Gå direkte til innhold
 

Forskerprosjekt 2017 – tar bioøkonomien videre

BIONÆR lyser ut midler til forskning for bærekraftig primærproduksjon, innovativ videreforedling av biologisk råstoff og utvikling av nye produkter og prosesser. Kun søkere som har sendt inn obligatorisk prosjektskisse vil ha anledning til å sende fullstendig søknad.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
07.09.2016 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen er foreløpig, og gjøres aktiv 27. juli. Fra denne dato kan søknader opprettes elektronisk.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Over hele prosjektperioden er det satt av inntil 160 milioner kroner til nye forskerprosjekt i denne utlysningen.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Overgangen til bioøkonomien, hvor råvarer og innsatsfaktorer i størst mulig grad er biologisk basert, forutsetter klimasmart, bærekraftig, innovativ og lønnsom primærproduksjon samt innovasjon innenfor videreforedling av eksisterende råvarer, nyskapende produkter og prosesser. I dagens samfunn står klimautfordringene sentralt og det etterspørres produkter og prosesser med minst mulig karbonfotavtrykk både i primærproduksjon og videreforedling.

For 2017 åpner BIONÆR for forskersøknader med følgende føringer:

Samfunnsutfordringer beskrevet i BIONÆRs programplan er overordnet ramme for utlysningen. Innenfor denne er utlysningen delt inn i to deler.

Føringer som gjelder for både del 1 og del 2 av utlysningen

 • Det er kun anledning til å være prosjektleder for én søknad i denne utlysningen.
 • Institusjonene bør selv gjøre en prioritering med tanke på antallet innsendte søknader.
 • Det oppfordres til å etablere prosjekter som omfatter forskning på bioressurser fra både land og hav. BIONÆRs budsjettsituasjon åpner i år for prosjektsøknader der temaet sjømat kan inngå.
 • For institusjoner som har innført TDI-modellen, skal denne benyttes for budsjetteringen i søknader til Forskningsrådet.

Husk å opprette søknaden i god tid før fristen 7. september 2016. Det er mulig å lagre og sende inn samme søknad flere ganger, og det er den til enhver tid sist innsendte søknaden som gjelder. Forskningsrådet har ikke tilgang til søknadene før etter søknadsfristen.

Utlysningen vil bli aktivisert 6 uker før søknadsfristen. Søknader kan derfor først opprettes f.o.m. 27. juli.

Næringsdeltakelse
Dersom en bedrift eller offentlig enhet utenom FoU-sektor er samarbeidspartner, må partneropplysninger vedlegges søknaden. Partneropplysninger må gis i henhold til oppsatt mal:

Partneropplysninger for bedrifter (engelsk) DOCX - 26 KB

Partneropplysninger for offentlig enhet (engelsk) DOCX - 23 KB

Obligatorisk skisse

Det er kun mulig å sende inn søknader som er basert på skisser. Kun søkere som sendte inn obligatorisk skisse innen fristen 3. mai 2016, vil ha anledning til å fremme fullstendig søknad til fristen 7. september 2016. Se egen skisseutlysning:

Obligatorisk skissefrist 3. mai 2016 for forskerprosjekt

Forskersøknader som ikke er basert på skisse sendt inn til skissefristen, eller som ikke tilfredsstiller føringer i denne utlysningen, vil bli avvist administrativt.

Utlysningens del 1:

BIONÆR vil finansiere integrerte prosjekter som gir ressurseffektiv og mer lønnsom bioproduksjon tilpasset fremtidig klima. Prosjektene skal sikte mot økt verdiskaping, for eksempel gjennom nyskapende råvareforedling og forbedring av produkter, prosesser/metoder. Prosjektene skal også bidra til reduksjon av karbonfotavtrykk.

Prosjektstørrelse
Størrelse: totalt 15-40 mill. kroner over en periode på 3-4 år. Det vil bli finansiert prosjekter i både nedre og øvre del av denne rammen.

Ca. 75 % av en total pott på inntil 160 mill. kroner vil gå til del 1 av utlysningen.

Betydning

Prosjektene må inneholde en beskrivelse av antatt betydning av de resultater man forventer for næringsliv og samfunn for øvrig og også hvilken tidshorisont man ser for seg. Betydning vil vektlegges i bedømmelsen.

Ikke prioriterte tema

Prosjekter med hovedmål rettet mot tjenesteyting (f. eks. 'inn på tunet' og naturbasert reiseliv) vil i år ikke bli prioritert.

