Gå direkte til innhold
 

Forsterkningsmidler til norske partnere i prosjekter innenfor samfunnsutfordring 2 i Horisont 2020

Vi lyser ut inntil 5 millioner til norske partnere i forsknings- og innovasjonsprosjekter finansiert av EU under samfunnsutfordring 2, SC2: "Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the bioeconomy". Prosjektet må også være innenfor BIONÆRs tematiske ansvarsområder.

Annen støtte Velg

Meldinger:

Søknadene vil bli behandlet fortløpende fram til og med 21. november 2018. Etter denne datoen vil utlysningen ikke lenger være aktiv.

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 5 millioner kroner totalt for prosjekter som finansieres fra arbeidsprogrammet til SC2 i Horisont 2020 for 2017.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Formålet med utlysningen er å styrke den norske deltakelsen i EU-prosjekter, og å få norske deltakere til å ta større roller i prosjektene.  Norske aktører som tar rollen som koordinator, arbeidspakkeleder eller oppgaveleder (task leader) i et RIA- eller et IA-prosjekt som finansieres under SC2 i Horisont 2020 på et tema som faller inn under BIONÆR sitt tematiske ansvarsområde, kan søke om ekstra midler. Midlene skal brukes til et selvstendig, nasjonalt prosjekt, og kan ikke brukes som tilleggsfinansiering av EU-prosjektets aktiviteter (det vil si midler til å gjøre det samme som i EU-prosjektet). Dette kan blant annet gjøres med aktiviteter som bidrar til å:

 • styrke koordineringen fra norsk side
 • supplere de norske aktivitetene
 • etablere nasjonale nettverk i forbindelse med EU-prosjektet
 • arrangere workshops
 • evt. andre relevante aktiviteter

Krav til innholdet i prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

 • en kort beskrivelse av søkers rolle og arbeidsoppgaver i EU-prosjektet
 • en kort beskrivelse av hva det søkes støtte til, med klare avgrensninger mot EU-prosjektet
 • en spesifisering av hvordan forsterkningsmidlene vil styrke det norske bidraget i EU-prosjektet
 • gjennomføringsplan, budsjett, mål og forventede resultater

Hvem kan søke?

Både norske institusjoner, aktører fra offentlig sektor, fra næringslivet og andre aktuelle aktører kan søke. Prosjekter som er innvilget under SMB-instrumentet, CSA, ERA-Net COFUND eller Fast Track to Innovation omfattes ikke av denne ordningen.

En norsk deltaker som har rollen som koordinatorer for et EU-prosjekt som var utlyst i arbeidsprogrammet for 2017, kan søke inntil 1 million kroner, en arbeidspakkeleder kan søke inntil 0,5 millioner kroner, en oppgaveleder kan søke inntil 0,3 millioner kroner og øvrige partnere kan søke inntil 0,2 millioner kroner.

EU-prosjektet og den norske søkerens rolle i dette må være tematisk innenfor BIONÆRs ansvarsområde, se programplanen PDF - 749 KB .

Forutsetning for støtte

Støtte til bedrifter vil bli gitt som bagatellmessig støtte (de minimis).

Hva er bagatellmessig støtte, og hvorfor gis støtten på denne måten?

I utgangspunktet er det ikke lov å gi offentlig støtte til bedrifter eller virksomheter som driver økonomisk aktivitet, med mindre det foreligger et eksplisitt unntak. For støtte til søknadsskriving kan ikke gruppeunntakene for FoU-virksomhet benyttes. De minimis er et annet unntak fra forbudet mot å gi statsstøtte. Dette gir støttegivere adgang til å tildele bagatellmessig offentlig støtte uten at dette må notifiseres eller meldes til ESA (EFTAs overvåkningsorgan). Hovedbegrunnelsen for dette unntaket er at støttebeløpet er så vidt lite at det antas ikke å påvirke samhandelen og/eller true med å vri konkurransen.

Bagatellmessig støtte er regulert i kommisjonsforordning nr. 1407/2013 av 18. desember 2013. Les mer om dette her

Beløpsgrense

Offentlig støtte som gis under de minimis regelverket kan maksimalt utgjøre 200 000 euro over en periode på 3 regnskapsår for den enkelte virksomhet. Det er derfor en forutsetning for utbetaling av støtten at søker ikke har mottatt mer enn til sammen 200 000 euro i bagatellmessig støtte fra det offentlige i løpet av en periode på 3 regnskapsår (det vil si det året støtten utbetales og de to foregående årene), og at denne grensen heller ikke vil bli overskredet i og med utbetalingen av støtten fra PES2020.

Slik vurderer vi søknadene

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som virksomheten har mottatt i løpet av disse tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan.

Søknadene evalueres etter rollen som søker har i EU-prosjektet, og prioriteres som følger:

 1. koordinator
 2. arbeidspakkeleder
 3. oppgaveleder
 4. øvrige partnere

Kvaliteten på søknaden til det nasjonale tilleggsprosjektet vil bli vurdert administrativt og kan eventuelt overstyre prioriteringen nevnt ovenfor. Med kvalitet menes her:

 • hvor konkrete og klare problemstillinger og målformuleringer er
 • hvor realistisk gjennomføringsplanen er, inklusive milepæler og forventede resultater

Under ellers like forhold vil følgende strategiske føringer bli vektlagt i sluttbehandlingen:

 • relevans for BIONÆRs programplan
 • størrelsen på EU-prosjektet
 • størrelsen på den norske institusjonens bidrag inn i EU-prosjektet
 • under fordelingen av midler vil det tas hensyn til forholdet mellom bevilgningene fra henholdsvis Landbruks- og matdepartement og Nærings- og fiskeridepartement til BIONÆR
 • dersom det er flere norske partnere i samme EU-prosjekt, må hver av disse sende egen søknad. Dersom en aktør deltar i flere EU-prosjekter, må det sendes én søknad for hvert EU-prosjekt.

Dersom søknaden innvilges, vil det ikke bli utbetalt midler før kontrakten med EU er signert.

Kontaktpersoner