Gå direkte til innhold
 

100 millioner til forskerprosjekter på bioøkonomi

Vi lyser ut midler til forskning som bidrar til en samfunnsansvarlig, bærekraftig utvikling av bioøkonomien i Norge og inviterer til prosjekter med mål om økt ressursutnyttelse i biobaserte verdikjeder/kretsløp.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
12.09.2018 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen er et samarbeid mellom programmene BIONÆR, HAVBRUK2, MARINFORSK, BIOTEK2021, ENERGIX og SAMKUL.

Husk å opprette søknaden i god tid før fristen 12. september 2018. Det er mulig å lagre og sende inn samme søknad flere ganger, og det er den til enhver tid sist innsendte søknaden som gjelder. Forskningsrådet har ikke tilgang til søknadene før etter søknadsfristen.
Utlysningen vil være tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

100 millioner kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Obligatorisk skisse

Til denne utlysningen vil vi kun ta imot søknader basert på skisser. Send inn skissen innen 2.5.2018 kl. 13, se skisseutlysningen her

Bakgrunn for utlysningen

Utlysningen følger opp Regjeringens bioøkonomistrategi Kjente ressurser – uante muligheter og er et samarbeid mellom programmene BIONÆR, HAVBRUK, MARINFORSK, BIOTEK2021, ENERGIX og SAMKUL. I strategien legges det vekt på forskning og innovasjon for å fremme bioøkonomien i Norge. Målet er en mer effektiv, bærekraftig og lønnsom utnyttelse av fornybare biologiske ressurser og økt verdiskaping, spesielt gjennom synergier på tvers av næringer, sektorer og fagområder.

Forskning og innovasjon skal bidra til en bærekraftig bioøkonomi gjennom kompetansebygging og utvikling av kretsløpsperspektivet i hele verdikjeden. Det er behov for å redusere klimautslipp langs hele verdikjeden, og unngå eller minimere negative miljøvirkninger som følge av økt produksjon og uttak av bioressurser. Bioøkonomien favner bredt, og omfatter også sosiale og kulturelle dimensjoner.

Bioøkonomien er en sentral del av fremtidens sirkulære økonomi og det grønne skiftet. Internasjonalt er bioøkonomien nært knyttet til flere av FNs bærekraftsmål.

Tematiske føringer

Vi etterspør forskning innenfor alle fagområder og alle relevante perspektiver for å forstå og styrke bioøkonomiens betydning og bærekraft – det vil si biologiske, økonomiske, teknologiske, politisk-regulatoriske, normative, historiske, kulturelle og sosiale perspektiver. Utlysningen er spesielt rettet mot:

  • primærproduksjon, produksjon, teknologi og løsninger
  • rammebetingelser og næringspolitikk
  • forretningsmodeller, forbruker- og markedsaspekter
  • kulturelle forutsetninger og sosiale konsekvenser

De fire punktene har store grenseflater mot hverandre, og et prosjekt kan gjerne omfatte flere av dem. Vi oppfordrer til tverrfaglig forskning der hvor dette vil styrke resultatene.

Utlysningen er delt i to:

Del 1

Inntil 40 av de 100 millionene er satt av til prosjekter innenfor BIONÆRs ansvarsområder, se programplan PDF - 749 KB . Innenfor del 1 av utlysningen vil vi prioritere søknader som er med på å gjøre BIONÆRs portefølje mer komplett.

Del 2

De øvrige 60 millionene gjelder hele fellesutlysningen mellom alle de seks programmene (BIONÆR, HAVBRUK, MARINFORSK, BIOTEK2021, ENERGIX og SAMKUL). Her vil vi prioritere søknader som krysser sektorer, næringer og/eller verdikjeder.

Del 1 og del 2

Vi ønsker også å bringe inn nye fag og perspektiver i bioøkonomiforskningen, eksempelvis forskning som i sterkere grad inkluderer og integrerer kulturelle forutsetninger for, og sosiale/samfunnsmessige konsekvenser av, bioøkonomien.

