Gå direkte til innhold
 

Nettverksstøtte for 2016-2018

BIONÆR lyser ut midler til nettverksstøtte. Midlene skal fremme samarbeid mellom forskning og næring nasjonalt og internasjonalt.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
20.04.2016 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er satt av en total ramme på 1,6 mill. kroner til nettverksstøtte innenfor BIONÆRs innsatsområder, med varighet til utgangen av 2018. Det tas sikte på bevilgning til 4–6 nettverk med inntil 400 000 kroner til hvert.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Støtten kan gis til to typer nettverk:

  1. Etablering av nye nettverk.
  2. Videreføring av eksisterende nettverk.

Støtten skal gå til nettverksaktiviteter, og det forventes at nettverkene omfatter så vel internasjonale som nasjonale nettverk og FoU-aktiviteter. Aktuelle nettverksområder kan for eksempel være norske svar på EUs teknologiplattformer, eller tverrfaglige temaområder.

BIONÆR vil finansiere nettverk som skal være redskap for utvikling av regionalt/nasjonalt og internasjonalt samarbeid og kobling mellom forskning og næringsliv/entreprenørskap. Nettverket skal være utgangspunkt for prosjektgenerering, formidling og spredning av forskningsresultater. Det skal også fungere som møteplass for relevante aktører. Det er behov for å bringe sammen ulike disipliner og sektorer som tradisjonelt ikke samarbeider, med et langsiktig mål om å fremme utviklingen av bioøkonomien.

Støtten til nettverkene gis for perioden frem til utgangen av 2018.

Hvem kan søke?

Søkere kan være FoU-institusjoner eller bransjeforeninger på vegne av en sammensatt aktørdeltakergruppe. Næringen/næringslivet skal ha en tydelig plass i gruppen.

Hva kan støtten dekke?

  • Godkjente kostnader er dekning av utgifter i forbindelse med oppstart og drift av nettverket, f.eks. leie av lokaler, materiell og innkjøpte tjenester. Personalkostnader i forbindelse med oppstart eller drift av nettverket godkjennes også. Forskningsrådets midler kan kun dekke direkte kostnader.
  • Støtten fra Forskningsrådet skal maksimalt utgjøre 50 % av nettverkets samlede totale budsjett. Egeninnsats kan være kontantbidrag eller timeinnsats.

Kriterier for støtte

Nettverket må relateres til BIONÆRs målgrupper, prioriteringer og innsatsområder, og bidra til å realisere programmets mål.

Krav til søknaden

Prosjektbeskrivelsen må følge oppgitt mal (se lenke nederst) og skal være på maksimalt 5 sider. Søknader med prosjektbeskrivelse som ikke følger malen og som faller inn under andre tematiske programmer i Forskningsrådet vil bli avvist.

Mal for prosjektbeskrivelse DOCX - 18 KB

Andre nettsider

Kontaktpersoner