Gå direkte til innhold
 

Inntil 20 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet for anvendelse av nanoteknologi i bionæringer

Det inviteres til søknader om Innovasjonsprosjekter i næringslivet for anvendelse av nanoteknologi for innovasjoner i biobaserte næringer. Utlysningen er et samarbeid mellom programmene BIONÆR og NANO2021. Bedrifter kan søke om midler til prosjekter som starter opp i 2016 og varer i inntil tre år.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg
Søknadsfrist:
14.10.2015 13:00 CEST

Meldinger:

Det tas forbehold om eventuelle justeringer av utlysningsteksten frem til 02.09.2015.

Parallelt med denne utlysningen har BIONÆR og NANO2021en felles utlysning av Kompetanseprosjekter for næringslivet med søknadsfrist 14.10.2015

Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet kan kombineres med SkatteFUNN så lenge den samlede støtten er i samsvar med statsstøtteregelverket. Et eventuelt skattefradrag for FoU-kostnader (SkatteFUNN) skal ikke inngå som en del av den budsjetterte egenfinansieringen i søknaden.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

BIONÆR og NANO2021 lyser sammen ut totalt 20 mill. kroner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet og Kompetanseprosjekter for næringslivet (se egen utlysning) med oppstart i 2016. Utlyst beløp skal dekke en prosjektperiode på inntil tre år. Prosjektene vil samfinansieres av programmene BIONÆR og NANO2021. Prosjektene kan søke om inntil 8 mill. kroner i støtte fra Forskningsrådet og støtten kan utgjøre inntil 50% av godkjente prosjektkostnader. Støtten skal være i samsvar med statsstøtteregelverket.

Dersom det ikke blir tilstrekkelig mange søknader med høy nok kvalitet til denne fellesutlysningen, vil midlene bli bevilget til andre søknader mottatt til de respektive programmene til søknadsfristen 14.10.2015.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Søknaden skal være i tråd med alle krav og føringer i utlysningen og med Generelle føringer for Innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Utlysningen offentliggjøres på norsk og engelsk. Den norske versjonen er juridisk bindende.

BIONÆR og NANO2021 har felles søknadsmottak. Søknaden opprettes via utlysningen i NANO2021.

Om programmene

  • BIONÆRs hovedmål er å utløse forskning som bidrar til økt, mer lønnsom og bærekraftig produksjon i de biobaserte næringene. BIONÆRs virkeområde framgår av programplanen. For BIONÆRs del vil andelen prosjekter innenfor marin sektor vs. prosjekter innenfor landbrukssektoren, være gjenstand for vurdering ut fra budsjettmessige hensyn.
  • NANO2021 finansierer strategisk forskning innenfor nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer. NANO2021s virkeområde framgår av programplanen. Hovedmålet er å utvikle fremragende kunnskap og bærekraftige løsninger som møter samfunnets og næringslivets behov. Grunnleggende kunnskapsutvikling og innovative teknologiske løsninger skal styrke norsk næringsutvikling og bidra til løsninger på brede samfunnsutfordringer som energi, miljø, naturressurser og helse.

Generelt om Innovasjonsprosjekt i næringslivet
Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet omfatter forskningsaktiviteter og prosesser som er nødvendige for at bedriftene i prosjektet skal lykkes med en innovasjon (verdiskapende fornyelse). Målet er å utvikle ny kunnskap gjennom industriell forskning og/eller eksperimentell utvikling. Markeds- og konkurrentanalyser kan ikke være en del av prosjektet. Støtten fra Forskningsrådet skal føre til prosjekter med innsats, handlinger og/eller ringvirkninger som det ellers ikke er mulig å få til.

Målgruppe
Utlysningen retter seg mot bedrifter, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner som er registrert med organisasjonsnummer.

Tematiske føringer
Utlysningen er rettet mot prosjekter som skal gi mer kunnskap om og innovasjon basert på anvendelse av nanoteknologi i biobaserte næringer.

Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) representerer et perspektiv der forskning, teknologiutvikling og innovasjon sees på som samfunnsmessig innvevde prosesser. Utfordringen ligger i å tilstrebe maksimalt positive bidrag fra teknologiene til beste for samfunnet, og samtidig ha fokus på mulige negative og utilsiktede effekter og risiko fra de samme teknologiene. Prosjektene oppfordres til å involvere relevante aktører og aktiviteter for å i vareta denne utfordringen i søknaden.

Forutsetninger for finansiering
For å komme i betraktning for finansiering, må følgende være innfridd:

  • Søknaden skal være strategisk forankret i søkerbedriften.
  • All økonomisk og annen innsats i prosjektet skal være avklart.
  • Prosjektet skal i tillegg til søker ha minst én samarbeidspartner som er etablert med forsknings- eller næringsvirksomhet i Norge. Partnerne skal ha en tydelig rolle i prosjektet.
  • En næringslivsaktør skal være prosjektleder. I spesielle situasjoner kan annen løsning godtas, men dette må begrunnes i søknaden.
  • Det må beskrives tydelig hvilke roller og oppgaver prosjektets samarbeidspartnere har.

Prioriteringer

  • I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.
  • Dokumentert internasjonalt samarbeid vurderes positivt . I søknaden skal det vedlegges bekreftelser fra internasjonale samarbeidspartnere på deres forpliktelse i prosjektet.

Prosjektskisser
BIONÆR og NANO2021 ønsker å bidra til å etablere gode Innovasjonsprosjekt i næringslivet og anbefaler at bedrifter drøfter sine prosjektidéer og -forslag med Forskningsrådet på et tidlig tidspunkt.

Skisser er frivillige, men vi oppfordrer sterkt alle potensielle søkere til å sende inn kortfattede prosjektskisser etter en standardisert mal. En skisse vil gi underlag for en dialog med Forskningsrådet før den endelige søknadsfristen. Forskningsrådet tar i mot skisser frem til onsdag 19. august 2015 kl. 13.00. Se egen skisseutlysning.

Bedrifter som har benyttet seg av skissetilbudet, skal oppgi skissenummeret i pkt. 19 i malen for prosjektbeskrivelse

Dokumenter

Kontaktpersoner