Gå direkte til innhold
 

Inntil 135 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor næringsmidler, sjømat, jordbruk, skog- og trebruk

Bedrifter kan søke om midler til prosjekter som starter opp i 2017 og varer i to- fire år. Utlysningen omfatter alle temaer i BIONÆRs programplan og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustris prioriteringer.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg
Søknadsfrist:
12.10.2016 13:00 CEST

Meldinger:

• Det tas forbehold om eventuelle justeringer av utlysningen frem til 31.08.2016.
• Søknader kan først opprettes f.o.m. 31.08.2016.
• Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet kan også være utgangspunkt for et prosjekt i SkatteFUNN , men den samlede støtten må være i samsvar med statsstøtteregelverket.
• Det kan bli utlyst ulike former for støtte eksklusivt for bedrifter som har fått bevilget støtte til Innovasjonsprosjekt i næringslivet gjennom denne utlysningen. Eksempler på dette kan være kurstilbud og tilleggsstøtte for videreutvikling av prosjektresultatene.
• For prosjekter som innstilles til finansiering, vil det bli avkrevd ytterligere informasjon både om prosjektet og om partnerne.
• For søknad om prosjektmidler fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri er det obligatorisk å sende inn skisse innen 15.august

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen har en antatt ramme på 60-90 millioner kroner fra BIONÆR og 30-45 millioner kroner fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri til nye Innovasjonsprosjekter i næringslivet med oppstart i 2017. Rammen skal dekke en prosjektperiode på 2-4 år. Prosjektene mottar normalt 1-3 millioner kroner per år i støtte fra Forskningsrådet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Støtten utgjør normalt inntil 50% av godkjente prosjektkostnader. Støtten må være i samsvar med statsstøtteregelverket.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen offentliggjøres på norsk og engelsk. Den norske versjonen er juridisk bindende.

Søknaden skal være i tråd med alle krav og føringer i utlysningen og med Generelle føringer for Innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Bedrifter kan søke om midler til prosjekter som starter opp i 2017 og varer i to- fire år. Utlysningen omfatter alle temaer i BIONÆRs programplan og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri's prioriteringer.

Samarbeid om bioøkonomien

BIONÆR, HAVBRUK, ENERGIX og BIA samarbeider om å utvikle bioøkonomien. Det betyr at i denne utlysningen åpnes det for søknader med komponenter som ligger under ett eller flere av disse programmenes ansvarsområder. En avgrenset del av et prosjekt kan derfor i enkelte tilfeller finansieres av et annet program enn det søknaden er sendt til.

Om programmet

BIONÆRs hovedmål

 • er å utløse forskning som bidrar til økt, mer lønnsom og bærekraftig produksjon i de biobaserte næringene. BIONÆR’s virkeområde framgår av programplanen. For BIONÆR’s del vil andelen  prosjekter innenfor marin sektor vs. prosjekter innenfor landbrukssektoren, være gjenstand for vurdering ut fra budsjettmessige hensyn.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri's prioriterte områder for 2017

 • Norsk landbruk og matindustri skal bidra til at en voksende befolkning får trygg og sunn mat, basert på norske ressurser. Reduserte klimagassutslipp og en mer miljøvennlig drift er et mål, samtidig som endret klima vil by på utfordringer men også et potensial for økt produksjon. Det krever optimal dyrkingsteknikk og agronomi og friske og robuste husdyr og plantesorter. Innovasjon, produktutvikling og kvalitet i alle ledd i verdikjeden er vesentlig for økt konkurransekraft og en forbrukertilpasset matproduksjon.
 • Bioøkonomien og det grønne skiftet skal danne grunnlaget for ny verdiskaping innen sektoren. Deler av denne verdiskapingen ligger i samhandling med blå sektor.

