Gå direkte til innhold
 

Forsker- og kompetanseprosjekt for næringslivet for 2015

BIONÆR lyser ut midler til forsker- og kompetanseprosjekt med oppstart tidligst 1. januar 2015. Prosjektene skal bidra til å løse samfunnsutfordringer gjennom utvikling av bioøkonomien. Kun søkere som har sendt inn obligatorisk prosjektskisse vil ha anledning til å sende fullstendig søknad.

Forskerprosjekt Velg
Kompetanseprosjekt for næringslivet Velg
Søknadsfrist:
03.09.2014 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen er foreløpig, og gjøres aktiv 23. juli. Fra denne dato kan søknader opprettes elektronisk.

Utlysningen er identisk for kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) og forskerprosjekter. Det er opp til søker å velge prosjekttype, men for KPN forutsettes det at næringslivet bidrar med kontantfinansiering tilsvarende minst 20 % av totalkostnaden for prosjektet.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Over hele prosjektperioden er det satt av 170 – 230 mill. kroner kr til nye forskerprosjekt og kompetanseprosjekt for næringslivet i denne utlysningen.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Det er kun mulig å sende inn søknader som er basert på skisser. Husk å opprette søknaden i god tid.
  

For 2015 åpner BIONÆR for søknader med følgende tematiske føringer:

Naturgitte forutsetninger for jord- og skogbruksproduksjon og rike marine ressurser gjør at Norge har et godt fundament for å videreutvikle bioøkonomien. For 2015 åpner utlysningen for søknader innenfor hele BIONÆRs ansvarsområde, men søknadene må ta for seg problemstillinger i skjæringspunktet biologi, produksjon/tjenesteyting og teknologi.

BIONÆR ønsker prosjekter innen og på tvers av bransjer og verdikjeder knyttet til: 

 • Økt produksjon
 • Bærekraftig intensivering og lønnsomhet
 • Økt utnyttelse av biprodukter/restråstoff
 • Økt innovasjon/verdiskaping gjennom bedre forvaltning

Prosjektene kan innrettes som sammenlignende verdikjedeanalyser med tanke på overførbarhet og potensial for effektivisering og produkt-/tjenesteforbedring. Det er ønskelig at nye samarbeidskonstellasjoner vurderes for å stimulere til nytenking og kreativitet. 

Generelle føringer:
 

Prosjektinnretning
 

BIONÆR vil finansiere prosjekter som:

 • Bidrar til å møte viktige utfordringer og fjerne flaskehalser for effektiv videreutvikling av bioøkonomien i Norge.
 • På en hensiktsmessig og relevant måte er flerfaglige/tverrfaglige, avhengig av problemstillingene.
 • Har et tydelig verdikjede- og kretsløpsperspektiv. Dette innebærer at følgende overordnede prinsipper i størst mulig grad innarbeides i prosjektene:
  • Biologiske kretsløp
  • Bærekraft i miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk betydning
  • Verdiskaping og markedsorientering
  • Matsikkerhet og trygg og sunn mat (i prosjekter der det er relevant) 

Se for øvrig BIONÆRs programplan.

Prosjektstørrelse

BIONÆR vil finansiere prosjekter i størrelsesorden 5-10 millioner kr. pr år i 3-4 år.

Samarbeid og rekruttering

 • Prosjektene skal sikres nærings- og samfunnsmessig relevans gjennom aktiv brukermedvirkning fra initiering til gjennomføring. Dette kan skje gjennom å ha referansegruppe med aktuelle deltakere fra næringsliv og andre interessenter, eller på andre hensiktsmessige måter.
 • Doktorgrads- og postdoktorstipender er ønskelig. Forskningsrådets stipendsatser skal brukes.
 • Tverrinstitusjonelt samarbeid (f.eks. mellom institutt og universitet) og samarbeid på tvers i store, tverrfaglig integrerte institusjoner vil vurderes som positivt.
 • Bekreftelse fra samarbeidspartnere skal vedlegges søknadene. Disse skal beskrive partnernes rolle, arbeidsinnsats og eventuelle finansielle bidrag i prosjektet. Uforpliktende støttebrev skal ikke vedlegges.
 • I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres. 

 Internasjonalt samarbeid

 • Prosjektet bør ha reelt samarbeid med utenlandske forskningsmiljøer.
 • Forskermobilitet: Midler til utenlandsopphold og/eller gjesteforskeropphold kan inkluderes i budsjettet (se Forskningsrådets generelle vilkår om kostnader som kan dekkes).
 • Bekreftelser fra internasjonale samarbeidspartnere som beskriver deres forpliktelse i prosjektet, må vedlegges søknaden. Uforpliktende støttebrev skal ikke vedlegges.

Kommunikasjon, formidling og publisering 

 • For å oppnå effektiv resultatspredning, må det legges betydelig vekt på vitenskapelig publisering og brukerrettet kommunikasjon. Sluttbrukere må prioriteres spesielt.
 • Arbeid med kommunikasjon/formidling må ha en sentral plass i prosjektet, for eksempel ved å organiseres som en egen arbeidspakke.

For øvrig:

 • Det må framgå at søknaden er forankret i søkerinstitusjonenes strategi/prioriteringer.
 • Det må framgå av søknaden på hvilken måte prosjektet vil bidra til verdiskaping i næringslivet eller er til nytte for forvaltningen.
 • Forsterkning med eget økonomisk bidrag fra samarbeidspartnere vil vurderes positivt.
 • Involvering av unge forskere i prosjektet er positivt.
   

Institusjonene bør selv gjøre en prioritering med tanke på antallet innsendte skisser/søknader.

På grunn av budsjettsituasjonen kan det ikke søkes prosjekter innenfor temaet sjømat alene, men "blågrønne" prosjekter vil kunne vurderes.

For de institusjoner som har innført TDI-modellen, skal denne benyttes for budsjetteringen i søknader til Forskningsrådet.

Relevansvurdering: 

Både skisser og søknader vil bli gjenstand for relevansvurdering med tanke på å oppfylle utlysningens føringer. I tillegg vil skissene og søknadene vurderes i lys av BIONÆRs eksisterende portefølje for å unngå for stor grad av tematisk overlapp med løpende prosjekter. 
 

Dokumenter

Kontaktpersoner