Gå direkte til innhold
 

4 millioner kroner til forprosjekter med forskningstemaet full utnyttelse av bioressurser gjennom smarte løsninger

Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser ut midler som skal gi mer innovasjon innenfor bioøkonomien. Forprosjektordningen skal stimulere bedrifter til å utvikle innovative ideer som skal lede frem til nye innovasjonsprosjekter.

Forprosjekt Velg
Søknadsfrist:
11.10.2017 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Dere kan søke om mellom 200 000 og 400 000 kroner per forprosjekt. Den offentlige støtten kan maksimalt utgjøre 50 % av totalkostnadene til prosjektet. Det er satt av til sammen 4 millioner kroner. Innvilgede prosjekter vil få finansiering enten fra Forskningsrådet eller fra Innovasjon Norge.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Hvem kan søke?

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer her alle typer bedrifter til å søke støtte til sitt prosjekt, men oppfordrer spesielt små og mellomstore bedrifter til å søke.

Bioøkonomi favner all bærekraftig, effektiv og lønnsom produksjon, utnyttelse og foredling av fornybare biologiske resurser til mat, fôr, ingredienser, helseprodukter, energi, materialer, kjemikalier, fiber og andre produkter. Bioøkonomi omfatter verdiskaping (produkter og tjenester) basert på produksjon og utnyttelse av fornybare biologiske ressurser, til forskjell fra ikke-fornybart karbon. 

Denne utlysningen retter seg mot ideer og smarte løsninger (teknologi og/eller prosesser) som bidrar til økt verdiskaping gjennom mer foredling og økt utnyttelse av biologiske ressurser og restråstoff.

Søker må redegjøre for eventuelle positive miljø og/eller klimaeffekter som følger av prosjektet, for eksempel bedre ressursutnyttelse, reduserte utslipp, redusert forurensing eller redusert avfall.

Slik vurderer vi søknaden

  • Hensikten med forprosjektordningen er å støtte prosjekter i en tidlig fase hos bedriftene.
  • Forprosjektene skal inneholde en viss grad av utviklingsrisiko/usikkerhet. Forprosjekter som omhandler ordinær produktutvikling med lav utviklingshøyde og lav risiko, vil ikke bli prioritert.
  • Formålet er å finansiere forprosjekter som legger grunnlaget for kommersielt rettede FoU/innovasjonsprosjekter.
  • Vi vil legge vekt på innovasjon, næringsrelevans, bærekraft, miljøeffekt, markedspotensial samt mulighetene for framtidig verdiskapning i Norge.

Det er ikke krav om samarbeidspartnere i prosjektet. Bedrifter som samarbeider med andre bedrifter, eller FoU-institusjoner i prosjektet, må opplyse om dette, beskrive deres rolle i prosjektet og vise hvordan kostnadene fordeler seg mellom partnerne.

Vurderingskriterier

  • relevans til prioriterte områder i utlysningen
  • den offentlige støttens utløsende effekt
  • markedspotensial
  • gjennomføringsevne
  • potensial for framtidig verdiskaping i Norge

Legg merke til at støtte til forprosjekter ikke medfører noen videre forpliktelser for Forskningsrådet eller Innovasjon Norge til å støtte senere søknader om finansiering.

Aktiviteter som er gjennomført før søknadstidspunktet, vil ikke bli finansiert. Aktiviteter som igangsettes før melding om tilsagn er gitt, gjennomføres på egen risiko.

Kostnader vi kan dekke

Aktuelle kostnader vi kan dekke, er personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester, nettverkstiltak og andre driftskostnader.

Kontaktpersoner