Gå direkte til innhold
 

Inntil 30 millioner til forskning på "nullutslippsgården"

For å redusere klimagassutslipp fra gårdsbruk lyser BIONÆR ut midler for å utvikle "nullutslippsgården".

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
12.09.2018 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Husk å opprette søknaden i god tid før fristen 12. september 2018. Det er mulig å lagre og sende inn samme søknad flere ganger, og det er den til enhver tid sist innsendte søknaden som gjelder. Forskningsrådet har ikke tilgang til søknadene før etter søknadsfristen.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 30 millioner kroner for hele prosjektperioden.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Utlysningen er en del av Lavutslipp 2030-satsingen der målet er at forskning og innovasjon skal bidra til at Norge når sine klimamål for 2030 og 2050. Satsingen retter seg mot forskning som kan bidra til reduserte klimagassutslipp i ikke-kvotepliktige sektorer, der transport og jordbruk er de største.

I årets forskerprosjektutlysning vektlegger vi brukermedvirkning. Hvis mulig kan gården tenkes brukt som eksempel og læringssenter for andre bønder.  

Vi ønsker prosjekter som 

  • involvere brukere og der resultatene kan finne konkrete anvendelser
  • inkluderer teknologiutvikling
  • mobiliserer næringslivet
  • har en samfunnsmessig verdi og viser forståelse for involvering av samfunnsaktører/interessenter på et tidlig stadium
  • fremstår som realistiske og gjennomførbare ved å bidra til effektive og hvis mulig, lønnsomme tiltak

Under ellers like forhold, vil følgende bli vektlagt i sluttbehandlingen:

  • søknader med kvinnelig prosjektleder
  • søknader som omhandler reduksjon av klimagass fra husdyrproduksjon, for å oppnå en mer balansert prosjektportefølje

Prosjektinnretning

Prosjektstørrelse: Inntil 10 millioner kroner totalt, over en periode på 3–4 år.

Prosjektene må kunne sannsynliggjøre at de fører til betydelig og rask reduksjon av klimagassutslipp. For eksempel gjennom tverrfaglige prosjekter, dersom det er relevant, eller ved å utvikle systemer og/eller teknologier.

Hensyn til bærekraft og FNs bærekraftsmål, ansvarlig forskning og innovasjon, dyre- og plantehelse, naturmangfold og andre miljøverdier er førende for all prosjektstøtte og forventes derfor å inngå som premiss og integreres i forskningen. Dette er i tråd med Forskningsrådets bærekraftsstrategi PDF - 4,4 MB  der "Bærekraftig bioøkonomi" er ett av 10 prioriterte kunnskapsområder med basis i FNs bærekraftsmål for å møte bærekraftsutfordringene i Norge og globalt.

Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI-Responsible Research and Innovation) er en faglig prioritering i Forskningsrådet. RRI i gjennomføringen av et forskningsprosjekt, handler om hvordan prosjektet i tillegg til å se på positive og ønskede effekter og virkninger til beste for samfunnet, også er oppmerksom på mulige problematiske og utilsiktede effekter og risiko, både på kort og lengre sikt. 

Hensyn til bærekraft og FNs bærekraftsmål, ansvarlig forskning og innovasjon, dyre- og plantehelse, naturmangfold og andre miljøverdier forventes derfor å inngå som premiss og integreres i forskningen. 

Utlysningen gjelder forskerprosjekter med særskilt brukermedvirkning fra næringen, for eksempel representert ved større gårdsbruk, faglag og/eller bedrifter. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader.

Utenlandsstipend for stipendiater og forlengelse av postdoktorstipend ved utenlandsopphold

Dere kan inkludere utenlandsstipender for doktorgrads- og postdoktorstipendiater i søknaden. Dersom søknaden innvilges, kan dere også i løpet av prosjektperioden søke om utenlandsstipender og forlengelse av postdoktorstipendperioden tilsvarende varigheten av utenlandsoppholdet. Mer informasjon og ordningen UTENLANDSSTIPEND.

Relevansvurdering

Søknadene vil bli vurdert ut fra føringene i utlysningsteksten, betydning for næringsliv og samfunn.

I prosjektbeskrivelsen skal dere gjøre rede for hvilken betydning prosjektet vil ha for å redusere klimagasser i Norge fram mot 2030. Dette vil bli vektlagt i evalueringen av de eksterne ekspertene. 

Kommunikasjon, formidling og publisering

Kommunikasjon og kunnskapsdeling er viktig gjennom hele prosjektperioden. Dette forutsetter involvering av brukere/næringsliv i utforming av problemstillingen, aktiv brukermedvirkning underveis, og god kunnskapsdeling når resultatene er klare.

I søknaden må det gjøres rede for kommunikasjonsmål, prioriterte målgrupper for prosjektet, medievalg, tidsplan for tiltak og planlagt ressursbruk. For å oppnå effektiv resultatspredning, må det legges betydelig vekt på både vitenskapelig publisering og brukerrettet kommunikasjon. Sluttbrukere må prioriteres spesielt.

Samarbeid og rekruttering

Prosjektene skal gjennomføres av prosjektkonsortier som settes sammen slik at de best mulig speiler de utfordringene prosjektene er rettet mot.

Deltakere fra næringsliv og andre interessenter må fortløpende involveres i prosjektarbeidet på hensiktsmessige måter. Referansegrupper kan brukes, men er alene ikke tilstrekkelig for å oppfylle kravet til brukermedvirkning.

Vi oppfordrer til doktorgrads- og postdoktorstipender dersom det er relevant. Forskningsrådets stipendsatser skal da brukes.

Vi oppfordrer til samarbeid med utenlandske forskningsmiljøer dersom det er relevant. Bekreftelser fra internasjonale samarbeidspartnere, med beskrivelse av forpliktelsene deres, må da legges ved søknaden.

Midler til utenlandsopphold og/eller gjesteforskeropphold kan inkluderes i budsjettet. Se Forskningsrådets generelle vilkår om kostnader som kan dekkes.

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad. 

Dokumenter

Kontaktpersoner