Gå direkte til innhold
 

Inntil 95 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor mat- og biobaserte næringer

Bedrifter kan søke om midler til prosjekter som starter opp i 2019 og som varer i inntil fire år. Utlysningen omfatter alle temaer i BIONÆRs programplan, i tillegg til prioriterte temaer innenfor Forskningsmidlene for jordbruk og matindustris ansvarsområder. Utlysningen er forsterket med midler fra satsingen LAVUTSLIPP 2030 for å fremme nye teknologier og løsninger som kan føre til at Norge reduserer utslipp av klimagasser fra jordbruket.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg
Søknadsfrist:
10.10.2018 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

BIONÆR lyser også ut forskerprosjekter på bioøkonomi og forskning på "nullutslippsgården" og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri lyser ut forskerprosjekter innenfor jordbruk og matindustri, alle med søknadsfrist 12.09.2018.

Legg merke til at et innovasjonsprosjekt i næringslivet også kan være utgangspunkt for et prosjekt i SkatteFUNN.no. Gå til nettsidene for mer informasjon om dette.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen inngår i en større fellesutlysning. Se mer informasjon i lenken til høyre på siden. Denne delutlysningen har en antatt ramme på 95 millioner kroner til nye innovasjonsprosjekter i næringslivet med oppstart i 2019. Midlene skal dekke en prosjektperiode på inntil 48 måneder. Prosjektene mottar normalt 1–3 millioner kroner per år i støtte fra Forskningsrådet og
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og støtten kan utgjøre inntil 70 % av godkjente prosjektkostnader (ref. statsstøtteregelverket).

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Søknaden skal være i tråd med alle krav og føringer i utlysningen og med Generelle føringer for Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Om programmet

BIONÆRs hovedmål

er å utløse forskning som bidrar til økt, mer lønnsom og bærekraftig produksjon i de biobaserte næringene. BIONÆRs virkeområde framgår av programplanen. Satsingen LAVUTSLIPP 2030 retter seg mot forskning som kan bidra til reduserte klimagassutslipp i ikke-kvotepliktige sektorer, der transport og jordbruk er de største. Satsingen skal fremme nye teknologier og løsninger som kan bidra til at Norge reduserer utslipp av klimagasser.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustris prioriterte områder for 2019

Forskningsprosjektene skal bidra til økt konkurransekraft, lønnsomme og bærekraftige verdikjeder i jordbruk og matindustri.

Forskningsprosjektene må være innenfor ett eller flere av disse temaene:

 • økt bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser - over hele landet
 • økt utnyttelse av biomasse
 • reduserte klimagassutslipp og klimatilpasset produksjon
 • ny teknologi
 • mattrygghet og helse
 • næringens samfunnsøkonomiske betydning

Les utdypende beskrivelser av prioriteringene og politiske føringer for bruk av fondsmidlene.

Generelt om Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et virkemiddel for å støtte norsk næringsliv. Prosjektene vi støtter skal bestå av forskningsaktiviteter som er nødvendige for at bedriftene i prosjektet skal lykkes med en innovasjon (verdiskapende fornyelse). Det dere kan søke om støtte til, er å utvikle ny kunnskap gjennom industriell forskning og/eller eksperimentell utvikling. Markeds- og konkurrentanalyser kan ikke være en del av prosjektet.

Støtten fra Forskningsrådet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri  skal få fram innsats og handlinger i prosjektet og hos partnerne i målgruppen som ikke ville skjedd dersom støtten ikke var blitt gitt.

Hvem kan søke?

Søker kan være bedrifter, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner som er registrert med organisasjonsnummer i Norge.

Vi ønsker forskningsprosjekter som retter seg mot verifiserings-, pilot- og demonstrasjonsanlegg eller prosesser/organisering. Både bedrifts- og bransjeinitierte prosjekter med tanke på å fremskaffe nye produkter, prosesser, prosessforbedringer som krever samarbeid langs innovasjonskjeden, er ønsket. Problemstillingene i prosjektet kan ha en slik karakter at en forskningsdel naturlig kan få støtte fra BIONÆR, og andre forskningsdeler som f. eks. prototypeutvikling, pilotanlegg eller markedsrealisering/implementering kan få støtte fra Innovasjon Norge. Slike prosjekter vil bli vurdert ut fra gjeldende kvalitets- og relevanskriterier i Forskningsrådet og i Innovasjon Norge. Samordnede prosjekter hvor helhetstankegang og stor grad av markedsnærhet er fremtredende, vil bli positivt vektlagt.

