordringer  ligger sett i en nordisk/internasjonal kontekst
 • hvordan kvaliteten på denne forskningen er illustrert, f.eks. gjennom hvor det publiseres

Notatet skal først og fremst ta utgangspunkt i forskning fra de siste 5–7 årene.

Vi vil prioritere prosjekter

 • med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt

Dokumenter

Kontaktpersoner