Gå direkte til innhold
 

Inntil 95 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor mat- og biobaserte næringer og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri sine ansvarsområder

Utlysningen omfatter temaer innenfor Forskningsmidlene for jordbruk og matindustris prioriteringer og innenfor BIONÆRs programplan.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg
Søknadsfrist:
11.10.2017 13:00 CEST

Meldinger:

• BIONÆR vil sterkt oppfordre alle potensielle søkere til å fremme kortfattede prosjektskisser etter en standardisert mal. En skisse vil gi underlag for en dialog med Forskningsrådet før endelig søknadsfrist.
• Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet kan også være utgangspunkt for et prosjekt i SkatteFUNN, men den samlede støtten må være i samsvar med statsstøtteregelverket.
• Det kan bli utlyst ulike former for støtte eksklusivt for bedrifter som har fått bevilget støtte til Innovasjonsprosjekt i næringslivet gjennom denne utlysningen. Eksempler på dette kan være kurstilbud og tilleggsstøtte for videreutvikling av prosjektresultatene.
• For prosjekter som innstilles til finansiering, vil det bli avkrevd ytterligere informasjon både om prosjektet og om partnerne.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen har en antatt ramme på inntil 50 millioner kroner fra BIONÆR og 45 millioner kroner fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri til nye Innovasjonsprosjekter i næringslivet med oppstart i 2018. Rammen skal dekke en prosjektperiode på 2-4 år. Prosjektene mottar normalt 1-3 millioner kroner per år i støtte fra Forskningsrådet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Støtten utgjør normalt inntil 50% av godkjente prosjektkostnader. Støtten må være i samsvar med statsstøtteregelverket. For bedrifter i skog- og trenæringen kan midler fra f. eks. Skogtiltaksfondet benyttes innenfor statsstøtteregelverkets bestemmelser til prosjektfinansieringen slik at bedriftens egenfinansiering kan reduseres til 20-30%.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen offentliggjøres på norsk og engelsk. Den norske versjonen er juridisk bindende.

Søknaden skal være i tråd med alle krav og føringer i utlysningen og med Generelle føringer for Innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Tematiske føringer

Utlysningen inkluderer alle prioriteringer hos Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri samt temaer i BIONÆRs programplan med unntak av sjømat fra råstoffet tas opp av havet og fram til konsument. Se programplanen i høyre marg.

BIONÆRs hovedmål:

  • er å utløse forskning som bidrar til økt, mer lønnsom og bærekraftig produksjon i de biobaserte næringene. BIONÆR’s virkeområde framgår av programplanen (se høyre marg).

    Merk at FoU innenfor temaet sjømat er flyttet ut av BIONÆRs ansvarsområde og derfor ikke lenger kan støttes av programmet. Slike rent "blå" prosjekter er overtatt av programmene HAVBRUK og MARINFORSK. Vi åpner likevel for "blågrønne" søknader med komponenter som ligger under ett eller flere av de to andre programmenes ansvarsområder. En avgrenset del av et prosjekt kan derfor i enkelte tilfeller finansieres av HAVBRUK eller MARINFORSK.

 

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri's prioriterte områder for 2018:

  • Økt bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser - over hele landet
  • Økt og alternativ råstoffutnyttelse av biomasse
  • Reduserte klimagassutslipp og klimatilpasset produksjon
  • Teknologisk utvikling og innovasjon
  • Mattrygghet, helse og samfunn

Les utdypende beskrivelser av prioriteringene.

Generelt om Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet omfatter forskningsaktiviteter som er nødvendige for at bedriftene i prosjektet skal lykkes med en innovasjon (verdiskapende fornyelse). Prosjektet skal utvikle ny kunnskap gjennom industriell forskning og/eller eksperimentell utvikling. Markeds- og konkurrentanalyser kan ikke være en del av prosjektet. Støtten fra Forskningsrådet skal føre til prosjekter med innsats, handlinger og/eller ringvirkninger som det ellers ikke er mulig å få til.

Målgruppe og type prosjekter

Utlysningen retter seg mot bedrifter, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner som er registrert med organisasjonsnummer.

Innovasjonsprosjektene vil kunne inkludere industriell forskning, utvikling, pilotering og demonstrasjon, men må inneholde en betydelig forskningskomponent.

Det er behov for økt støtte rettet mot verifiserings-, pilot- og demonstrasjonsanlegg eller prosesser/organisering. Både bedrifts- og bransjeinitierte prosjekter med tanke på å fremskaffe nye produkter, prosesser, prosessforbedringer som krever samarbeid langs innovasjonskjeden er ønsket. Problemstillingene kan ha en slik karakter at en FoU del naturlig kan få støtte via BIONÆR-programmet, og andre deler som f. eks. prototypeutvikling, pilotanlegg eller markedsrealisering/implementering kan støttes fra Innovasjon Norge. Slike prosjekter vil bli underlagt vurdering ut fra gjeldende kvalitets- og relevanskriterier i Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Samordnede prosjekter hvor helhetstankegang og stor grad av markedsnærhet er fremtredende, vil bli positivt vektlagt.

Prosjektene har vanligvis en varighet på 3 år.

Forutsetninger for finansiering

For å komme i betraktning for finansiering fra BIONÆR og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, må følgende være innfridd:

En næringslivsaktør skal være prosjektleder. I spesielle situasjoner kan annen løsning godtas, men dette må begrunnes i søknaden

All økonomisk og annen innsats i prosjektet skal være avklart.

Det gis normalt ikke støtte til utstyr, men det kan gis støtte til avskrivning av utstyr som er nødvendig for prosjektgjennomføringen.

Internasjonalt samarbeid vurderes positivt . I søknaden skal det vedlegges bekreftelser fra internasjonale samarbeidspartnere på deres forpliktelse i prosjektet.

Prioriteringer

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Søknaden skal sendes inn via BIONÆRs utlysningsside.

Til dere som har levert inn prosjektskisse

Bedrifter som benyttet seg av skissetilbudet med frist 30. august, må huske å oppgi skissenummeret i pkt. 19 i malen for prosjektbeskrivelse når dere sender inn IPN-søknaden.

Dokumenter

Kontaktpersoner