Forskningsmiljø, nasjonale og internasjonale, kan delta i prosjektet som samarbeidspartner med en utførende rolle, men de kan ikke bidra med egeninnsats.

Øvrige internasjonale partnere kan delta i prosjektet, men deres egenfinansierte kostnader vil ikke utløse støtte fra Forskningsrådet.

Innovasjonsprosjektene har vanligvis en varighet på 36 måneder.

Tematiske føringer

Utlysningen inkluderer alle prioriteringer hos Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, i tillegg til temaer i BIONÆRs programplan.

Midlene fra LAVUTSLIPP 2030 er øremerket prosjekter som har som mål å bidra til betydelig utslippsreduksjon innenfor ett eller flere av temaområdene nedenfor:

 • reduksjon av metanutslipp
 • reduksjon av karbondioksidutslipp
 • reduksjon av lystgassutslipp
 • klimavennlig lagring, spredning og utnyttelse av husdyrgjødsel og avfallsressurser
 • arealbruksendringer
 • reduksjon av matsvinn

Temaene omfatter områder der det er sannsynlig at det kan oppnås betydelig og rask reduksjon av klimagasser. Systemer og teknologi er stikkord som bør ligge til grunn for prosjektideen, f.eks. automatisering, digitalisering, elektrifisering.

Krav til prosjektet

 • Søknaden skal være strategisk forankret i søkerbedriften og eventuelt andre bedrifter som deltar som samarbeidspartnere. Bedrifter som deltar som samarbeidspartnere i prosjektet, kan ikke være underleverandør eller FoU-tjenesteleverandør i det samme prosjektet – og omvendt.
 • All innsats og alle finansieringsbidrag i prosjektet skal være avklart med de aktuelle prosjektpartnere.
 • En næringslivsaktør skal være prosjektleder. I spesielle situasjoner kan vi godta en annen løsning, men dette må dere i så fall begrunne i søknaden.
 • Det gis normalt ikke støtte til utstyr, men det gis støtte til avskrivning av utstyr som er nødvendig for prosjektgjennomføringen.
 • I søknaden skal dere legge ved bekreftelser fra internasjonale samarbeidspartnere på deres forpliktelse i prosjektet, dersom dere har dette. Internasjonalt samarbeid vil bli vurdert positivt.

Prioriteringer

Bærekraftig vekst og utvikling er førende for all prosjektstøtte. Dette er i tråd med Forskningsrådets bærekraftsstrategi PDF - 4,4 MB  der "Bærekraftig bioøkonomi" er ett av 10 prioriterte kunnskapsområder med basis i FNs bærekraftsmål for å møte bærekraftsutfordringene i Norge og globalt.

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil vi prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder.

Særlige vilkår for BIONÆR

BIONÆR avsetter inntil 12 millioner kroner av midlene til prosjekter innenfor små bedrifter (<50 ansatte – EU regelverket). Prosjektstøtten til disse prosjektene skal ligge mellom 2 og 5 millioner kroner. Statsstøtteregelverket for SMB-er vil her kunne nyttes fullt ut. For de resterende midlene vil alle typer bedrifter konkurrere om midlene og maksimal prosjektstøtte fra BIONÆR vil for denne delen være 7 millioner kroner per prosjekt.

Forutsetning for støtte

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til  Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014) PDF - 651 KB .

All støtte som gis i Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal gå til foretak til delvis dekning av deres prosjektkostnader, herunder kostnader til kjøp av FoU-tjenester. Forskningsorganisasjoner kan delta i Innovasjonsprosjekter i næringslivet som leverandører av oppdragsforskning, og skal ikke bidra i prosjektet med egenfinansiert innsats.

Legg merke til at bedrifter som deltar som samarbeidspartnere i et prosjekt ikke kan være underleverandør i det samme prosjektet – og omvendt. 

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Prosjektskisser og -dialog

Bedrifter som har benyttet seg av skissetilbudet, skal oppgi skissenummeret i pkt. 17 i malen for prosjektbeskrivelse.

Dokumenter

Kontaktpersoner