Gå direkte til innhold
 

Forsker og kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) for 2014

BIONÆR lyser ut 155 mill. kr til forsker- og KPN-prosjekt med oppstart i 2014. Tema: Husdyrproduksjon, skog/bioenergi, sjømat og samfunnsforskning.

Forskerprosjekt Velg
Kompetanseprosjekt for næringslivet Velg
Søknadsfrist:
04.09.2013 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen er foreløpig, og gjøres aktiv 24. juli. Fra denne dato kan søknader opprettes elektronisk.

Utlysningen er identisk for KPN og forskerprosjekter. Det er opp til søker å velge prosjekttype, men for KPN forutsettes det at næringslivet bidrar med kontantfinansiering tilsvarende minst 20 % av totalkostnaden for prosjektet.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

For forskerprosjekt og KPN er det planlagt med en samlet ramme på 155 mill. kroner for hele prosjektperioden.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

 
Obligatorisk skisse

Kun søkere som har sendt inn obligatorisk prosjektskisse innen skissefristen 3. mai 2013 kl. 13.00 vil ha anledning til å sende fullstendig søknad.

Søknader som ikke er basert på en slik skisse, eller som ikke tilfredsstiller føringene i denne utlysningen, vil bli avvist administrativt. Det må brukes egen mal for skissen. Word - 44 KB

Skisseordningen er ment som et veiledende bidrag for å unngå unødvendig arbeid hos søker, og den skal bidra til å heve kvaliteten på søknaden. BIONÆR ønsker i tillegg å minimere arbeid med søknader som åpenbart ikke vil være konkurransedyktige, eller som ikke har nødvendige relevans i forhold til utlysningen. Skissene vil også vurderes med utgangspunkt i eksisterende portefølje. Basert på skissene kan det også være aktuelt å henvise søkere til andre mer relevante program eller støtteordninger.

Husk å opprette søknaden i god tid før fristen. Det er mulig å lagre og sende inn samme søknad flere ganger, og det er den til enhver tid sist innsendte søknaden som gjelder. Forskningsrådet har ikke tilgang til søknadene før etter søknadsfristen.

Generelle føringer som gjelder for alle temaene:

Innretting, tverrfaglighet og integrering

BIONÆR vil innenfor fire ulike forskningstema som er beskrevet under, finansiere prosjekter som:
• Har mål om å bidra til å løse viktige utfordringer for biobaserte næringer og samfunnet for øvrig
• Er tverrfaglige og flerfaglige, og der naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige disipliner er godt integrert. Hensiktsmessighet, gjennomførbarhet og relevans må likevel ligge til grunn for etablering av prosjektsamarbeid på tvers av faglige og institusjonelle grenser.
• Har et bioøkonomisk perspektiv. Dette innebærer at følgende overordnede og tverrgående premisser i størst mulig grad innarbeides i prosjektene (se også BIONÆRs programplan): 

 • Komplette biologiske kretsløp
 • Bærekraft i miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk betydning
 • Verdiskaping og markedsorientering
 • Tverrfaglighet, for å sikre nærings- og samfunnsrelevans
 • Matsikkerhet og trygg og sunn mat

Prosjektstørrelse
BIONÆRs hovedgrep er å finansiere store, tverrfaglige prosjekter. Et mindre antall små prosjekter kan også finansieres. For slike prosjekter må det i skissen begrunnes hvorfor temaet ikke kan integreres i et stort prosjekt.
 
Samarbeid og rekruttering
 • Tverrinstitusjonelt samarbeid (f.eks. mellom institutt og universitet) og samarbeid på tvers av store tverrfaglig integrerte institusjoner vurderes som positivt, spesielt i større prosjekter.
• Doktorgrads- og postdoktorstipend er svært ønskelig i prosjekter som BIONÆR finansierer. Dette skal inngå i søknader om større prosjekter, og i søknader om små der det er hensiktsmessig. Forskningsrådets stipendsatser skal brukes.
• Bekreftelse fra samarbeidspartnere skal vedlegges søknadene. Disse skal beskrive partnernes rolle og innsats i prosjektet. Uforpliktende støttebrev skal ikke vedlegges.
• For å sikre prosjektets nærings- og samfunnsmessige relevans, skal det ha en referansegruppe med relevante deltakere fra næringsliv og eventuelt andre interessenter. Dette kravet kan fravikes for små prosjekter.
• Annen aktiv deltakelse fra bedrifter, bransjeorganisasjoner og evt. andre organisasjoner vurderes positivt.
• I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.
 
