Gå direkte til innhold
 

BIONÆR lyser ut midler til nettverksstøtte

BIONÆR ønsker å stimulere næringslivet og FoU-miljøene til aktivitet innenfor programmets tematiske innsatsområder, og lyser ut midler til etablering eller videreføring av nettverk. Midlene skal fremme nasjonalt samarbeid om og internasjonalisering av forsknings- og innovasjonsaktiviteter.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
12.02.2014 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er satt av en total ramme for nettverksstøtte på 500.000 kroner, fordelt på 2014 og 2015. Det er planlagt tildelt midler til to nettverk.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Støtten kan gis til to typer nettverk innenfor BIONÆRs ansvarsområder:

  1. Etablering av nye nettverk.
  2. Videreføring av eksisterende nettverk.

Støtten skal i utgangspunktet gå til nettverksaktiviteter, og det forventes at nettverkene har fokus på så vel internasjonale, som nasjonale nettverk og FoU aktiviteter. Aktuelle nettverksområder kan være norske svar på EU’s teknologiplattformer, eller tverrfaglige temaområder. Et nettverk skal være et redskap for bl.a. utvikling av nasjonalt og internasjonalt samarbeid, prosjektgenerering, informasjonsformidling, spredning av forskningsresultater og møteplass for relevante aktører.

Støtten til nettverkene gis for 2014 og 2015.

Hvem kan søke?

Søkere kan være FoU-institusjoner eller bransjeforeninger på vegne av en sammensatt aktørdeltakergruppe. Næringen/næringslivet skal ha en dominerende plass i gruppen.

Hva kan støtten dekke?

  • Godkjente kostnader er dekning av utgifter i forbindelse med oppstart og driftig av nettverket, f.eks. leie av lokaler, materiell og innkjøpte tjenester. Personalkostnader i forbindelse med oppstart eller driftig av nettverket godkjennes også. Forskningsrådets midler kan kun dekke direkte kostnader.
  • Støtten fra Forskningsrådet skal maksimalt utgjøre 50 % av nettverkets samlede totale budsjett. Egeninnsats kan være kontantbidrag eller timeinnsats.

Kriterier for støtte

Nettverket må relateres til BIONÆRs målgrupper, prioriteringer og hovedinnsatsområder, og bidra til å realisere programmets mål.

Krav til søknaden

Det kan søkes om støtte til oppstart av nye nettverk, eller videreføring av eksisterende. Prosjektbeskrivelsen må følge oppgitt mal (se lenke nederst) og skal være på maksimalt 5 sider. Søknader med prosjektbeskrivelse som ikke følger malen og som faller inn under andre tematiske program i Forskningsrådet vil bli avvist.

Mal for prosjektbeskrivelse DOCX - 18 KB

Kontaktpersoner