Gå direkte til innhold
 

Inntil 120 millioner kroner til forskerprosjekter

Vi lyser ut midler til store, tverrfaglige forskerprosjekter og forskerprosjekter for utvikling av nye bioprodukter eller prosesser for bioprodukter. BIONÆRs programplan er rammen for utlysningen.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
06.09.2017 13:00 CEST

Meldinger:

Når dere oppretter søknaden må dere velge delprogram/tema 1 eller 2. Se beskrivelse av delprogram/tema i utlysningssteksten.

Husk å opprette søknaden i god tid før fristen 6. september 2017. Det er mulig å lagre og sende inn samme søknad flere ganger, og det er den til enhver tid sist innsendte søknaden som gjelder. Forskningsrådet har ikke tilgang til søknadene før etter søknadsfristen.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 120 millioner kroner for hele prosjektperioden.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Til denne utlysningen vil vi kun ta i mot søknader basert på godkjente skisser. Fristen for å sende inn skisser var 3.5.2017.

Utlysningen er delt i to delprogram/temaer. Når dere oppretter søknaden, blir dere bedt om hvilket delprogram/tema dere vil knytte søknaden til. Nedenfor følger føringer for

 • alle søknader innenfor begge delprogram/temaer
 • søknader til delprogram/tema 1: Store, tverrfaglige prosjekter
 • søknader til delprogram/tema 2: Bioprodukter eller prosesser for bioprodukter

Føringer som gjelder alle søknader innenfor begge delprogram/temaer

I bioøkonomien er råvarer og innsatsfaktorer i størst mulig grad biologisk basert. Overgangen til bioøkonomien forutsetter klimasmart, bærekraftig, innovativ og lønnsom primærproduksjon. For å vinne nye markedsandeler for biobaserte produkter trenger vi å videreforedle eksisterende råvarer og skape nye produkter og prosesser. Samspillet mellom biologi, teknologi og marked er sentralt for å få dette til.

Utfordringene beskrevet i BIONÆRs programplan er overordnet ramme for utlysningen.

Merk at FoU innenfor temaet sjømat er flyttet ut av BIONÆRs ansvarsområde og derfor ikke lenger kan støttes av programmet. Slike rent "blå" prosjekter er overtatt av programmene HAVBRUK og MARINFORSK. Vi åpner likevel for "blågrønne" søknader med komponenter som ligger under ett eller flere av de to andre programmenes ansvarsområder. En avgrenset del av et prosjekt kan derfor i enkelte tilfeller finansieres av HAVBRUK eller MARINFORSK.

ENERGIX har en Forskerutlysning hvor det åpnes for prosjekter med relevans for utvikling av bærekraftig bioenergi/biodrivstoff. Dette er et bredt og svært viktig samfunnstema, og Bionær vil derfor samarbeide med ENERGIX om finansering av svært gode prosjekter med høy relevans for utvikling av skognæringene. Les mer om utlysningen på ENERGIX sin utlysningsside: Inntil 100 millioner kroner til forskerprosjekter om miljøvennlig energi.

Krav til prosjektet

 • Prosjektlederen i søknaden kan kun være prosjektleder for én søknad til denne utlysningen.
 • Institusjoner som har innført TDI-modellen skal bruke den i budsjettdelen  i søknaden.

Vi oppfordrer søkerinstitusjonen til å begrense antall søknader gjennom en intern prioritering av prosjekter, før dere oppretter søknad.   

Relevansvurdering

Søknadene vil bli vurdert ut fra føringene i utlysningsteksten, BIONÆRs eksisterende portefølje og relevans for utlysninger som løper samtidig med denne, spesielt

Betydning for næringsliv og samfunn

I prosjektbeskrivelsen skal dere gjøre rede for hvilken betydning for næringsliv og samfunn for øvrig dere antar prosjektet vil ha, og innenfor hvilken tidshorisont. Antatt betydning for næringsliv og samfunn vil bli vektlagt i bedømmelsen

Kommunikasjon, formidling og publisering 

 • Kommunikasjon og kunnskapsdeling er viktig gjennom hele prosjektperioden. Dette forutsetter involvering av interessenter i utformingen av problemstillingen, aktiv brukermedvirkning underveis, og god kunnskapsdeling når resultatene er klare.
 • I søknaden må det gjøres rede for kommunikasjonsmål, prioriterte målgrupper for prosjektet, mediekanalvalg, tidsplan for tiltak, planlagt ressursbruk etc. Det anbefales å etablere en egen arbeidspakke for kommunikasjonsarbeidet for å vise omfang og innretning tydelig.
 • For å oppnå effektiv resultatspredning, må det legges betydelig vekt på både vitenskapelig publisering og brukerrettet kommunikasjon. Sluttbrukere må prioriteres spesielt.

For øvrig

 • Det må framgå at søknaden er forankret i søkerinstitusjonenes strategi/prioriteringer.
 • Forsterkning med eget økonomisk bidrag fra samarbeidspartnere vil vurderes positivt.
 • Direkte støtte til bedrifter kan ikke gis fra prosjektmidlene. Støtten skal gå til forskningsinstitusjonens ikke-økonomiske aktivitet.
 • Involvering av unge forskere i prosjektet er positivt.

