Gå direkte til innhold
 

IPN for 2015. Felles utlysning BIONÆR og FFL/JA

BIONÆR og FFL/JA samarbeider om utlysning av midler til innovasjonsprosjekter (IPN) for årlig inntil 10 mill kroner fra FFL/JA, og 20-30 mill kroner fra BIONÆR. Utlysningen er tematisk åpen innenfor BIONÆR

Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg
Søknadsfrist:
03.09.2014 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Antatt tilgjengelige midler vil pr. år være inntil 10 mill kroner fra FFL/JA og 20-30 mill kroner fra BIONÆR. Totalbeløp for hele prosjektperioden vil være inntil ca. 150 mill kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Det er kun mulig å sende inn søknader som er basert på skisser. Husk å opprette søknaden i god tid.

Generelle føringer for søknadene:

Denne fellesutlysningen mellom BIONÆR og FFL/JA er tematisk åpen innenfor BIONÆRs virkeområder og FFL/JAs prioriteringer. Innvilgede prosjekter vil få finansiering enten fra BIONÆR eller FFL/JA. Overordnede føringer for FFL/JA er utfordringene nevnt i landbruks- og matmeldingen (Meld. St. nr. 9. Landbruks- og matpolitikken)

 • Støttegraden i innovasjonsprosjekter vil normalt være opp til 50 prosent av godkjente prosjektkostnader.
 • For prosjekter der mange små bedrifter og forskningsinstitusjoner samarbeider, og resultatene er åpne, kan den offentlige støttegraden unntaksvis økes til 70-80%. Fondsstøtte (Utviklingsfondet for skogbruket, FFL, FHF etc.) regnes i denne sammenheng som offentlige midler.
 • Støttegraden til Innovasjonsprosjekter beregnes på grunnlag av de totale kostnader som norske bedriftspartnerne i Norge pådrar seg for gjennomføring av prosjektet, og eventuell innsats fra annen offentlig sektor medregnes ikke i denne. Kostnader i form av egenfinansiert innsats fra partnere i utlandet kan heller ikke tas med ved beregning av støttegraden for Innovasjonsprosjekter
 • Prosjektperiode: 2-4 år
 • Det gis normalt ikke støtte til utstyr.
 • Et eventuelt skattefradrag for FoU-kostnader (Skattefunn) skal ikke inngå som en del av den budsjetterte egenfinansieringen i søknaden.
 • I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.
 • Internasjonalt samarbeid vurderes positivt . I søknaden skal det vedlegges bekreftelser fra internasjonale samarbeidspartnere på deres forpliktelse i prosjektet.
 • Søknader skal dokumentere god brukerforankring.
 • En næringslivsaktør skal være prosjektleder. I spesielle situasjoner kan annen løsning godtas, men dette må begrunnes i søknaden.

Det legges opp til at prosjekter kan starte tidligst 1. januar 2015.

BIONÆRs virkeområder framgår av programplanen PDF - 7,8 MB . For BIONÆRs del vil andelen prosjekter innenfor marin sektor være gjenstand for vurdering ut fra budsjettmessige hensyn.
 

FFL og JA sine virkeområder:
Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) er opprettet i henhold til lov og skal sikre økonomisk grunnlag for forskning knyttet til landbruksprodukter som skal nyttes som eller til framstilling av nærings- og nytelsesmidler. Midlene kommer inn til Fondet gjennom en forskningsavgift både på norskproduserte og importerte landbruksprodukter.

Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) skal bidra til å dekke opp avtalepartenes (Staten v/Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag) behov for FoU med hovedvekt på anvendt kunnskap.

Prioriterte områder for 2015 er:

 • Økt bærekraftig matproduksjon med norske ressurser
  Aktuelle tema er produktive og friske husdyr med god velferd, bedre og mer kostnadseffektiv utnyttelse av grovfôr fra inn- og utmark, bedre agronomi inkludert gjødsling og plantevern, og utvikling av robuste sorter for bl.a. å møte økende klimautfordringer. Utnyttelse av nye proteinfôrmidler, og redusert svinn vil også være viktig.
 • Trygg norsk mat med høy kvalitet
  Aktuelle tema er råvarekvalitet, mat og helse, samt smak og forbrukerinnsikt.
 • Konkurransekraft i hele verdikjeden gjennom utvikling og bruk av teknologi for norske forhold
  Aktuelle tema er teknologisk utvikling gjennom integrert produktutvikling som skaper nye muligheter og utfordringer knyttet til matproduksjon, prosessering og informasjonsflyt

Kontaktpersoner