Internasjonalt samarbeid
 
• Prosjektet skal ha reelt samarbeid med utenlandske forskningsmiljø.
• Forskermobilitet: Det kan søkes om midler til utenlandsopphold og/eller gjesteforskeropphold (se Forskningsrådets generelle vilkår om kostnader som kan dekkes).
• Bekreftelser fra samarbeidspartnere som beskriver deres forpliktelse i prosjektet må vedlegges søknaden. Uforpliktende støttebrev skal ikke vedlegges.


Kommunikasjon, formidling og publisering
• Det skal legges betydelig vekt på vitenskapelig publisering og brukerrettet kommunikasjon, blant annet for effektiv resultatspredning og innovasjon. Sluttbrukere må prioriteres spesielt.
• Arbeid med kommunikasjon/formidling bør organiseres som en egen arbeidspakke. Dette gjelder spesielt for store prosjekter.


For øvrig anbefales:
• Dokumentasjon av strategisk forankring i deltakende institusjoner.
• Forsterkning med eget økonomisk bidrag fra samarbeidspartnere.
• Beskrivelse av hvordan prosjektet vil bidra til verdiskaping i næringslivet eller er til nytte for forvaltningen.
• Involvering av unge forskere i prosjektet.
 

BIONÆR åpner for søknader innen følgende fire temaer for 2014:

 

 

Tema 1 Husdyrproduksjon
 Utlysningen retter seg mot utfordringene som norsk husdyrproduksjon står overfor knyttet til forventningene om bærekraftig økt matproduksjon, opprettholdelse av norsk sjølforsyningsgrad og landbruk i hele landet. Forskningen skal bidra til økt verdiskaping gjennom ressurseffektiv, bærekraftig og lønnsom matproduksjon – også i forhold til reduksjon av klimagassutslipp fra husdyrproduksjonen.

Prosjekter skal på en bred og tverrfaglig måte bidra til å løse utvalgte deler av utfordringene over. Bioøkonomiske perspektiv er viktige å få fram i søknadene, og det må legges til grunn et tydelig verdikjede- og markedsperspektiv. Hovedfokus skal være rettet mot produksjonsmessige faktorer, men prosjektene bør også reflektere samfunnsfaglige dimensjoner.

Prosjekter må inkludere to eller flere av følgende deltema:

Klimatilpasset bærekraftig husdyrproduksjon: Tilpasning og forebygging innen dyrevelferd og -helse, husdyrproduksjonens klimaeffekter, råstoffutnyttelse og avfallsminimering
Effektive, robuste og innovative produksjonssystemer: Styring av produksjon, helse og velferd, teknologi, driftsledelse og driftsstyring
Husdyrproduksjon basert på best mulig utnyttelse av nasjonale fôrressurser: Produksjon, lagring, bearbeiding og bruk av gras (grovfôr, beite), korn og oljevekster – tiltak for høyere næringsverdi, produksjon og bedret dyrehelse
Dyrevelferd og -helse: Dyrevelferd hos de enkelte arter, risikofaktorer for dårlig dyrevelferd i ulike produksjonssystemer, smittevern og kostnadseffektivitet av ulike tiltak

Søknadene kan omfatte utvalgte deler av husdyrproduksjonen, men bør i tillegg ha et tydelig verdikjedeperspektiv. For best mulige løsninger på utfordringene må ulike fagdisipliner inkluderes. Bred og aktiv involvering av næringsaktører i prosjektet kreves fra initiering til gjennomføring. Søknader må adressere næringens behov for den aktuelle kunnskapen og hvordan formidling fram til sluttbrukere planlegges.

Det lyses ut midler til 1-3 prosjekter, som skal dekke flere verdikjeder og/eller kretsløp. Samlet ramme er 40 mill. kroner fordelt på en prosjektperiode på 3-4 år.

Grunnlagsdokumenter som er spesielt viktige for dette temaet:
Utredning - Kunnskapsgrunnlag for forskning på husdyrsproduksjon PDF - 839 KB
Rapporten Økt storfeproduksjon i Norge (februar 2013) PDF - 4,6 MB  

 

Tema 2 Skog/bioenergi

BIONÆR har ansvar for forskningsmessig belysning av tema i skjæringspunktet mellom økt utnyttelse av bioenergi innen skog- og jordbruk, samt ringvirkninger og klimaeffekter av dette. Da utviklingen av bioenergi som en ny næringsvei i stor grad er knyttet til landbrukets øvrige rammebetingelser, vil forskning på forvaltning, politikk og virkemidler knyttet til verdikjeder for bioenergi være relevant for BIONÆR. Dersom bioenergi skal videreutvikles i stor skala slik Stortingets målsetting er, er det ønskelig å vurdere bioenergiens rolle og muligheter i sammenheng med øvrig energi- og næringspolitikk og markeder.