Føringer for delprogram/tema 1: Store, tverrfaglige prosjekter

Under delprogram/tema 1 vil vi finansiere store, tverrfaglige prosjekter. Ca. 75 % av utlysningens totalbeløp vil gå til prosjekter under dette temaet. Prosjektene skal gi kunnskapsgrunnlag for innovasjon, verdiskaping og økt bærekraft i eksisterende eller nye verdikjeder og kretsløp innenfor den landbaserte bioøkonomien. Prosjektene skal føre til forbedring eller optimalisering innenfor minimum to av følgende områder:

 • produksjon og/eller utnyttelse av biologiske ressurser
 • produkter, prosesser, tjenester eller metoder
 • forretningsmodeller og markeds- og etterspørselsperspektiver

Prosjektstørrelse

Dere kan søke om mellom 15 og 30 millioner kroner totalt over en periode på 3–4 år. Det er ønskelig med prosjekter spredt over hele denne finansieringsrammen.

Prosjektinnretning

Vi ønsker primært prosjekter som

 • bidrar til full utnyttelse av bioressursene
 • er tverrfaglige på en relevant måte
 • tar for seg forretningsmodeller som åpner for lønnsomhet, verdiskaping og markedsorientering
 • tar for seg matsikkerhet, mattrygghet (inkl. dyrevelferd og dyre- og plantehelse) og sunn mat (i prosjekter der det er relevant)
 • har et tydelig kretsløpsperspektiv, det vil si at følgende overordnede prinsipper i størst mulig grad er innarbeidet:
  • biologiske kretsløp
  • bærekraft i miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk betydning

Samarbeid og rekruttering

Prosjektkonsortiene må settes sammen slik at de best mulig speiler de utfordringene prosjektene er rettet mot, og slik at prosjektene fører til innovasjon og verdiskaping på kort og/eller lang sikt.

 • Aktiv brukermedvirkning fra initiering av prosjektidéen til implementering av resultatene er obligatorisk for å sikre prosjektene nærings- og samfunnsmessig relevans. Aktuelle deltakere fra næringsliv og andre interessenter må fortløpende involveres i prosjektarbeidet på hensiktsmessige, gjerne innovative måter. Referansegrupper kan brukes, men er alene ikke tilstrekkelig for å oppfylle kravet til brukermedvirkning.
 • Doktorgrads- og postdoktorstipender er sterkt ønskelig. Omfanget av slike rekrutteringsstillinger vil være grunnlag for prioritering blant søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans. Forskningsrådets stipendsatser skal brukes.
 • Samarbeid mellom institusjoner (f.eks. mellom institutt og universitet) og samarbeid på tvers i store, tverrfaglige institusjoner vil vurderes som positivt.
 • Bekreftelse fra samarbeidspartnere skal vedlegges søknaden. Disse skal beskrive partnernes rolle, arbeidsinnsats og eventuelle finansielle bidrag i prosjektet. Uforpliktende støttebrev skal ikke vedlegges.
 • Prosjekter med kvinnelig prosjektleder vil prioriteres blant søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans.

Internasjonalt samarbeid

 • Prosjektet skal ha reelt samarbeid med utenlandske forskningsmiljøer.
 • Forskermobilitet: Midler til utenlandsopphold og/eller gjesteforskeropphold kan inkluderes i budsjettet. Se Forskningsrådets generelle vilkår om kostnader som kan dekkes.
 • Bekreftelser fra internasjonale samarbeidspartnere som beskriver deres forpliktelse i prosjektet, må vedlegges søknaden. Uforpliktende støttebrev skal ikke vedlegges.

Føringer for delprogram/tema 2: Nye bioprodukter eller nye prosesser for bioprodukter

Ca. 25 % av utlysningens totalbeløp vil gå til delprogram/tema 2, og skal finansiere prosjekter som kan gi

 • økt bærekraftig verdiskaping gjennom utvikling av nye bioprodukter eller nye prosesser for bioprodukter 
 • nye metoder for å oppnå miljøgevinster innenfor bioproduksjon.

Teknologi er et stikkord som bør ligge til grunn for prosjektideen.

Prosjektene må omhandle produkter, prosesser eller metoder som er nye for markedet og gir merverdi. Vi vil prioritere prosjekter med stor nyhetsgrad.

Prosjektstørrelse

Dere kan søke om 5–10 millioner kroner totalt over en periode på 3 år.

Samarbeid og rekruttering

 • Samarbeid mellom institusjoner og samarbeid med næringsliv er ønskelig.
 • Bekreftelse fra samarbeidspartnere skal vedlegges søknadene. Disse skal beskrive partnernes rolle, arbeidsinnsats og eventuelle finansielle bidrag i prosjektet. Uforpliktende støttebrev skal ikke vedlegges.
 • Doktorgrads- og postdoktorstipender kan inngå i prosjektet. Forskningsrådets stipendsatser skal i så fall brukes.
 • Prosjekter med kvinnelig prosjektleder vil prioriteres blant søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans.

Internasjonalt samarbeid

 • Internasjonalt samarbeid er et vurderingskriterium.
 • Bekreftelser fra internasjonale samarbeidspartnere som beskriver deres forpliktelse i prosjektet, må vedlegges søknaden. Uforpliktende støttebrev skal ikke vedlegges. 

Dokumenter

Kontaktpersoner