Gå direkte til innhold
 

Forskerprosjekt for 2016

BIONÆR lyser ut midler til forskerprosjekt med oppstart tidligst fra 1. januar 2016. Prosjektene skal bidra til å løse samfunnsutfordringer gjennom utvikling av bioøkonomien. Kun søkere som har sendt inn obligatorisk prosjektskisse har anledning til å sende fullstendig søknad.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
09.09.2015 13:00 CEST

Meldinger:


Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Over hele prosjektperioden er det totalt satt av inntil 180 mill. kroner til nye forskerprosjekt i denne utlysningen.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Det er kun mulig å sende inn søknader som er basert på skisser. Husk å opprette søknaden i god tid før fristen 9.september. 

For 2016 åpner BIONÆR for forskersøknader med følgende føringer:

Vi trenger bærekraftige og klimasmarte løsninger for å få et mer biobasert samfunn der ressursgrunnlaget utnyttes optimalt. Videreutvikling og omstilling i de mer tradisjonelle biobaserte næringene er viktig for realiseringen av bioøkonomien. Like viktig er potensialet for å utnytte de nye mulighetene som bioøkonomien byr på, for eksempel gjennom utnyttelse av restråstoff. Dette krever at primærproduksjonen utvikles mot og sees i sammenheng med andre næringer. BIONÆR vil legge til rette for innovasjon, enten det dreier seg om det genialt nyskapende eller innovativ videreutvikling av det som allerede eksisterer.

BIONÆRs programplan er rammen for utlysningen. Innenfor denne må søknader rette seg mot minst ett av følgende kulepunkter:

 • økt, bærekraftig, ressurseffektiv og mer lønnsom mat- og bioproduksjon
 • innovativ foredling av råvarer, produkter, prosesser/metoder og tjenester

Prosjektideene må primært være basert på fornybare norske ressurser. Et klima- og miljøvennlig perspektiv er en forutsetning. Prosjektene skal føre til verdiskaping for næring og samfunn. Det oppfordres til søknader som videreutvikler teknologiske løsninger i samspill med utnyttelse av biologiske prosesser.

Forankring

Prosjektsøknadene bør på en god måte spille opp mot sentrale anbefalinger innenfor strategiske dokumenter for biobaserte næringer, som for eksempel SKOG22, HAV21 og Meld. St. 9 (2011-2012) om landbruks- og matpolitikken.

Prosjektinnretning

BIONÆR vil finansiere integrerte, helhetlige prosjekter som:

 • Bidrar til full utnyttelse av bioressursenes potensial
 • På en hensiktsmessig og relevant måte er flerfaglige/tverrfaglige, avhengig av problemstillingene
 • Har et tydelig kretsløpsperspektiv. Dette innebærer at følgende overordnede prinsipper i størst mulig grad innarbeides i prosjektene:
  • Biologiske kretsløp
  • Bærekraft i miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk betydning
  • Forretningsmodeller som åpner for lønnsomhet, verdiskaping og markedsorientering
  • Matsikkerhet, mattrygghet (inkl. dyrevelferd, dyre- og plantehelse) og sunn mat (i prosjekter der det er relevant) 

Prosjektstørrelse

 • BIONÆR vil finansiere prosjekter i størrelsesorden 5–10 mill. kroner pr år i 3–4 år.

Samarbeid og rekruttering

Prosjektkonsortiene må settes sammen slik at de best mulig speiler de utfordringene prosjektene er rettet mot, og slik at prosjektene fører til innovasjon og langsiktig verdiskaping. Nye og utradisjonelle samarbeidskonstellasjoner forventes.

 • Aktiv brukermedvirkning fra initiering til implementering er obligatorisk for å sikre prosjektene nærings- og samfunnsmessig relevans. Aktuelle deltakere fra næringsliv og andre interessenter må fortløpende involveres på hensiktsmessige, gjerne innovative måter. Referansegrupper kan brukes, men er alene ikke tilstrekkelig.
 • Doktorgrads- og postdoktorstipender er sterkt ønskelig. Omfanget av slike rekrutteringsstillinger vil være grunnlag for prioritering blant søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans. Forskningsrådets stipendsatser skal brukes.
 • Samarbeid mellom institusjoner (f.eks. mellom institutt og universitet) og samarbeid på tvers i store, tverrfaglige institusjoner vil vurderes som positivt.
 • Bekreftelse fra samarbeidspartnere skal vedlegges søknadene. Disse skal beskrive partnernes rolle, arbeidsinnsats og eventuelle finansielle bidrag i prosjektet. Uforpliktende støttebrev skal ikke vedlegges.
 • Prosjekter med kvinnelig prosjektleder vil prioriteres blant søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans.

Internasjonalt samarbeid

 • Prosjektet bør ha reelt samarbeid med utenlandske forskningsmiljøer.
 • Forskermobilitet: Midler til utenlandsopphold og/eller gjesteforskeropphold kan inkluderes i budsjettet. Se Forskningsrådets generelle vilkår om kostnader som kan dekkes.
 • Bekreftelser fra internasjonale samarbeidspartnere som beskriver deres forpliktelse i prosjektet, må vedlegges søknaden. Uforpliktende støttebrev skal ikke vedlegges.

Kommunikasjon, formidling og publisering 

 • For å oppnå effektiv resultatspredning, må det legges betydelig vekt på både vitenskapelig publisering og brukerrettet kommunikasjon. Sluttbrukere må prioriteres spesielt.
 • Arbeid med kommunikasjon/formidling må ha en sentral og tydelig plass i prosjektet, f.eks. ved å organisere det som en egen arbeidspakke.

For øvrig

 • Det må framgå at søknaden er forankret i søkerinstitusjonenes strategi/prioriteringer.
 • Det må framgå av søknaden på hvilken måte prosjektet vil bidra til verdiskaping i næringslivet eller være til nytte for forvaltningen.
 • Forsterkning med eget økonomisk bidrag fra samarbeidspartnere vil vurderes positivt.
 • Involvering av unge forskere i prosjektet er positivt.

Institusjonene bør selv gjøre en prioritering med tanke på antallet innsendte skisser/søknader.

Det oppfordres til å etablere blågrønne prosjekter. BIONÆRs budsjettsituasjon åpner i år for prosjektsøknader som inkluderer temaet sjømat.

For institusjoner som har innført TDI-modellen, skal denne benyttes for budsjetteringen i søknader til Forskningsrådet.

Relevansvurdering

Både skisser og søknader vil bli gjenstand for relevansvurdering med tanke på å oppfylle utlysningens føringer. I tillegg vil skissene og søknadene vurderes i lys av BIONÆRs eksisterende portefølje for å unngå for stor grad av tematisk overlapp med løpende prosjekter. Prosjekter med komponenter av mattrygghet vil kunne tillegges vekt forutsatt tilstrekkelig kvalitet og relevans.

Kontaktpersoner