Gå direkte til innhold
 

Forskerprosjekt og KPN for 2015 - obligatorisk skisse med frist 2. mai

BIONÆR åpner for skisser til forskerprosjekt og kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) med oppstart tidligst fra 1. januar 2015. Prosjektene skal bidra til å løse samfunnsutfordringer gjennom utvikling av bioøkonomien.

Skisse Velg

Meldinger:

Utlysningen er identisk for KPN og forskerprosjekter. Det er opp til søker å velge prosjekttype, men for KPN forutsettes det at næringslivet bidrar med kontantfinansiering tilsvarende minst 20 % av totalkostnaden for prosjektet.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Over hele prosjektperioden er det satt av 170–230 mill. kroner til nye KPN og forskerprosjekt i denne utlysningen.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Obligatorisk skisse
 

Nytt av året: Skissen må opprettes i og sendes inn via Forskningsrådets elektroniske søknadssystem innen 2. mai 2014 kl. 13.00.

Det må brukes egen mal for skissen Word - 42 KB .

Kun søkere som har sendt inn obligatorisk prosjektskisse innen fristen kan sende fullstendig søknad. Det vil ikke være mulig å opprette søknad uten at denne er basert på en skisse.

Skisseordningen er ment som et veiledende bidrag for å heve kvaliteten på søknaden. BIONÆR ønsker i tillegg å minimere søkers arbeid med søknader som åpenbart ikke vil være konkurransedyktige eller relevante for utlysningen. Skissene vil også bli vurdert opp mot programmets eksisterende portefølje. Basert på skissene kan det også være aktuelt å henvise søkere til andre, mer relevante programmer eller støtteordninger. 

For 2015 åpner BIONÆR for søknader med følgende tematiske føringer:

Naturgitte forutsetninger for jord- og skogbruksproduksjon og rike marine ressurser gjør at Norge har et godt fundament for å videreutvikle bioøkonomien. For 2015 åpner utlysningen for søknader innenfor hele BIONÆRs ansvarsområde, men søknadene må ta for seg problemstillinger i skjæringspunktet biologi, produksjon/tjenesteyting og teknologi. 

BIONÆR ønsker prosjekter innen og på tvers av bransjer og verdikjeder knyttet til:
 • Økt produksjon
 • Bærekraftig intensivering og lønnsomhet
 • Økt utnyttelse av biprodukter/restråstoff
 • Økt innovasjon/verdiskaping gjennom bedre forvaltning

Prosjektene kan innrettes som sammenlignende analyser av ulike verdikjeder med tanke på overførbarhet mellom ulike verdikjeder, samt potensial for effektivisering og produkt-/tjenesteforbedring. Det er ønskelig at nye samarbeidskonstellasjoner vurderes for å stimulere til nytenking og kreativitet.

Generelle føringer:

Prosjektinnretning 

BIONÆR vil finansiere prosjekter som:

 • Bidrar til å møte viktige utfordringer og fjerne flaskehalser for effektiv videreutvikling av bioøkonomien i Norge.
 • På en hensiktsmessig og relevant måte er flerfaglige/tverrfaglige, avhengig av problemstillingene.
 • Har et tydelig verdikjede- og kretsløpsperspektiv. Dette innebærer at følgende overordnede prinsipper i størst mulig grad innarbeides i prosjektene:
  • Biologiske kretsløp
  • Bærekraft i miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk betydning
  • Verdiskaping og markedsorientering
  • Matsikkerhet og trygg og sunn mat (i prosjekter der det er relevant)

 Se for øvrig BIONÆRs programplan 2012-2021 PDF - 7,8 MB .

Prosjektstørrelse

BIONÆR vil finansiere prosjekter i størrelsesorden 5-10 mill. kroner pr år i 3-4 år.

Samarbeid og rekruttering

 • Prosjektene skal sikres nærings- og samfunnsmessig relevans gjennom aktiv brukermedvirkning fra initiering til gjennomføring. Dette kan skje gjennom å ha referansegruppe med aktuelle deltakere fra næringsliv og andre interessenter, eller på andre hensiktsmessige måter.
 • Doktorgrads- og postdoktorstipender er ønskelig. Forskningsrådets stipendsatser skal brukes.
 • Tverrinstitusjonelt samarbeid (f.eks. mellom institutt og universitet) og samarbeid på tvers i store, tverrfaglig integrerte institusjoner vil vurderes som positivt.
 • Bekreftelse fra samarbeidspartnere skal vedlegges søknadene. Disse skal beskrive partnernes rolle, arbeidsinnsats og eventuelle finansielle bidrag i prosjektet. Uforpliktende støttebrev skal ikke vedlegges.
 • I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

 Internasjonalt samarbeid

 • Prosjektet bør ha reelt samarbeid med utenlandske forskningsmiljøer.
 • Forskermobilitet: Midler til utenlandsopphold og/eller gjesteforskeropphold kan inkluderes i budsjettet (se Forskningsrådets generelle vilkår om kostnader som kan dekkes).
 • Bekreftelser fra internasjonale samarbeidspartnere som beskriver deres forpliktelse i prosjektet, må vedlegges søknaden. Uforpliktende støttebrev skal ikke vedlegges.

Kommunikasjon, formidling og publisering

 • For å oppnå effektiv resultatspredning, må det legges betydelig vekt på vitenskapelig publisering og brukerrettet kommunikasjon. Sluttbrukere må prioriteres spesielt.
 • Arbeid med kommunikasjon/formidling må ha en sentral plass i prosjektet, for eksempel ved å organiseres som en egen arbeidspakke.

For øvrig:

 • Det må framgå at søknaden er forankret i søkerinstitusjonenes strategi/prioriteringer.
 • Det må framgå av søknaden på hvilken måte prosjektet vil bidra til verdiskaping i næringslivet eller er til nytte for forvaltningen.
 • Forsterkning med eget økonomisk bidrag fra samarbeidspartnere vil vurderes positivt.
 • Involvering av unge forskere i prosjektet er positivt. 

Institusjonene bør selv gjøre en prioritering med tanke på antallet innsendte skisser/søknader.

På grunn av BIONÆRs løpende engasjement i marine prosjekter og budsjettsituasjonen, kan det for 2015 ikke søkes prosjekter innenfor temaet sjømat alene, men "blågrønne" prosjekter vil kunne vurderes. 

For de institusjoner som har innført TDI-modellen, skal denne benyttes for budsjetteringen i søknader til Forskningsrådet.

Relevansvurdering:

Både skisser og søknader vil bli gjenstand for relevansvurdering med tanke på å oppfylle utlysningens føringer. I tillegg vil skissene og søknadene vurderes i lys av BIONÆRs eksisterende portefølje for å unngå for stor grad av tematisk overlapp med løpende prosjekter.
 

Dokumenter

Kontaktpersoner