Gå direkte til innhold
 

10 millioner til Innovasjonsprosjekter for leverandørindustrien til fiskeflåten

Bedrifter kan søke om midler til prosjekter innenfor fiskeriteknologi med oppstart i 2017. Prosjektene kan ha inntil fire års varighet.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg
Søknadsfrist:
12.10.2016 13:00 CEST

Meldinger:

• MAROFF og BIONÆR planlegger en utlysning av Innovasjonsprosjekter i næringslivet med søknadsfrist 12.10.2016. Detaljert informasjon om utlysningens rammer og føringer vil bli publisert så snart de er klare.
• Det tas forbehold om eventuelle justeringer av utlysningen frem til 31.08.2016.
• Søknader kan først opprettes f.o.m. 31.08.2016.
• Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet kan også være utgangspunkt for et prosjekt i SkatteFUNN , men den samlede støtten må være i samsvar med statsstøtteregelverket.
• Det kan bli utlyst ulike former for støtte eksklusivt for bedrifter som har fått bevilget støtte til Innovasjonsprosjekt i næringslivet gjennom denne utlysningen. Eksempler på dette kan være kurstilbud og tilleggsstøtte for videreutvikling av prosjektresultatene.
• For prosjekter som innstilles til finansiering, vil det bli avkrevd ytterligere informasjon både om prosjektet og om partnerne.

Utlysningen er en del av Forskningsrådets havteknologisatsing. For å stimulere til overføring av kompetanse og teknologi på tvers av de havbaserte næringene, koordinerer Forskningsrådet innsatsen rettet mot disse næringene, bl.a. med målrettede fellesutlysninger mellom relaterte forskningsprogrammer. Målet er nye arbeidsplasser og bærekraftig verdiskaping.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen har en antatt totalramme på 10 millioner kroner til nye Innovasjonsprosjekter i næringslivet med oppstart i 2017. Innovasjonsprosjektene kan ha en prosjektperiode på inntil 4 år. Prosjektene mottar normalt 1-3 millioner kroner pr. år i støtte fra Forskningsrådet og støtten utgjør normalt inntil 50% av godkjente prosjektkostnader. Støtte gitt av Forskningsrådet må være i samsvar med statsstøtteregelverket.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen offentliggjøres på norsk og engelsk. Den norske versjonen er juridisk bindende.

Søknaden skal være i tråd med alle krav og føringer i utlysningen og med Generelle føringer for Innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Bakgrunn

Programmet BIONÆR har prosjekter rettet mot fangstbehandling av råstoff om bord der kvalitetsaspekter inngår. MAROFF på sin side har en portefølje av prosjekter rettet mot fiskefartøyer og marintekniske aspekter ved fiskeredskaper.

I denne fellesutlysningen vil BIONÆR og MAROFF ha et samarbeid om fiskeriteknologi, der vi oppfordrer spesielt til prosjekter som går på tvers av programgrensene for BIONÆR og MAROFF.

Avgrensning mot BIONÆRs øvrige utlysning av Innovasjonsprosjekter for 2017

Målgruppene til BIONÆR er bedrifter innenfor programområdet, inkludert leverandørindustrien. Se for øvrig programplan for BIONÆR (lenke) I denne fellesutlysningen vil bedrifter som leverer teknisk utstyr til fiskeflåten og fiskebåtrederier, kunne søke. Innovasjonsprosjekter rettet mot øvrige tema i programplanen, henvises til BIONÆRs ordinære utlysning av Innovasjonsprosjekter for 2017.

Avgrensning mot MAROFFs øvrige utlysning av Innovasjonsprosjekter for 2017

Målgruppene for MAROFF er rederinæringen, verftsindustrien og utstyr- og tjenesteleverandører til alle typer skip og til havbruksanlegg, som nærmere beskrevet i programplanen for MAROFF (lenke til i høyre spalte). I programplanen er MAROFFs prioriteringer beskrevet. I denne fellesutlysningen vil bedrifter knyttet til fiskerinæringen kunne søke om prosjekter rettet mot fiskefartøyer og marintekniske aspekter ved fiskeredskaper. Søknader rettet mot øvrige tema i MAROFFs programplan, henvises til MAROFFs ordinære utlysning av Innovasjonsprosjekter for 2017.

Tematiske føringer

I denne fellesutlysningen  inviteres det til søknader innenfor følgende tema:

  • Fangstbehandling og prosessering om bord; utvikling av ny og mer effektiv teknologi og bioprosesser som ivaretar kvalitet og holdbarhet  om bord av råstoff og restråstoff
  • Fiskefartøy og fiskeredskaper for sikker, effektiv og miljøvennlig fangst og sjømatproduksjon
  • Innovasjonsprosjektene vil kunne inkludere industriell forskning, utvikling, pilotering og demonstrasjon, men må inneholde en betydelig forskningskomponent
  • Utlysningen er særlig rettet mot leverandørindustrien knyttet til fiskeflåten
  • Vi oppfordrer spesielt til prosjekter som går på tvers av programgrensene for MAROFF og BIONÆR.

Forutsetninger for finansiering

For å komme i betraktning for finansiering fra, MAROFF og BIONÆR må følgende være innfridd:

  • Søknaden skal være strategisk forankret i søkerbedriften
  • All økonomisk og annen innsats i prosjektet skal være avklart
  • Internasjonalt samarbeid vurderes positivt . I søknaden skal det vedlegges bekreftelser fra internasjonale samarbeidspartnere på deres forpliktelse i prosjektet.

Prioriteringer

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Generelt om Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet omfatter forskningsaktiviteter som er nødvendige for at bedriftene i prosjektet skal lykkes med en innovasjon (verdiskapende fornyelse). Prosjektet skal utvikle ny kunnskap gjennom industriell forskning og/eller eksperimentell utvikling. Markeds- og konkurrentanalyser kan ikke være en del av prosjektet. Støtten fra Forskningsrådet skal føre til prosjekter med innsats, handlinger og/eller ringvirkninger som det ellers ikke er mulig å få til.

Prosjektskisser og-dialog

MAROFF og BIONÆR ønsker å bidra til å etablere gode Innovasjonsprosjekt i næringslivet og anbefaler at bedrifter tar kontakt med Forskningsrådet om sine prosjektidéer og -forslag på et tidlig tidspunkt.

MAROFF og BIONÆR vil sterkt oppfordre alle potensielle søkere til å sende inn kortfattede prosjektskisser etter en standardisert mal. En skisse vil gi underlag for en dialog med Forskningsrådet før den endelige søknadsfristen. Spesielt nye søkere og søkere som er i tvil om hvilket program de skal søke på bør sende inn skisse. Forskningsrådet tar i mot skisser frem til onsdag 31. august 2016 kl. 13.00. Se egen skisseutlysning.

Bedrifter som har benyttet seg av skissetilbudet, skal oppgi skissenummeret i pkt. 19 i malen for prosjektbeskrivelse.

Dokumenter

Kontaktpersoner