Gå direkte til innhold
 

Inntil 3,5 millinoner kroner til nationale nettverk innenfor antibiotikaresistens

Programmene BEDREHELSE, BIONÆR, MILJØFORSK og BIOTEK2021 lyser ut midler til nettverk som skal bidra til samarbeid om antibiotikaresistens i et "One Health"- perspektiv.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
15.02.2017 13:00 CET

Meldinger:

Det vil bli publisert en engelsk oversettelse av utlysningen. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 3,5 millioner kroner over 2 år er tilgjengelig for utlysningen. Det kan søkes om inntil 1 million kroner per nettverk. Det tas sikte på å finansiere 3-5 nettverk.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Som et ledd i oppfølgingen av regjeringens strategi mot antibiotikaresistens (2015-2020) lyses det ut midler til nasjonale nettverk for å fremme forskning og innovasjon i et "One Health"-perspektiv.

I "One Health"-perspektivet inngår folkehelse, dyrehelse, medisin, økologi, miljø, molekylær- og mikrobiologi, farmasi og helseøkonomi.

Antibiotikaresistens er et økende globalt problem. Vi står overfor en økning i antall bakterier som blir resistente mot eksisterende antibiotika uten en økning i nye antibiotika eller nye behandlinger. Med mennesker, mat, dyr og det øvrige miljø uløselig knyttet sammen er det behov for en tverrfaglig tilnærming som fremmer integrering av folkehelse, dyrehelse, matproduksjon og miljøfaktorer. Styrket vitenskapelig samarbeid på tvers av sektorer er nødvendig for å fremskaffe ny innsikt i fremveksten og spredningen av antibiotikaresistente bakterier. Like viktig er en helhetlig tilnærming til forbruk av antibiotika og andre resistensdrivere. Problemstillingen krever overvåkning og analyse av forekomsten av resistente bakterier, sprednings- og smitteforebyggende tiltak i alle deler av samfunnet og utvikling av bedre diagnostikk og alternative behandlingsstrategier for infeksjonssykdommer.

Målet med utlysingen er å etablere nasjonale forskernettverk på tvers av fag, disipliner, sektorer og institusjoner for å øke kunnskapsgrunnlaget om antibiotikaresistens  i et "One Health"- perspektiv. De nasjonale nettverkene  bør samarbeide med relevante internasjonale partnere for posisjonering mot internasjonale midler (for eksempel Horisont 2020, JPI-AMR, Welcome Trust, National Institutes of Health).

Nettverkene skal identifisere forskningsutfordringer og aktuelle tiltak som gir merverdi i et "One Health"-perspektiv. I søknaden skal det redegjøres for hvordan nettverkets kompetanse og ressurser kan bidra til å dekke forskningsbehov og flytte forskningsfeltet fremover. Søknaden skal omfatte en gjennomføringsplan og beskrive forventede resultater, og leveranser, herunder planer for formidling og kommunikasjon.

Krav til søker
Søker skal være Universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter og andre offentlige finansierte forskningsmiljøer. Bedrifter kan delta som samarbeidspartnere og få dekket inntil 50 prosent av sine kostnader. Støtten må være i tråd med statsstøtteregelverket.

Krav til nettverkene
Nettverkene skal

  • dekke bredt innenfor "One Health"- perspektivet
  • bringe sammen forskningsmiljøer fra ulike disipliner, sektorer og institusjoner
  • være utgangpunkt for prosjektgenerering, formidling og spredning av forskningsresultater
  • bidra til nasjonal nettverksbygging og økt deltakelse i internasjonalt finansierte prosjekter
  • fungere som møteplass for relevante aktører

Krav til leder av nettverket
Prosjektleder må kunne dokumentere erfaring innenfor forskningsledelse, faglig samarbeid og forskningskoordinering. Nettverkets ledelse kan styrkes ved å ha flere deloppgaver som ledes av personer med relevant kompetanse og erfaring, men nettverket skal ha bare én leder. 

Kriterier for støtte
Dette er en utlysning felles for flere programmer i Forskningsrådet. BEDREHELSE bidrar med 2,5 millioner kroner, BIONÆR med 500 000  kroner, MILJØFORSK og BIOTEK2021 med 250 000 kroner hver. Det vil bli lagt vekt på å få etablert en balansert portefølje av nettverk som gjenspeiler bredden i "One Health"-perspektivet

Ved rangering av søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, skal prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Søknaden skal sendes inn via BEDREHELSE. Klikk her.

 

 

Kontaktpersoner