I søknadsskjemaet må du legge inn om du søker del 1 eller del 2. Dersom vi ser at en annen del enn den valgte er mest formålstjenlig for dere, blir søknaden flyttet.

Prosjektstørrelse

Dere kan søke om 2–2,5 millioner kroner per år over en periode på 3–4 år. Vi tar sikte på å innvilge 10–15 prosjekter.

Samfunnsansvarlig forskning og innovasjon (RRI)

Det knytter seg usikkerhet til de langsiktige effektene av teknologiutvikling og innovasjon. Det er viktig å sikre at forskningen i størst mulig grad samspiller med samfunnsinteresser og er til gagn for samfunnet. Det betyr at et bredt sett av aktører og perspektiver må tas inn i planlegging og gjennomføring. Det er nødvendig å utvikle arbeidsformer og nettverk hvor det samhandles tettere mellom FoU-institusjoner, næringsliv, virkemiddelapparat, politikk og privat kapital. Prosjektet skal involvere relevante aktører og/eller interessenter for å ivareta dette, og ha et aktivt forhold til samfunnsansvarlig forskning og innovasjon. En plan for dette skal beskrives i søknaden. Rammeverket for ansvarlig forskning og innovasjon som er utarbeidet av teknologiprogrammene i Forskningsrådet, er retningsgivende for innholdet i denne planen.

Kommunikasjon

Kommunikasjon om forskningen og forskningsresultatene til sentrale beslutningstakere, forvaltning og allmenhet er svært viktig. Søknaden skal inneholde en kommunikasjonsplan med beskrivelse av konkrete tiltak og aktiviteter rettet mot ulike målgrupper.

For øvrig

Involvering av næring og/eller forvaltning i prosjektet vurderes som positivt. Det kan for eksempel være gjennom en referansegruppe. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader.

Rekruttering

Doktorgrads- og postdoktorstipender kan inngå i prosjektet. Forskningsrådets stipendsatser skal i så fall brukes.

Utenlandsstipend for stipendiater og forlengelse av postdoktorstipend ved utenlandsopphold

Dere kan inkludere utenlandsstipender for doktorgrads- og postdoktorstipendiater i søknaden. Dersom søknaden innvilges, kan dere også i løpet av prosjektperioden søke om utenlandsstipender og forlengelse av postdoktorstipendperioden tilsvarende varigheten av utenlandsoppholdet. Mer informasjon om ordningen UTENLANDSSTIPEND.

Kjønnsbalanse

Vi vil prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt.

Slik evaluerer og rangerer vi prosjektsøknadene

Se en beskrivelse av prosessen her PDF - 430 KB . Vi vil prioritere søknadene i lys av føringene over og i tråd med ansvarsområdene til programmene vi samarbeider med. Søknader som har stort tematisk overlapp med løpende prosjekter, vil ikke bli prioritert.

I den endelige prioriteringen av søknader vil vi tilstrebe å ivareta en balanse knyttet til Nærings- og fiskeridepartementets og Landbruks- og matdepartementets finansielle bidrag til utlysningen.

Innenfor del 1 av utlysningen vil vi prioritere søknader som kompletterer BIONÆRs portefølje.

Innenfor del 2 av utlysningen vil vi prioritere søknader som krysser sektorer, næringer og/eller verdikjeder, og som ellers bringer inn nye problemstillinger i bioøkonomiforskningen.

Ønsket om prosjekter som integrerer sosiale og kulturelle aspekter ved bioøkonomien, er forankret i Forskningsrådets oppfølging av Regjeringens humanioramelding (Meld. St. 25 (2016–2017)) Humaniora i Norge.

Innvilgede prosjekter vil bli plassert og fulgt opp i det programmet der prosjektet er mest relevant.

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig institusjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig institusjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad. 

Kontaktpersoner