Gå direkte til innhold
 

Fellesutlysning: 800 000 kroner til nettverk på mat og helse

BIONÆR og BEDREHELSE lyser sammen ut midler til nettverk som kan bidra til bedre samarbeid på tvers av områdene matproduksjon og folkehelse.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
20.04.2016 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er tilgjengelig totalt 800 000 kroner med varighet til utgangen av 2018. Det tas sikte på bevilgning til 1–3 nettverk med inntil 400 000 kroner til hvert.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Støtten skal i utgangspunktet gå til nettverksaktiviteter, og det forventes at nettverkene omfatter både internasjonale og nasjonale nettverk og FoU-aktiviteter. Aktuelle nettverksområder kan f.eks. være rettet mot å utvikle produkter for et sunnere kosthold og/eller produkter i bedre overensstemmelse med de nasjonale kostrådene.

Programmene vil finansiere nettverk som skal være redskap for utvikling av regionalt/nasjonalt og internasjonalt samarbeid og kobling mellom forskning og næringsliv/entreprenørskap. Nettverket skal være utgangspunkt for prosjektgenerering, formidling og spredning av forskningsresultater. Det skal også fungere som møteplass for relevante aktører. Det er behov for å bringe sammen ulike disipliner og sektorer som tradisjonelt ikke samarbeider.

Støtten til nettverkene gis for perioden frem til utgangen av 2018.

Hvem kan søke?

Søkere kan være FoU-institusjoner, enkeltbedrifter eller bransjeforeninger på vegne av en sammensatt aktørdeltakergruppe. Det bør være balanse mellom FoU-miljøer og næringsliv.

Hva kan støtten dekke?

  • Godkjente kostnader er dekning av utgifter i forbindelse med oppstart og drift av nettverket, f.eks. leie av lokaler, materiell og innkjøpte tjenester. Personalkostnader i forbindelse med oppstart eller drift av nettverket godkjennes også. Forskningsrådets midler kan kun dekke direkte kostnader.
  • Støtten fra Forskningsrådet skal maksimalt utgjøre 50 % av nettverkets samlede totale budsjett. Egeninnsats kan være kontantbidrag eller timeinnsats.

Kriterier for støtte

Nettverket må relateres til BIONÆRs og BEDREHELSEs målgrupper, prioriteringer og innsatsområder, og bidra til å realisere programmenes mål.

Krav til søknaden

Prosjektbeskrivelsen må følge oppgitt mal (se lenke nederst) og skal være på maksimalt 5 sider. Søknader med prosjektbeskrivelse som ikke følger malen og som faller inn under andre tematiske programmer i Forskningsrådet vil bli avvist.

Mal for prosjektbeskrivelse DOCX - 18 KB

Dokumenter

Kontaktpersoner