Gå direkte til innhold
 

LAVUTSLIPP2030 forskerprosjekter på jordbruk og klima

Prosjektene skal bidra til å redusere klimagassutslippene fra jordbruket, som ledd i arbeidet med å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
06.09.2017 13:00 CEST

Meldinger:

Husk å opprette søknaden i god tid før fristen 6. september 2017.

Det er mulig å lagre og sende inn samme søknad flere ganger. Det er den til enhver tid sist innsendte søknaden som gjelder.

Forskningsrådet har ikke tilgang til søknadene før etter søknadsfristen.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 60 millioner kroner for hele prosjektperioden.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

For at Norge skal bli et lavutslippssamfunn har regjeringen tallfestet hvor store utslipp Norge kan ha i 2030 og i 2050. For å nå 2030-målet, trenger vi innovasjon og løsninger som fører til betydelige utslippskutt i løpet av kort tid. Derfor lanserer Forskningsrådet storsatsingen LAVUTSLIPP 2030.

Satsingen skal rette seg mot forskning som kan bidra til reduserte klimagassutslipp i ikke-kvotepliktige sektorer, der transport og jordbruk er de største. Satsingen skal fremme nye teknologier og løsninger som kan bidra til at Norge reduserer utslipp av klimagasser. Prosjektene skal innrettes mest mulig mot anvendt forskning, og de skal være tverrfaglige. Mobilisering av næringslivet er en forutsetning. Hensyn til bærekraft, naturmangfold og andre miljøverdier skal inngå som en premiss og integreres i forskningen.

Store utslippskutt fra jordbruket er utfordrende å oppnå, blant annet fordi selvforsyningsgraden skal opprettholdes selv om befolkningen øker. Jordbruket kan likevel bidra til både utslippsreduksjoner og med råstoff til energiproduksjon.

Utlysningen er øremerket prosjekter som har som mål å bidra til betydelig utslippsreduksjon innenfor ett eller flere av temaområdene nedenfor:

 • reduksjon av metanutslipp
 • reduksjon av lystgassutslipp
 • reduksjon av karbondioksidutslipp  
 • klimavennlig lagring, spredning og utnyttelse av husdyrgjødsel og avfallsressurser
 • arealbruksendringer
 • reduksjon av matsvinn

Temaene omfatter områder der det er sannsynlig at det kan oppnås målrettet, betydelig og rask reduksjon av klimagasser. Eksempler er innenfor jordas evne til karbon- og nitrogenbinding, effektiv bruk av bioressurser, redusert bruk av fossilt drivstoff, bevaring av myrområder og optimalisering av matproduksjon.

Systemer og teknologi er  stikkord som bør ligge til grunn for prosjektideen, f.eks. automatisering, digitalisering, elektrifisering.

Relevansvurdering

Søknadene vil bli vurdert ut fra føringene i utlysningsteksten. Vi vil tilstrebe finansiering av en balansert portefølje hva angår utlysningens temaområder i kulepunktene over.

Betydning for næringsliv og samfunn

I prosjektbeskrivelsen skal dere gjøre rede for hvilken betydning prosjektet vil ha for reduksjon av klimagasser i Norge fram mot 2030. Betydning vil bli vektlagt i evalueringen. 

Kommunikasjon, formidling og publisering

 • Kommunikasjon og kunnskapsdeling er viktig gjennom hele prosjektperioden. Dette forutsetter involvering av interessenter i utformingen av problemstillingen, aktiv brukermedvirkning underveis, og god kunnskapsdeling når resultatene er klare.
 • I søknaden må det gjøres rede for kommunikasjonsmål, prioriterte målgrupper for prosjektet, mediekanalvalg, tidsplan for tiltak, planlagt ressursbruk etc. Det anbefales å etablere en egen arbeidspakke for kommunikasjonsarbeidet for å vise omfang og innretning tydelig.
 • For å oppnå effektiv resultatspredning, må det legges betydelig vekt på både vitenskapelig publisering og brukerrettet kommunikasjon. Sluttbrukere må prioriteres spesielt.

Prosjektstørrelse

Dere kan søke om 3 til 6 millioner kroner per år i en periode på 3–4 år.
Større prosjekter er forventet å dekke flere av temaområdene i kulepunktene over.

Prosjektinnretning

Prosjektene må kunne sannsynliggjøre at de fører til målrettet, betydelig og rask reduksjon av klimagasser. Videre ønsker vi primært prosjekter som

 • er tverrfaglige på en relevant måte
 • tar for seg forretningsmodeller som åpner for lønnsomhet, verdiskaping og markedsorientering
 • utvikler systemer og/eller teknologier   

Samarbeid og rekruttering

Prosjektene skal gjennomføres av prosjektkonsortier som settes sammen slik at de best mulig speiler de utfordringene prosjektene er rettet mot, og sikrer at prosjektene fører til innovasjon og verdiskaping på kort og/eller lang sikt.

 • Aktiv brukermedvirkning fra initiering av prosjektidéen til implementering av resultatene er obligatorisk for å sikre at prosjektene har nærings- og samfunnsmessig relevans. Deltakere fra næringsliv og andre interessenter må fortløpende involveres i prosjektarbeidet på hensiktsmessige og gjerne innovative måter. Referansegrupper kan brukes, men er alene ikke tilstrekkelig for å oppfylle kravet til brukermedvirkning.
 • Doktorgrads- og postdoktorstipender er ønskelig. Forskningsrådets stipendsatser skal brukes.
 • Bekreftelse fra alle samarbeidspartnere i konsortiet skal legges ved søknaden. Bekreftelsene skal beskrive partnernes rolle, arbeidsinnsats og eventuelle finansielle bidrag i prosjektet.
 • I vurderingen av søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans vil vi prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder.

Internasjonalt samarbeid

 • Prosjektet skal ha  samarbeid med utenlandske forskningsmiljøer.
 • Bekreftelser fra internasjonale samarbeidspartnere, med beskrivelse av forpliktelsene deres, må legges ved søknaden.
 • Forskermobilitet: Midler til utenlandsopphold og/eller gjesteforskeropphold kan inkluderes i budsjettet. Se Forskningsrådets generelle vilkår om kostnader som kan dekkes.

Kontaktpersoner