Gå direkte til innhold
 

Inntil 135 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor BIONÆR og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Bedrifter kan søke om midler til prosjekter som starter opp i 2016 og varer i to- fire år. Utlysningen omfatter alle temaer i programplanen og er rettet mot bedrifter innenfor næringsmiddelindustri, sjømat, jordbruk, skog- og trebruk.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg
Søknadsfrist:
14.10.2015 13:00 CEST

Meldinger:

• Det tas forbehold om eventuelle justeringer av utlysningen frem til 2. september 2015.
• Søknader kan først opprettes f.o.m. 2.september.
• Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet kan kombineres med SkatteFUNN så lenge den samlede støtten er i samsvar med statsstøtteregelverket.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen har en antatt ramme på inntil 90 millioner kroner fra BIONÆR og 30-45 mill kr fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri til nye Innovasjonsprosjekter i næringslivet med oppstart i 2016. Rammen skal dekke en prosjektperiode på 2-4 år. Prosjektene i BIONÆR mottar normalt 1-3 mill kr per år i støtte fra Forskningsrådet og støtten utgjør normalt inntil 50% av godkjente prosjektkostnader. Støtten skal være i samsvar med statsstøtteregelverket.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Søknaden skal være i tråd med alle krav og føringer i utlysningen og med Generelle føringer for innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Utlysningen vil bli aktivisert 6 uker før søknadsfristen 14. oktober. Søknader kan derfor først opprettes f.o.m. 2.september.

Utlysningen offentliggjøres på norsk og engelsk. Den norske versjonen er juridisk bindende.

Om programmet

Denne fellesutlysningen mellom BIONÆR og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri er tematisk åpen innenfor BIONÆRs ansvarsområder og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustris prioriteringer. Innvilgede prosjekter vil få finansiering enten fra BIONÆR eller Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

BIONÆR’s hovedmål

  • er å utløse forskning som bidrar til økt, mer lønnsom og bærekraftig produksjon i de biobaserte næringene. BIONÆR’s virkeområde framgår av programplanen. For BIONÆR’s del vil andelen  prosjekter innenfor marin sektor vs. prosjekter innenfor landbrukssektoren, være gjenstand for vurdering ut fra budsjettmessige hensyn.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri's prioriterte områder for 2016

  • Forskningen som finansieres fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidler over jordbruksavtalen skal bidra til økt bærekraftig matproduksjon og verdiskaping. I takt med det grønne skiftet, vektlegges kretsløpstankegang i verdikjeden.

Økt bærekraftig matproduksjon med norske ressurser - over hele landet.

Sentrale temaer vil bl.a. være bærekraftig utnyttelse av utmarksressurser, kostnadseffektiv grovfôrproduksjon av god kvalitet, klimatilpasset og sykdomsresistent plantemateriale, dyrehelse og – velferd og konsekvenser av økte produksjonskrav, god agronomi, og effektiv og klimavennlig gjødselhåndtering.

Teknologi i jordbruk og matindustri.

Sentrale temaer vil bl.a. være å utvikle og ta i bruk ny teknologi knyttet til presisjonsjordbruk, maskinpark og bygningsløsninger, kvalitetsmålinger, automatiserte produksjonslinjer og smart prosessteknologi.

Mattrygghet, helse og samfunn

Sentrale temaer vil bl.a. være råvarekvalitet, -utnyttelse, -sikkerhet, nye råvareegenskaper, forbrukerinnsikt og kostholdsrelatert helse.

 

Generelt om Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet omfatter forskningsaktiviteter som er nødvendige for at bedriftene i prosjektet skal lykkes med en innovasjon (verdiskapende fornyelse). Målet er å utvikle ny kunnskap gjennom industriell forskning og/eller eksperimentell utvikling. Markeds- og konkurrentanalyser kan ikke være en del av prosjektet. Støtten fra Forskningsrådet skal føre til prosjekter med innsats, handlinger og/eller ringvirkninger som det ellers ikke er mulig å få til.

Målgruppe og type prosjekter

Innovasjonsprosjektene vil kunne inkludere industriell forskning, utvikling, pilotering og demonstrasjon, men må inneholde en betydelig forskningskomponent.

SKOG22 strategien påpeker et behov for økt støtte rettet mot verifiserings-, pilot- og demonstrasjonsanlegg eller prosesser/organisering innenfor skog- og trebaserte næringer. Både bedrift- og bransjeinitierte prosjekter med tanke på å fremskaffe nye produkter, prosesser, prosessforbedringer som krever samarbeid langs innovasjonskjeden er ønsket. Problemstillingene kan ha en slik karakter at en FoU del naturlig kan få støtte via BIONÆR programmet, og andre deler som f. eks. prototypeutvikling, pilotanlegg eller markedsrealisering/implementering kan støttes fra Innovasjon Norge. Slike prosjekter vil bli underlagt vurdering ut fra gjeldende kvalitets- og relevanskriterier i Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Samordnede prosjekter hvor helhetstankegang og stor grad av markedsnærhet er fremtredende, vil bli positivt vektlagt.

Utlysningen retter seg mot bedrifter, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner som er registrert med organisasjonsnummer.

Prosjektene har vanligvis en varighet på 3 år.

Tematiske føringer

Utlysningen inkluderer alle temaer i BIONÆRs programplan og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri's prioriteringer

Forutsetninger for finansiering

For å komme i betraktning for finansiering fra BIONÆR, evt. Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, må følgende være innfridd:

  • Søknaden skal være strategisk forankret hos søker.
  • En næringslivsaktør skal være prosjektleder. I spesielle situasjoner kan annen løsning godtas, men dette må begrunnes i søknaden
  • Det gis normalt ikke støtte til utstyr
  • Et eventuelt skattefradrag for FoU-kostnader (Skattefunn) skal ikke inngå som en del av den budsjetterte egenfinansieringen i søknaden.
  • Internasjonalt samarbeid vurderes positivt . I søknaden skal det vedlegges bekreftelser fra internasjonale samarbeidspartnere på deres forpliktelse i prosjektet.

Prioriteringer

  • Blant søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Prosjektskisser og-dialog

BIONÆR og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri ønsker å bidra til å etablere gode Innovasjonsprosjekter i næringslivet og anbefaler at bedrifter drøfter sine prosjektideer  og –forslag med Forskningsrådet på et tidlig tidspunkt.

Dersom frivillig skisse ble sendt inn innen skissefristen 19. august 2015, skal skissenummeret oppgis i pkt. 19 i malen for prosjektbeskrivelse i søknaden.

Dokumenter

Kontaktpersoner