Gå direkte til innhold
 

36 mill. kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet - Felles utlysning med FFL/JA

BIONÆR og Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)/ Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) lyser ut IPN-prosjekter for inntil 36 mill. kroner for 2014. Utlysningen er åpen for alle aktuelle temaer.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg
Søknadsfrist:
04.09.2013 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Antatt tilgjengelige midler for 2014 vil være 5-10 mill. kroner fra FFL og JA, og 20-26 mill. kroner fra BIONÆR.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Denne fellesutlysningen mellom BIONÆR og FFL/JA har ingen tematiske begrensninger utover de områdene som dekkes av programmenes virkeområder. Innvilgede prosjekter vil få finansiering enten fra BIONÆR eller fra FFL/JA. Overordnete føringer for FFL/JA er utfordringene nevnt i landbruks- og matmeldingen (Meld. St. nr 9. Landbruks- og matpolitikken).

FFL og JA sine virkeområder:

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) er opprettet i henhold til lov og skal sikre økonomisk grunnlag for forskning knyttet til landbruksprodukter som skal nyttes som eller til framstilling av nærings- og nytelsesmidler. Midlene kommer inn til Fondet gjennom en forskningsavgift både på norskproduserte og importerte landbruksprodukter.

Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) skal bidra til å dekke opp avtalepartenes (Staten v/Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag) behov for FoU med hovedvekt på anvendt kunnskap.

Obligatorisk skisse

Det er obligatorisk å sende inn skisser. For temaområder som er felles for FFL/JA og BIONÆR, vil skissene bli underlagt en samordnet vurdering. Kun søkere som har sendt inn prosjektskisse innen 3. mai 2013 kl. 13.00, vil ha anledning til å søke om midler til søknadsfristen 4. september 2013.

Søknader som ikke er basert på skisse sendt inn til skissefristen, eller som ikke tilfredsstiller føringer i denne utlysningen, vil bli avvist. Det må brukes egen mal for skissen Word - 40 KB .

Prosjektskisseordningen er ment som et veiledende bidrag for å unngå unødvendig arbeid hos søkeren, og for å heve kvaliteten på søknadene. Det er også ønskelig å minimere søkeres arbeid med søknader som åpenbart ikke vil være konkurransedyktige, eller som ikke er relevante for utlysningen. Basert på skisser kan det også være aktuelt å henvise søkere til andre mer relevante programmer eller støtteordninger.

Det legges opp til at prosjekter kan starte 1. januar 2014. Støttegraden i IPN-prosjekter kan være opp til 50 prosent av godkjente prosjektkostnader. Det gis normalt ikke støtte til utstyr. Et eventuelt skattefradrag for FoU-kostnader(SkatteFUNN) skal ikke inngå som en del av den budsjetterte egenfinansierinngen i søknaden.

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, skal prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres 

Dokumenter

Kontaktpersoner