Gå direkte til innhold
 

4 millioner kroner til forprosjektmidler til nyskapende bionæringer

Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser ut midler til forprosjekter som skal styrke innovasjon innen bioøkonomi. Forprosjektordningen skal stimulere bedrifter til å utvikle innovative idéer som skal lede frem nye innovasjonsprosjekter.

Forprosjekt Velg
Søknadsfrist:
12.10.2016 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det kan søkes om mellom 200 000 og 400 000 kroner per forprosjekt. Den offentlige støtten kan maksimalt utgjøre 50 % av totalkostnadene til prosjektet. Det er satt av til sammen 4 mill. kroner til denne utlysningen. Innvilgede prosjekter vil få finansiering enten fra Forskningsrådet eller Innovasjon Norge.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Forprosjektutlysning

Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser ut midler til forprosjekter som skal styrke innovasjon innen bioøkonomi. Forprosjektordningen skal stimulere bedrifter til å utvikle innovative idéer som skal lede frem nye innovasjonsprosjekter.

Bioøkonomien favner all bærekraftig, effektiv og lønnsom produksjon, utnyttelse og foredling av fornybare biologiske resurser til mat, fôr, ingredienser, helseprodukter, energi, materialer, kjemikalier, fiber og andre produkter. Bioøkonomi omfatter verdiskaping (produkter og tjenester) basert på produksjon og utnyttelse av fornybare biologiske ressurser til forskjell fra ikke- fornybart karbon. Det ligger et potensial for økt verdiskaping gjennom helt nye produkter og tjenester som kan skapes i brytningen mellom de tradisjonelle primærproduksjonene, videreforedlingen og nye teknologiske løsninger.

Søker må redegjøre for eventuelle positive miljøeffekter som følge av prosjektet (for eksempel bedre ressursutnyttelse, reduserte utslipp, redusert forurensing, redusert avfall). Om mulig bør søknaden inneholde en enkel beregning av den miljøeffekten som kan realiseres dersom man lykkes med utviklingen.

Det kan søkes om mellom 200 000 og 400 000 kroner per forprosjekt. Den offentlige støtten kan maksimalt utgjøre 50 % av totalkostnadene til prosjektet. Det er satt av til sammen 4 mill. kroner til denne utlysningen. Innvilgede prosjekter vil få finansiering enten fra Forskningsrådet eller Innovasjon Norge.

Søknadsfrist er 12. oktober 2016

Forskningsrådet og Innovasjon Norge ønsker at flere bedrifter, særlig små og mellomstore bedrifter (SMB) utnytter mulighetene til finansiering av kommersielt rettet FoU. Innovasjonsprosjekter er den vanligste prosjekttypen for bedrifter, men forprosjekter med kortere prosjektvarighet, færre partnere og med forenklet søknadsprosess kan inspirere og engasjere bedrifter til å utvikle sine kommersielle ideer gjennom forskning, utvikling og innovasjon.

Føringer og viktige forhold for utlysningen

 • Utlysningen retter seg mot bedrifter. Hensikten med forprosjektordningen er å støtte prosjekter i en tidlig fase hos bedrifter.
 • Forprosjektene skal ha en iboende utviklingsrisiko/usikkerhet. Forprosjekter som omhandler ordinær produktutvikling med lav utviklingshøyde og lav risiko vil ikke bli prioritert.
 • Formålet er å finansiere forprosjekter som legger grunnlaget for kommersielt rettede FoU/innovasjonsprosjekter.
 • Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på innovasjon, næringsrelevans, bærekraft, miljøeffekt, markedspotensial samt mulighetene for framtidig verdiskapning i Norge
 • En egen mal for prosjektbeskrivelse DOCX - 30 KB  må legges ved søknaden og gi utfyllende informasjon om de planlagte aktivitetene i forprosjektet.
 • Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimalt 5 sider inkludert referanseliste, hvis ikke annet er oppgitt i utlysningen. Det er ikke mulig å laste opp vedlegg der sidetallsbegrensningen overskrides. Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 12 pkt. skrift (Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og eventuell figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. 
 • Søknaden skal sendes inn i via Forskningsrådets elektroniske søknadssystem.
 • Ved å sende inn søknaden godtar bedriften samtidig at søknad og alle vedlegg deles med aktuelle rådgivere i Innovasjon Norge.

Søknad

Søknaden med vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk. Alle kostnader det søkes støtte til skal spesifiseres i søknadsskjemaet.

Andre vedlegg enn de obligatoriske, tas ikke med i søknadsbehandlingen.

Maksimum varighet (i måneder): 12

Maksimum søkt beløp (i tusen): 400

Støtte til forprosjekt medfører ingen videre forpliktelser for Forskningsrådet eller Innovasjon Norge til å støtte senere søknader om finansiering.

Obligatoriske vedlegg til søknadsskjemaet

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 5 sider – etter oppgitt mal
 • CV for prosjektleder og CV for de mest sentrale personer hos eventuelle samarbeidspartnere.
 • Bedriftsopplysninger for søker og eventuelle partnere må vedlegges søknaden: Mal for partneropplysninger DOCX - 19 KB

Aktiviteter som er gjennomført før søknadstidspunkt vil ikke bli finansiert. Aktiviteter som igangsettes før melding av tilsagn er gitt gjennomføres på egen risiko.

Hvem kan søke

Utlysningen er åpen for bedrifter i alle størrelser, men små og mellomstore bedrifter (SMB) vil bli prioritert.

Kostnader som kan dekkes

Aktuelle kostnader er personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester, nettverkstiltak og andre driftskostnader.

Det er ikke krav om samarbeidspartnere i prosjektet. Bedrifter som samarbeider med andre bedrifter, eller FoU-institusjoner i prosjektet må opplyse om dette, beskrive deres rolle i prosjektet og hvordan kostnadene fordeler seg mellom partnerne.

Vurderingskriterier for søknaden

 • Relevans til prioriterte områder i utlysningen.
 • Den offentlige støttens utløsende effekt.
 • Markedspotensial
 • Gjennomføringsevne
 • Potensial for framtidig verdiskaping i Norge

Kontaktpersoner