Gå direkte til innhold
 

Innovasjonsprosjekter i verdikjedene skog og tre til produkter.

Skog-Verdi lyser ut 25 mill. kroner til nye prosjekter innenfor verdikjedene skog og tre til produkter. Midlene vil være øremerket FoU-innsats rettet mot nye produkter, produktutvikling og prosesser som er basert på tre som råstoff.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
16.10.2013 13:00 CEST

Meldinger:

I forbindelse med regjeringens satsing på fremtidens skogindustri i Norge, utlyser Innovasjon Norge tilskuddsmidler til utviklingsprosjekter i den skogbaserte verdikjeden. Søknader om innovasjonsprosjekter i næringslivet mot Skog-Verdi kan gjerne utgjøre en samordnet del av et utviklingsprosjekt rettet mot Innovasjon Norge.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Tilgjengelige midler vil være inntil 25 mill. kroner for perioden 2014-2016. Det tas sikte på å etablere prosjekter med minimum størrelse på 1-4 millioner kroner årlig fra Forskningsrådet. Prosjektperioden som det søkes støtte til, skal være min. 2 år og maks. 3 år.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Bakgrunnen for utlysningen er Regjeringens tiltakspakke for skogsektoren i revidert nasjonalbudsjett for 2013. Der ble det bevilget forskningsmidler for å stimulere til økt forskningsbasert innovasjon i verdikjeden skog og tre til produkter.


Markedene for tradisjonelle produkter fra skog er i forandring og bransjen står overfor strukturelle utfordringer. Framtidig vekst i skogsektoren vil komme fra nye produkter, ny utnyttelse av råstoff, og nye produksjoner. Samtidig åpner teknologiutviklingen store muligheter for videreutvikling, forbedring og utvikling av produkter og produksjonsprosesser basert på tre som råstoff. For å styrke utviklingen av dette mulighetsrommet lyser Skog-Verdi ut forskningsmidler.


I denne utlysningen stilles det til disposisjon 25 mill. kroner til nye prosjekter innenfor verdikjeden skog og tre til produkter. Det legges vekt på hvordan prosjektene vil kunne bidra til en rask omstilling i verdikjeden. Det vil derfor være særlig ønskelig med prosjekter der foretakene selv tydelig kan relatere prosjektene til fornyelse og omstilling. Prosjektkvaliteten og prosjektenes verdiskapingspotensial og bedriftens evne til å realisere innovasjonen vil være avgjørende i en samlet vurdering ved tildeling.


Midlene vil være øremerket FoU innsats rettet mot nye produkter, produktutvikling og prosesser som er basert på tre som råstoff. Utover dette er utlysningen åpen og mulige anvendelser kan eksempelvis være innenfor ulike kategorier kompositter, fiberbasert emballasje, nye kjemikalier, nye materialer, nye papirtyper, nye fiberbaserte byggevarer, tre som byggemateriale, innovativ bruk av trevirke.


Avgrensning mot andre programmer i Forskningsrådet (NANO2021, BIOTEK2021) gjør at grunnleggende forskning innenfor nano- og bioteknologi, vil falle utenfor, mens konkret anvendelse av teknologiene for prosess- og produktutvikling vil falle innenfor utlysningen. Likeledes vil forskning der hovedproduktene er knyttet til energiutnyttelse fra trebasert råstoff (f. eks. biodrivstoff, bio-oljeproduksjon, biovarme) falle utenfor utlysningen da dette dekkes av ENERGIX-programmet i Forskningsrådet. Søknader som faller inn under Forskningsrådets øvrige programmer vil bli henvist til disse eller avvist, de vil ikke bli behandlet gjennom Skog-Verdi aktiviteten.


Det tas forbehold om utlysningens totale ramme, men den vil være på inntil 25 mill. kr totalt over en 3 års periode avhengig av myndighetenes bevilgning framover og evt. andre føringer.


Støttegraden i innovasjonsprosjekter i næringslivet vil i denne utlysningen være opp til 50% av godkjente prosjektkostnader for små og mellomstore bedrifter og inntil 35% for store bedrifter.


Føringer for innovasjonsprosjekter i denne utlysningen
For at et prosjekt skal komme i betraktning for finansiering, må søknaden sannsynliggjøre at prosjektstøtte vil utløse en ekstraordinær FoU-satsing fra bedriftspartnerne i prosjektet. Det forventes at FoU-utfordringene i prosjektet er slik at søker vil ha behov for samarbeid med eksternt FoU-miljø (UoH og/eller instituttsektoren), at samarbeidskonstellasjonen i prosjektet er slik at prosjektet kan få positive effekter også for andre bedrifter enn søker, og at hver enkelt partner skal ha en velbegrunnet rolle i prosjektet.


For å komme i betraktning for finansiering, må søknaden også ha tilstrekkelig høyt nivå på følgende punkter:

  • Forskningsgrad
  • Prosjektkvalitet for FoU-prosjektet
  • Prosjektdeltakernes gjennomføringsevne for FoU prosjektet

Prioriteringer
Det vil legges vekt på følgende:

  • Prosjektets verdiskapingspotensial: Her vurderes innovasjonsgrad, verdiskapingspotensial for de deltakende bedriftene, plan for realisering av innovasjonen, og samfunnsøkonomisk nytteverdi (dvs. faktorer som f.eks. samarbeid med norske FoU-miljøer, nytteverdi for andre bedrifter og positive miljøeffekter vektlegges positivt).
  • Prosjektets risikoprofil: Her vurderes både forskningsmessig risiko og risikoelementer relatert til realisering av prosjektets verdiskapingspotensial, derunder den markedsmessige risikoen.

Tverrfaglighet og integrering (bioøkonomiske perspektiv)

  • Det oppmuntres til tverrfaglige og flerfaglige prosjekter.
  • Et verdikjede- og kretsløpsperspektiv kan med fordel være fremtredende i søknaden og prosjekter som adresserer forskning i kryssløp mellom materialstrømmer/verdikjeder er ønskelig.


Ved likeverdig prosjektkvalitet og relevans, vil prosjekter med deltagelse av kvinner i sentrale roller prioriteres. Se utfyllende informasjon om generelle vurderingskriterier for innovasjonsprosjekter i næringslivet.
 

Kontaktpersoner