Gå direkte til innhold
 

Arrangementsstøtte 2013/2014

BIONÆR lyser ut midler til arrangementsstøtte for å fremme formidling, kunnskapsdeling og internasjonalt samarbeid.

Arrangementsstøtte Velg

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det gis inntil 75.000 kr. i støtte pr. arrangement. For 2013/2014 er det satt av en samlet ramme for arrangementsstøtte på 750.000 kroner. Utlysningen lukkes når beløpsgrensen nås.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Arrangementsstøtte kan søkes av FoU-institusjoner, bedrifter, bedriftssammenslutninger eller næringsorganisasjoner, men ikke av enkeltpersoner.

Kriterier for støtte:
• Arrangementets nedslagsfelt skal være innenfor BIONÆRs tematiske innsatsområde – se programplan (lenke) for mer informasjon
• Arrangementet skal ha internasjonal deltakelse, men skal arrangeres på norsk jord
• Arrangementet skal være en åpen møteplass for spredning av forskningsresultater, kunnskapsdeling, utvikling av kunnskapsgrunnlag og/eller generering av vitenskapelig samarbeid, med deltakelse fra ulike aktører, inkl. næringslivet
• Arrangementet må favne bredere enn ett enkelt prosjekt
• Arrangementet må arrangeres senest i løpet av 2014
• Forskningsrådet skal ha mulighet til å profilere seg med bruk av logo i invitasjonsmateriell e.l.

Støtte gis kun til dekning av direkte utgifter, eksempelvis leie av lokaler, materiell, reisekostnader for foredragsholdere og innkjøpte tjenester. Personalkostnader skal ikke inngå i budsjettet. Støtten kan maksimalt utgjøre 50% av arrangørens direkte utgifter. Det kan bare sendes inn én søknad pr arrangement.

Det er ønskelig at relevante prosjekter finansiert av BIONÆR presenteres under arrangementet.

Forskningsrådet v/BIONÆR skal ha mulighet til å delta vederlagsfritt på arrangementet med én deltaker.

Kontaktpersoner