Gå direkte til innhold
 

Forsterkningsmidler til norske partnere i prosjekter innenfor samfunnsutfordring 2 (SC2) i Horisont 2020

Utlysningen skal støtte norske partnere i prosjekter finansiert av EU under SC2: "Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the bioeconomy", og som faller innenfor BIONÆRs tematiske ansvarsområde. Utlysningen gjelder for arbeidsprogrammet for 2016. Tilsvarende utlysning vil opprettes for 2017-delen av arbeidsprogrammet.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
22.11.2017 13:00 CET

Meldinger:

• Denne utlysningen gjelder for utlyste tema i SC 2 som er merket 2016. Tilsvarende utlysning vil publiseres i løpet av 2016 for tema merket 2017.
• Utlysningen vil åpne for registrering av søknader 6 uker før planlagt søknadsfrist
• Søknad først kan opprettes etter at H2020-prosjektet er innvilget og kontrakten er signert

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 5 millioner kroner totalt for prosjekter som finansieres fra arbeidsprogrammet for 2016.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Formålet med utlysningen er å styrke den norske deltakelsen i EU-prosjekter, og å få norske deltakere til å ta større roller i prosjektene.  Norske aktører som tar rollen som koordinator, arbeidspakkeleder eller oppgaveleder (task leader) i et prosjekt som finansieres under SC2 i Horisont 2020 på et tema som faller inn under BIONÆR sitt tematiske ansvarsområde, kan søke om ekstra midler. Midlene skal brukes til et selvstendig, nasjonalt prosjekt, og kan ikke brukes som tilleggsfinansiering av EU-prosjektets aktiviteter (det vil si midler til å gjøre det samme som i EU-prosjektet). Dette kan blant annet gjøres med aktiviteter som bidrar til å:

 • Styrke koordineringen fra norsk side
 • Supplere de norske aktivitetene
 • Etablere nasjonale nettverk i forbindelse med EU-prosjektet
 • Arrangere workshops
 • Evt. andre relevante aktiviteter

Prosjektbeskrivelsen skal være maks tre sider, og må inneholde:

 • En kort beskrivelse av søkers rolle og arbeidsoppgaver i EU-prosjektet
 • En kort beskrivelse av hva det søkes støtte til, med klare avgrensninger mot EU-prosjektet
 • En spesifisering av hvordan forsterkningsmidlene vil styrke det norske bidraget i EU-prosjektet
 • Gjennomføringsplan, budsjett, mål og forventede resultater

En norsk deltaker som har rollen som koordinatorer for et EU-prosjekt som var utlyst i arbeidsprogrammet for 2016, kan søke inntil 1 million kroner, en arbeidspakkeleder kan søke inntil 0,5 millioner kroner, en oppgaveleder kan søke inntil 0,3 millioner kroner og øvrige partnere kan søke inntil 0,2 millioner kroner.

Både norske institusjoner, aktører fra offentlig sektor, fra næringslivet og andre aktuelle aktører kan søke. Prosjekter som er innvilget under SMB-instrumentet eller Fast Track to Innovation omfattes ikke av denne ordningen.

EU-prosjektet og den norske søkerens rolle i dette må være tematisk innenfor BIONÆRs ansvarsområde, se programplanen PDF - 7,8 MB .

Bagatellmessig støtte
Støtte til bedrifter vil bli gitt som bagatellmessig støtte (de minimis).

Hva er bagatellmessig støtte, og hvorfor gis støtten på denne måten?
I utgangspunktet er det forbudt å gi offentlig støtte til bedrifter eller virksomheter som driver økonomisk aktivitet, med mindre det foreligger et eksplisitt unntak. For støtte til søknadsskriving kan ikke gruppeunntakene for FoU-virksomhet benyttes. De minimis er et annet unntak fra forbudet mot å gi statsstøtte. Dette gir støttegivere adgang til å tildele bagatellmessig offentlig støtte uten at dette må notifiseres eller meldes til ESA (EFTAs overvåkningsorgan). Hovedbegrunnelsen for dette unntaket er at støttebeløpet er så vidt lite at det antas ikke å påvirke samhandelen og/eller true med å vri konkurransen.

Bagatellmessig støtte er regulert i kommisjonsforordning nr. 1407/2013 av 18. desember 2013.

Forordningen er inntatt i EØS-avtalen (vedlegg XV (statsstøtte), punkt 1ea) og gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 2.

Kommisjonsforordningen om de minimis kan leses her: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_en.pdf


Beløpsgrense
Offentlig støtte som gis under de minimis regelverket kan maksimalt utgjøre € 200 000 over en periode på 3 regnskapsår for den enkelte virksomhet. Det er derfor en forutsetning for utbetaling av støtten at søker ikke har mottatt mer enn til sammen € 200 000 i bagatellmessig støtte fra det offentlige i løpet av en periode på 3 regnskapsår (det vil si det året støtten utbetales og de to foregående årene), og at denne grensen heller ikke vil bli overskredet i og med utbetalingen av støtten fra PES2020.

Prosedyrer for tildeling
Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som virksomheten har mottatt i løpet av disse tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen somhovedregel for konsernet som sådan.

Søknadene evalueres etter rollen som søker har i EU-prosjektet, og prioriteres som følger:

 • koordinator
 • arbeidspakkeleder 
 • oppgaveleder
 • øvrige partnere

Kvaliteten på søknaden til det nasjonale tilleggsprosjektet vil bli vurdert administrativt og kan eventuelt overstyre prioriteringen nevnt ovenfor. Med kvalitet menes her:

 • Hvor konkrete og klare problemstillinger og målformuleringer er
 • Hvor realistisk gjennomføringsplanen er, inklusive milepæler og forventede resultater

Under ellers like forhold vil følgende strategiske føringer bli vektlagt i sluttbehandlingen:

 • Relevans for BIONÆRs programplan
 • Størrelsen på EU-prosjektet
 • Størrelsen på den norske institusjonens bidrag inn i EU-prosjektet
 • Under fordelingen av midler vil det tas hensyn til forholdet mellom bevilgningene fra henholdsvis Landbruks- og matdepartement og Nærings- og fiskeridepartement til BIONÆR

Dersom det er flere norske partnere i samme EU-prosjekt, må hver av disse sende egen søknad. Dersom en aktør deltar i flere EU-prosjekter, må det sendes én søknad for hvert EU-prosjekt.

Dersom søknaden innvilges, vil det ikke bli utbetalt midler før kontrakten med EU er signert.

Se også generelle krav til søknaden.

 

 

 

Andre nettsider

BIONÆRs programplan

Kontaktpersoner