Følgende deltema er aktuelle:
Næringsgrunnlag, næringsutvikling og kulturlandskapet. Det er av interesse å få analysert både kvalitativt og kvantitativt hvilke effekter den økte bruken av bioenergi har på næringsutvikling og kulturlandskap og hvordan politikk og virkemidler best kan organiseres for å øke de positive effektene.
Virkemidler og tilrettelegging for økt vekst i varmemarkedene. Det er behov for å analysere hvordan de store fjernvarmeanleggene og nærvarmeaktørene sammen kan bidra til vekst i varmemarkedene. Hvordan fungerer virkemidler og tilrettelegging i forhold til politiske målsettinger om økt bruk av bioenergi og hvordan kan dette videreutvikles i forhold til storskala- og småskala løsninger?
Bioenergi og andre økosystemtjenester fra skog. Økt uttak av biomasse fra skog til energiformål krever optimale løsninger når det gjelder organisering, teknologi og logistikk samtidig som andre viktige økosystemtjenester skal ivaretas. Tverrfaglig samarbeid mellom miljø- og landbruksforskning vil kunne representere et godt utgangspunkt for å adressere disse utfordringene.


Det lyses ut midler til 2-4 prosjekter. Samlet ramme er 30 mill. kroner fordelt på en prosjektperiode på 3 år.

 

Tema 3 Sjømat

Både for villfisk og oppdrettsfisk er det ønskelig med mer markedsorienterte produksjonskonsept som møter kundenes krav. I leveranser av villfisk til foredlingsindustrien står en overfor betydelige utfordringer blant annet med hensyn til kvalitet og volumsvingninger, noe som har konsekvenser for fortjenestemarginene i sentrale ledd i verdikjeden. Innen oppdrett bør muligheter til å differensiere og markedsføre ulike kvaliteter av ferdig råvare mot ulike markedssegmenter, utnyttes bedre. Gjennom optimalisert håndtering, produksjon og lagring i hele verdikjeden fra fanget/oppdrettet råstoff og fram til sluttbruker, skal bevaring av kvalitet og forlenget holdbarhet etterstrebes.

Følgende deltema er aktuelle:
Fangstbehandling/håndtering av villfisk og oppdrettsfisk med fokus på kvalitet, mattrygghet, holdbarhet og lønnsomhet.
Markedsorienterte produksjonskonsept fra fanget/oppdrettet råstoff og gjennom verdikjeden fram til forbruker. Eksempelvis differensiering, (levende-)lagring og logistikk.
Optimale markedsstrategier i en globalisert varehandel.

Det inviteres til søknader som bidrar til å løse utfordringene ovenfor på en bred og tverrfaglig måte. Prosjektsøknader må inkludere minst to av de tre kulepunktene over. Naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige forskningsaktiviteter skal integreres best mulig i prosjektene.

Det lyses ut midler til 1-3 prosjekter. Samlet ramme er 40 mill. kroner fordelt på en prosjektperiode på 3-4 år.

 

Tema 4 Samfunnsforskning

BIONÆR skal stimulere kunnskapsutvikling for næring og forvaltning, både innenfor og på tvers av verdikjeder og kretsløp. Det inviteres til søknader som belyser utfordringer og muligheter for innovasjon i verdikjeder/kretsløp fram til forbruker, innenfor jordbruk, skogbruk og naturbaserte næringer, og for sjømat og marine ressurser, fra råstoffet tas opp av havet.

Følgende deltema er aktuelle:

 • Rammebetingelser for biobasert næringsvirksomhet
 • Innovasjon, forretningsutvikling og aktørers tilpasning (for eksempel marked, handel, distribusjon, integrasjon og markedsorientering i verdikjeden, teknologi, økonomi, kompetanse, produktivitet, sosiokulturelle aspekter)
 • Stedlig variasjon og biobaserte næringsmuligheter (ressurser/areal, lokalisering, næringsstruktur etc.)
 • Forbrukerforskning og trender (for eksempel mat og helse, livsstil og opplevelse, atferd, globalisering, demografi, etikk, miljø

Store søknader (se under) skal adressere minst to av de fire temaene over. Hensiktsmessig samarbeid med naturvitenskapelige miljøer vurderes som positivt.
Innenfor en samlet ramme på 45 millioner kroner lyses det ut midler til:

 • 1-2 prosjekter, hvert med et omfang på inntil 20 millioner kroner fordelt på 3-4 år.
 • 2-5 prosjekter, hvert med et omfang på inntil 8 millioner fordelt på 3 år.
   

Samfunnsfaglig tematikk knyttet til verdikjeden skog/bioenergi prioriteres under tema 2, og ikke under tema 4.
 

 

Kontaktpersoner