Prosjektinnretning

BIONÆR ønsker primært å finansiere integrerte prosjekter som:

 • Bidrar til full utnyttelse av bioressursene
 • På en hensiktsmessig og relevant måte er flerfaglige/tverrfaglige, avhengig av problemstillingene
 • Har et tydelig kretsløpsperspektiv. Dette innebærer at følgende overordnede prinsipper i størst mulig grad innarbeides i prosjektene:
  • Biologiske kretsløp
  • Bærekraft i miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk betydning
  • Forretningsmodeller som åpner for lønnsomhet, verdiskaping og markedsorientering
  • Matsikkerhet, mattrygghet (inkl. dyrevelferd, dyre- og plantehelse) og sunn mat (i prosjekter der det er relevant) 

Programsamarbeid om bioøkonomien

Programmene BIONÆR, ENERGIX, HAVBRUK og BIOTEK2021 samarbeider om å utvikle bioøkonomien. Det betyr at i denne utlysningen åpnes det for søknader med komponenter som ligger under ett eller flere av de andre programmenes ansvarsområder. En avgrenset del av et prosjekt kan derfor i enkelte tilfeller finansieres av et annet program enn det søknaden er sendt til.

Samarbeid og rekruttering

Prosjektkonsortiene må settes sammen slik at de best mulig speiler de utfordringene prosjektene er rettet mot, og slik at prosjektene fører til innovasjon og verdiskaping på kort og/eller lang sikt. Nye samarbeidskonstellasjoner forventes.

 • Aktiv brukermedvirkning fra initiering av prosjektidéen til implementering av resultatene er obligatorisk for å sikre prosjektene nærings- og samfunnsmessig relevans. Aktuelle deltakere fra næringsliv og andre interessenter må fortløpende involveres i prosjektarbeidet på hensiktsmessige, gjerne innovative måter. Referansegrupper kan brukes, men er alene ikke tilstrekkelig for å oppfylle kravet til brukermedvirkning.
 • Doktorgrads- og postdoktorstipender er sterkt ønskelig. Omfanget av slike rekrutteringsstillinger vil være grunnlag for prioritering blant søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans. Forskningsrådets stipendsatser skal brukes.
 • Samarbeid mellom institusjoner (f.eks. mellom institutt og universitet) og samarbeid på tvers i store, tverrfaglige institusjoner vil vurderes som positivt.
 • Bekreftelse fra samarbeidspartnere skal vedlegges søknadene. Disse skal beskrive partnernes rolle, arbeidsinnsats og eventuelle finansielle bidrag i prosjektet. Uforpliktende støttebrev skal ikke vedlegges.
 • Prosjekter med kvinnelig prosjektleder vil prioriteres blant søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans.

Internasjonalt samarbeid

 • Prosjektet skal ha reelt samarbeid med utenlandske forskningsmiljøer.
 • Forskermobilitet: Midler til utenlandsopphold og/eller gjesteforskeropphold kan inkluderes i budsjettet. Se Forskningsrådets generelle vilkår om kostnader som kan dekkes.
 • Bekreftelser fra internasjonale samarbeidspartnere som beskriver deres forpliktelse i prosjektet, må vedlegges søknaden. Uforpliktende støttebrev skal ikke vedlegges.

Kommunikasjon, formidling og publisering 

 • Kommunikasjon og kunnskapsdeling er viktig gjennom hele prosjektperioden. Dette forutsetter involvering av interessenter i utformingen av problemstillingen, aktiv brukermedvirkning underveis, og god kunnskapsdeling når resultatene er klare.
 • I søknaden må det gjøres rede for kommunikasjonsmål, prioriterte målgrupper for prosjektet, tidsplan for tiltak, planlagt ressursbruk etc. Det anbefales å etablere en egen arbeidspakke for kommunikasjonsarbeidet for å vise omfang og innretning tydelig.
 • For å oppnå effektiv resultatspredning, må det legges betydelig vekt på både vitenskapelig publisering og brukerrettet kommunikasjon. Sluttbrukere må prioriteres spesielt.

For øvrig

 • Det må framgå at søknaden er forankret i søkerinstitusjonenes strategi/prioriteringer.
 • Forsterkning med eget økonomisk bidrag fra samarbeidspartnere vil vurderes positivt.
 • Involvering av unge forskere i prosjektet er positivt.

