Gå direkte til innhold
 

Inntil 45 millioner til LAVUTSLIPP2030 jordbruk og klima - Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Utlysningen omfatter temaer innenfor reduksjon av klimagassutslipp fra jordbruket.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg
Søknadsfrist:
11.10.2017 13:00 CEST

Meldinger:

• Alle potensielle søkere oppfordres til å fremme kortfattede prosjektskisser etter en standardisert mal. En skisse vil gi underlag for en dialog med Forskningsrådet før endelig søknadsfrist.
• Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet kan også være utgangspunkt for et prosjekt i SkatteFUNN, men den samlede støtten må være i samsvar med statsstøtteregelverket.
• For prosjekter som innstilles til finansiering, vil det bli avkrevd ytterligere informasjon både om prosjektet og om partnerne.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen har en antatt ramme på inntil 45 millioner kroner til LAVUTSLIPP2030 til nye Innovasjonsprosjekter i næringslivet med oppstart i 2018. Rammen skal dekke en prosjektperiode på 2-4 år. Prosjektene mottar normalt 1-3 millioner kroner per år i støtte fra Forskningsrådet. Støtten utgjør normalt inntil 50% av godkjente prosjektkostnader. Støtten må være i samsvar med statsstøtteregelverket.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen offentliggjøres på norsk og engelsk. Den norske versjonen er juridisk bindende.

Søknaden skal være i tråd med alle krav og føringer i utlysningen og med Generelle føringer for Innovasjonsprosjekt i næringslivet.

LAVUTSLIPP2030

For at Norge skal bli et lavutslippssamfunn har regjeringen tallfestet hvor store utslipp Norge kan ha i 2030 og 2050. For å nå 2030-målet trenger vi innovasjon og løsninger som fører til betydelige utslippskutt i løpet av kort tid. Derfor lanserer Forskningsrådet storsatsingen LAVUTSLIPP 2030. Satsingen skal rette seg mot forskning som kan bidra til reduserte klimagassutslipp i ikke-kvotepliktige sektorer, der transport og jordbruk er de største. Satsingen skal fremme nye teknologier og løsninger som kan bidra til at Norge reduserer utslipp av klimagasser. Hensyn til bærekraft, naturmangfold og andre miljøverdier skal inngå som en premiss og integreres i forskningen. 

Midlene er øremerket prosjekter som har som mål å bidra til betydelig utslippsreduksjon innenfor ett eller flere av temaområdene nedenfor:

  • reduksjon av metanutslipp
  • reduksjon av karbondioksidutslipp
  • reduksjon av lystgassutslipp
  • klimavennlig lagring, spredning og utnyttelse av husdyrgjødsel og avfallsressurser
  • arealbruksendringer
  • reduksjon av matsvinn

Temaene omfatter områder der det er sannsynlig at det kan oppnås målrettet, betydelig og rask reduksjon av klimagasser. Systemer og teknologi er stikkord som bør ligge til grunn for prosjektideen, f.eks. automatisering, digitalisering, elektrifisering.

Generelt om Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet omfatter forskningsaktiviteter som er nødvendige for at bedriftene i prosjektet skal lykkes med en innovasjon (verdiskapende fornyelse). Prosjektet skal utvikle ny kunnskap gjennom industriell forskning og/eller eksperimentell utvikling. Markeds- og konkurrentanalyser kan ikke være en del av prosjektet. Støtten fra Forskningsrådet skal føre til prosjekter med innsats, handlinger og/eller ringvirkninger som det ellers ikke er mulig å få til.

Målgruppe og type prosjekter

Utlysningen retter seg mot bedrifter, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner som er registrert med organisasjonsnummer.

Innovasjonsprosjektene vil kunne inkludere industriell forskning, utvikling, pilotering og demonstrasjon, men må inneholde en betydelig forskningskomponent.

Det er behov for økt støtte rettet mot verifiserings-, pilot- og demonstrasjonsanlegg eller prosesser/organisering. Både bedrifts- og bransjeinitierte prosjekter med tanke på å fremskaffe nye produkter, prosesser, prosessforbedringer som krever samarbeid langs innovasjonskjeden er ønsket.

Prosjektene har vanligvis en varighet på 3 år.

Forutsetninger for finansiering

For å komme i betraktning for finansiering fra LAVUTSLIPP2030 jordbruk og klima, må følgende være innfridd:

En næringslivsaktør skal være prosjektleder. I spesielle situasjoner kan annen løsning godtas, men dette må begrunnes i søknaden

All økonomisk og annen innsats i prosjektet skal være avklart.

Det gis normalt ikke støtte til utstyr, men det kan gis støtte til avskrivning av utstyr som er nødvendig for prosjektgjennomføringen.

Internasjonalt samarbeid vurderes positivt . I søknaden skal det vedlegges bekreftelser fra internasjonale samarbeidspartnere på deres forpliktelse i prosjektet.

Prioriteringer

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Prosjektskisser og-dialog

Vi ønsker å bidra til å etablere gode Innovasjonsprosjekt i næringslivet og anbefaler at bedrifter tar kontakt med Forskningsrådet om sine prosjektidéer og -forslag på et tidlig tidspunkt.

Forskningsrådet tilbyr potensielle søkere å sende inn kortfattede prosjektskisser etter en standardisert mal. En skisse vil gi underlag for en dialog med Forskningsrådet før den endelige søknadsfristen. Spesielt bedrifter som ikke har søkt om Innovasjonsprosjekt i næringslivet tidligere og søkere som er i tvil om hvilket program de skal søke til, bør sende inn skisse. Forskningsrådet tar i mot skisser frem til onsdag 30. august 2017 kl. 13.00. Se egen skisseutlysning.

Bedrifter som har benyttet seg av skissetilbudet, skal oppgi skissenummeret i pkt. 19 i malen for prosjektbeskrivelse.

MERK! Det er ikke mulig å redigere innsendte skisser. Trykk derfor ikke på "send-inn-knappen" før skissen er ferdig til å sendes inn.

Dokumenter

Kontaktpersoner