Gå direkte til innhold
 

Inntil 20 millioner til næringsrettet forskning for anvendelse av nanoteknologi i bionæringer

Det inviteres til kompetansebyggende forskningsprosjekter for anvendelse av nanoteknologi i biobaserte næringer. Utlysningen er et samarbeid mellom programmene BIONÆR og NANO2021.

Kompetanseprosjekt for næringslivet Velg
Søknadsfrist:
14.10.2015 13:00 CEST

Meldinger:

Det tas forbehold om eventuelle justeringer av utlysningsteksten frem til 02.09.2015.

Parallelt med denne utlysningen har BIONÆR og NANO2021også en felles utlysning av Innovasjonsprosjekt i næringslivet med søknadsfrist 14.10.2015.

Søker kan gi forslag på 3-5 internasjonale fageksperter som antas å være habile i forhold til å vurdere søknaden.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

BIONÆR og NANO2021 lyser sammen ut totalt 20 mill. kroner til Kompetanseprosjekter for næringslivet og Innovasjonsprosjekter i næringslivet (se egen utlysning) med oppstart i 2016. Kompetanseprosjektene kan søke om inntil 10 mill. kroner i støtte fra Forskningsrådet pr prosjekt.

Dersom det ikke blir tilstrekkelig mange søknader med høy nok kvalitet til denne utlysningen, vil midlene bli bevilget til andre søknader mottatt til de respektive programmene til søknadsfristen 14.10.2015.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Søknaden skal være i tråd med alle krav og føringer i utlysningen og med Generelle føringer for Kompetanseprosjekter for næringslivet.

Utlysningen offentliggjøres på norsk og engelsk. Den norske versjonen er juridisk bindende.

BIONÆR og NANO2021 har felles søknadsmottak. Søknaden opprettes via utlysningen i NANO2021.

Om programmene

 • BIONÆRs hovedmål er å utløse forskning som bidrar til økt, mer lønnsom og bærekraftig produksjon i de biobaserte næringene. BIONÆRs virkeområde framgår av programplanen. For BIONÆRs del vil andelen prosjekter innenfor marin sektor vs. prosjekter innenfor landbrukssektoren, være gjenstand for vurdering ut fra budsjettmessige hensyn.
 • NANO2021 finansierer strategisk forskning innenfor nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer. NANO2021s virkeområde framgår av programplanen. Hovedmålet er å utvikle fremragende kunnskap og bærekraftige løsninger som møter samfunnets og næringslivets behov. Grunnleggende kunnskapsutvikling og innovative teknologiske løsninger skal styrke norsk næringsutvikling og bidra til løsninger på brede samfunnsutfordringer som energi, miljø, naturressurser og helse.

Generelt om Kompetanseprosjekter for næringslivet
Et Kompetanseprosjekt for næringslivet skal bidra til næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor utlysningens tema for utviklingen av næringslivet i Norge.

Målgruppe
Forskningsinstitusjon, i forpliktende samarbeid med aktuelle brukere i norsk næringsliv.

Tematiske føringer
Utlysningen er rettet mot prosjekter som skal gi mer kunnskap om anvendelse av nanoteknologi i biobaserte næringer. Prosjektene skal bidra til gode koblinger mellom FoU-institusjoner og næringsliv. Prosjektene må ha relevans for FoU-utfordringer i bionæringene og dette må beskrives i søknaden. Langsiktig kunnskapsoppbygging kan gjerne vektlegges.

Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) representerer et perspektiv der forskning, teknologiutvikling og innovasjon sees på som samfunnsmessig innvevde prosesser. Utfordringen ligger i å tilstrebe maksimalt positive bidrag fra teknologiene til beste for samfunnet, og samtidig ha fokus på mulige negative og utilsiktede effekter og risiko fra de samme teknologiene. Prosjektene oppfordres til å involvere relevante aktører og aktiviteter for å i vareta denne utfordringen i søknaden.

Forutsetninger for finansiering
For å komme i betraktning for finansiering, må følgende føringer være innfridd:

 • Søknaden skal være strategisk forankret i søkerinstitusjonen.
 • Kompetanseprosjekter for næringslivet skal ha minst 20 % av det totale budsjettet dekket fra industripartnere, i form av direkte økonomisk bidrag, ikke egeninnsats. Det vil være et viktig, positivt element i vurderingen av søknadene at industribidraget er dokumentert når søknaden sendes inn.
 • Det må beskrives tydelig hvilke roller og oppgaver prosjektets samarbeidspartnere har.
 • Prosjektets varighet er maksimalt tre år.
 • Det kan søkes om inntil 10 mill. kroner pr prosjekt.
 • Kompetansen som utvikles må ikke ha for smalt nedslagsfelt i bransjen/næringslivet. Dette innebærer at prosjektet ikke kan innrettes mot en enkelt bedrifts behov, men må være etterspurt av flere bedrifter.

Prioriteringer

 • I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.
 • Dokumentert internasjonalt samarbeid vurderes positivt. I søknaden skal det vedlegges bekreftelser fra internasjonale samarbeidspartnere på deres forpliktelse i prosjektet.
 • Kompetansebygging gjennom doktorgradsstipendiat og/eller post.doc. vil bli vurdert positivt.

Dokumenter

Kontaktpersoner