Gå direkte til innhold
 

4 millioner kroner til forprosjekter innenfor foredling av bioressurser

Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser i samarbeid ut midler som skal gi mer innovasjon innenfor bioøkonomien. Midlene skal stimulere bedrifter til å avklare potensialet i innovative ideer som kan lede frem til nye prosesser eller produkter.

Forprosjekt Velg

Meldinger:

Utlysningen er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

4 millioner kroner. Dere kan søke om mellom 200 000 og 500 000 kroner per forprosjekt. Den offentlige støtten kan maksimalt utgjøre 50 % av totalkostnadene til prosjektet. Innvilgede prosjekter vil få finansiering enten fra Forskningsrådet eller fra Innovasjon Norge.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Hvem kan søke?

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer her alle typer bedrifter til å søke støtte til sitt prosjekt, men oppfordrer spesielt små og mellomstore bedrifter til å søke.

Bioøkonomi favner all bærekraftig, effektiv og lønnsom produksjon, utnyttelse og foredling av fornybare biologiske ressurser til mat, fôr, ingredienser, helseprodukter, energi, materialer, kjemikalier, fiber og andre produkter. Bioøkonomi omfatter verdiskaping (produkter og tjenester) basert på produksjon og utnyttelse av fornybare biologiske ressurser, til forskjell fra ikke-fornybart karbon. 

Denne utlysningen retter seg mot industrialisering av teknologi eller produktutvikling som bidrar til økt verdiskaping gjennom mer foredling og økt utnyttelse av biologiske ressurser og restråstoff. Det oppfordres spesielt til teknoøkonomiske studier for å avklare lønnsomheten i nye produksjonsprosesser eller prosjekter som skal dokumentere bærekraft/miljøeffekt ved nye produksjoner.

Slik vurderer vi søknadene

  • Formålet er å finansiere forprosjekter som legger grunnlaget for kommersielt rettede FoU-/innovasjonsprosjekter.
  • Forprosjektene skal bidra til å redusere utviklingsrisiko/usikkerhet. Prosjekter som omhandler ordinær produktutvikling med lav utviklingshøyde og lav risiko, vil ikke bli prioritert.
  • Vi vil legge vekt på innovasjon, næringsrelevans, markedspotensial, lønnsomhet, bærekraft, miljøeffekt, samt mulighetene for framtidig verdiskapning i Norge.

Samarbeidspartnere

Det er ikke krav om samarbeidspartnere i prosjektet. Bedrifter som samarbeider med andre bedrifter eller FoU-institusjoner i prosjektet, må opplyse om dette, beskrive deres rolle i prosjektet og vise hvordan kostnadene fordeler seg mellom partnerne.

Vurderingskriterier

  • relevans til prioriterte områder i utlysningen
  • den offentlige støttens utløsende effekt
  • markedspotensial og lønnsomhet
  • gjennomføringsevne
  • potensial for framtidig verdiskaping i Norge

Legg merke til at støtte til forprosjekter ikke medfører noen videre forpliktelser for Forskningsrådet eller Innovasjon Norge til å støtte senere søknader om finansiering.

Aktiviteter som er gjennomført før søknadstidspunktet, vil ikke bli finansiert. Aktiviteter som igangsettes før melding om tilsagn er gitt, gjennomføres på egen risiko.

Kostnader vi kan dekke

Aktuelle kostnader vi kan dekke, er personalkostnader, kjøp av FoU eller kompetanse-tjenester, nettverkstiltak og andre prosjektrelaterte kostnader.

Se også

Kontaktpersoner