Hovedprioritering vil være forskning innen:

 • økt bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser - over hele landet.
 • klimavennlig og klimatilpasset produksjon
 • teknologi og verdiskaping i jordbruk og matindustri
 • mattrygghet, helse og samfunn

Det er også lagt føringer i jordbruksavtalen for 2016 (Prop. 127 S (2014-2015)):

«Forskningsmidler over jordbruksavtalen skal bringe fram kunnskap som bygger opp under de landbruks- og matpolitiske målene. Partene er enige om at midlene i større grad prioriteres til å styrke kunnskap om prosesser og tiltak i jordbruket som bidrar til bedre karbonbalanse og redusert klimabelastning, eksempelvis bedre kunnskap om reduserte utslipp av klimagasser fra matproduksjon og jord som lagringsmedium for karbon. Forskning som fremmer mattrygghet, god dyrehelse og god dyrevelferd, er også et prioritert område. Ny kunnskap på disse områdene er viktig for å ivareta bærekraftig jordbruksdrift, mattrygghet, sikre kostnadseffektiv produksjon og for å imøtekomme forbrukerens krav til norsk matproduksjon. ...»

Generelt om Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet omfatter forskningsaktiviteter som er nødvendige for at bedriftene i prosjektet skal lykkes med en innovasjon (verdiskapende fornyelse). Prosjektet skal utvikle ny kunnskap gjennom industriell forskning og/eller eksperimentell utvikling. Markeds- og konkurrentanalyser kan ikke være en del av prosjektet. Støtten fra Forskningsrådet skal føre til prosjekter med innsats, handlinger og/eller ringvirkninger som det ellers ikke er mulig å få til.

Målgruppe og type prosjekter

Utlysningen retter seg mot bedrifter, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner som er registrert med organisasjonsnummer.

Innovasjonsprosjektene vil kunne inkludere industriell forskning, utvikling, pilotering og demonstrasjon, men må inneholde en betydelig forskningskomponent.

Det er behov for økt støtte rettet mot verifiserings-, pilot- og demonstrasjonsanlegg eller prosesser/organisering. Både bedrifts- og bransjeinitierte prosjekter med tanke på å fremskaffe nye produkter, prosesser, prosessforbedringer som krever samarbeid langs innovasjonskjeden er ønsket. Problemstillingene kan ha en slik karakter at en FoU del naturlig kan få støtte via BIONÆR-programmet, og andre deler som f. eks. prototypeutvikling, pilotanlegg eller markedsrealisering/implementering kan støttes fra Innovasjon Norge. Slike prosjekter vil bli underlagt vurdering ut fra gjeldende kvalitets- og relevanskriterier i Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Samordnede prosjekter hvor helhetstankegang og stor grad av markedsnærhet er fremtredende, vil bli positivt vektlagt.

Prosjektene har vanligvis en varighet på 3 år.

Tematiske føringer

Utlysningen inkluderer alle temaer i BIONÆRs programplan og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri's prioriteringer

Forutsetninger for finansiering

For å komme i betraktning for finansiering fra BIONÆR og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, må følgende være innfridd:

 • En næringslivsaktør skal være prosjektleder. I spesielle situasjoner kan annen løsning godtas, men dette må begrunnes i søknaden
 • All økonomisk og annen innsats i prosjektet skal være avklart.
 • Det gis normalt ikke støtte til utstyr
 • Internasjonalt samarbeid vurderes positivt . I søknaden skal det vedlegges bekreftelser fra internasjonale samarbeidspartnere på deres forpliktelse i prosjektet.

Prioriteringer

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Prosjektskisser og-dialog

BIONÆR og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri ønsker å bidra til å etablere gode Innovasjonsprosjekt i næringslivet og anbefaler at bedrifter tar kontakt med Forskningsrådet om sine prosjektidéer og -forslag på et tidlig tidspunkt.

BIONÆR og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri vil sterkt oppfordre alle potensielle søkere til å sende inn kortfattede prosjektskisser så tidlig som mulig. En standardisert mal skal benyttes. En skisse vil gi underlag for en dialog med Forskningsrådet før den endelige søknadsfristen. Spesielt nye søkere og søkere som er i tvil om hvilket program de skal søke på bør sende inn skisse. Skisser rettet mot BIONÆR tas i mot frem til onsdag 31. august 2016 kl. 13.00. Se egen skisseutlysning.

MERK! For søknad om prosjektmidler fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri er det obligatorisk å sende inn skisse. Skissefristen er løpende fram til og med 15.august 2016. Det er ikke mulig å redigere innsendte skisser. Trykk derfor ikke på "send-inn-knappen" før skissen er ferdig til å sendes inn.

Bedrifter som har benyttet seg av skissetilbudet, skal oppgi skissenummeret i pkt. 19 i malen for prosjektbeskrivelse.

Dokumenter

Kontaktpersoner