Gå direkte til innhold
 

8 mill. kroner til forskning for en bedre offentlig forvaltning av dyrevelferd

Norges forskningsråd ved BIONÆR lyser ut midler til forskning med formål å styrke forvaltningen av verdikjeden for matproduksjon. Utlysningen skjer i samarbeid med Mattilsynet. Skissefristen er 21. mars 2014 kl. 13.00 (forlenget skissefrist).

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
21.05.2014 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 8 millioner kroner fordelt på 4 år, dvs. 2 mill. kroner per år.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Norges forskningsråd ved BIONÆR-programmet lyser ut midler til forskning med formål å styrke forvaltningen av verdikjeden for matproduksjon. Den offentlige forvaltningen har behov for mer forskningsbasert kunnskap om effektene av offentlige reguleringer og virkemiddelbruk. Mattilsynet ønsker på sine forvaltningsområder å styrke sin kunnskap om hvordan ulike typer forvaltningskrav virker og om effekter av ulike former for virkemiddelbruk. Gjennom denne utlysningen ønskes det å oppnå bedre kunnskap om offentlige reguleringer og virkemiddelbruk med henblikk på å ivareta dyrevelferdslovens formål. Utlysningen skjer i samarbeid med Mattilsynet.

Tema: Forvaltningsforskning - Offentlig virkemiddelbruk for bedre velferd for dyr og fisk

Prosjektet skal ta for seg problemstillinger knyttet dyrevelferd og se på forvaltningen av dette. Tverrfaglig samarbeid mellom naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forskning er ønskelig. Prosjektet skal besvare følgende spørsmål:

  • Hvilke typer offentlig virkemiddelbruk er effektive med henblikk på å ivareta dyrevelferdslovens formål?

Prosjektet skal gi ny kunnskap om

  • hvordan virksomheter holder seg orientert om og hvordan de oppfatter innholdet i offentlige krav,
  • hvordan de forholder seg til kravene
  • fordeler og ulemper med skjønnsmessig regelverk versus detaljert regelverk som ikke åpner for skjønn
  • effekter av ulike former for offentlig virkemiddelbruk (generell rådgivning, veiledning om regelverk, godkjenningsordninger, påpekning av plikt og ulike former for sanksjoner ved avvik) med henblikk på bedre dyre- og fiskevelferd

Prosjektstørrelse og –varighet

Prosjektvarighet 3-4 år
Det tas sikte på å starte 1-2 prosjekter.

Søknadsfrist er 21. mai 2014, kl. 13.00

Obligatorisk skisse

Kun søkere som har sendt inn obligatorisk prosjektskisse innen skissefristen 21. mars 2014 kl. 13.00 (forlenget frist!) vil ha anledning til å søke om midler i forskerprosjektutlysningen med frist 21. mai 2014.

Søknader som ikke er basert på skisse sendt inn til skissefristen, eller som ikke tilfredsstiller føringer i denne utlysningen, vil bli avvist administrativt. Det må brukes egen mal for skissen.

Mal for obligatorisk skisse (forskerprosjekt) Word - 46 KB

Vurdering av skissene:

  • Ved vurdering av skissene vil det bli lagt vekt på prosjektrelevans i forhold til utlysningsteksten og dens føringer.
  • Forskergruppens/konsortiets bidrag til kunnskapsbygging for forvaltningen om dyre- og fiskevelferd.

Søker får svar på skissene innen utgangen av uke 14 (4. april 2014).

Andre nettsider

Kontaktpersoner