Relevansvurdering

Både skisser og søknader vil bli gjenstand for relevansvurdering med tanke på å oppfylle utlysningens føringer. I tillegg vil skissene og søknadene vurderes i lys av BIONÆRs eksisterende portefølje. Skisser med et innhold som i stor grad anses å være dekket i løpende prosjekter ( se eksisterende portefølje PDF - 26 KB ) vil få tilbakemelding om de ikke trenger å gå videre med fullstendig søknad. Prosjektsøknader med et innhold som i stor grad anses å være dekket i løpende prosjekter, vil ikke bli prioritert for bevilgning.

Utlysningens del 2:

Del 2 av årets utlysning vil være øremerket prosjekter som tar sikte på økt verdiskaping basert på videreforedling av biobasert avfall og restråstoff. Prosjekter må åpne opp for næringsmessige muligheter og/eller fjerne næringsmessige barrierer for slik utnyttelse. Målet er full utnyttelse av råstoff gjennom resirkulering, nye sidestrømmer og reduksjon av svinn. Hindringene kan for eksempel være av teknisk, biologisk, regulatorisk eller økonomisk art.

Prosjektstørrelse

Størrelsen på disse prosjektene kan ligge på totalt 5-10 mill. kroner over en periode på 3 år.

Ca. 25 % av en samlet pott på inntil 160 mill. kroner vil gå til del 2 av utlysningen. Det tas sikte på å starte tre til syv  prosjekter innenfor tema restråstoff/sidestrømmer.

Betydning

Prosjektene må inneholde en beskrivelse av antatt betydning av de resultater man forventer for næringsliv og samfunn for øvrig og også hvilken tidshorisont man ser for seg. Betydning vil vektlegges i bedømmelsen.

Samarbeid og rekruttering

 • Samarbeid mellom institusjoner og samarbeid med næringsliv er ønskelig.
 • Bekreftelse fra samarbeidspartnere skal vedlegges søknadene. Disse skal beskrive partnernes rolle, arbeidsinnsats og eventuelle finansielle bidrag i prosjektet. Uforpliktende støttebrev skal ikke vedlegges.
 • Doktorgrads- og postdoktorstipender kan inngå i prosjektet. Forskningsrådets stipendsatser skal i så fall brukes.
 • Prosjekter med kvinnelig prosjektleder vil prioriteres blant søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans.

Internasjonalt samarbeid

 • Internasjonalt samarbeid anses som positivt.
 • Bekreftelser fra internasjonale samarbeidspartnere som beskriver deres forpliktelse i prosjektet, må vedlegges søknaden. Uforpliktende støttebrev skal ikke vedlegges.

Kommunikasjon, formidling og publisering 

 • Kommunikasjon og kunnskapsdeling er viktig gjennom hele prosjektperioden. Dette forutsetter involvering av interessenter i utformingen av problemstillingen, aktiv brukermedvirkning underveis, og god kunnskapsdeling når resultatene er klare.
 • I søknaden må det gjøres rede for kommunikasjonsmål, prioriterte målgrupper for prosjektet, tidsplan for tiltak, planlagt ressursbruk etc. Det anbefales å etablere en egen arbeidspakke for kommunikasjonsarbeidet for å vise omfang og innretning tydelig.
 • For å oppnå effektiv resultatspredning, må det legges betydelig vekt på både vitenskapelig publisering og brukerrettet kommunikasjon. Sluttbrukere må prioriteres spesielt.

For øvrig

 • Det må framgå at søknaden er forankret i søkerinstitusjonenes strategi/prioriteringer.
 • Det må framgå av søknaden på hvilken måte prosjektet vil bidra til verdiskaping i næringslivet eller være til nytte for forvaltningen.
 • Forsterkning med eget økonomisk bidrag fra samarbeidspartnere, spesielt næringslivet, vil vurderes positivt.
 • Involvering av unge forskere i prosjektet er positivt.

Relevansvurdering
Både skisser og søknader vil bli gjenstand for relevansvurdering med tanke på å oppfylle utlysningens føringer. I tillegg vil skissene og søknadene vurderes i lys av BIONÆRs eksisterende portefølje. Skisser med et innhold som i stor grad anses å være dekket i løpende prosjekter vil få tilbakemelding om de ikke trenger å gå videre med fullstendig søknad. Prosjektsøknader med et innhold som i stor grad anses å være dekket i løpende prosjekter, vil ikke bli prioritert for bevilgning.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner