Gå direkte til innhold
 

40 mill. kr til innovativ bioteknologi for verdiskaping i mat-, natur- og andre biobaserte næringer

Målet er næringsmessig anvendelse av biologisk råstoff, restråstoff og biologiske prosesser i landbrukets og marint baserte verdikjeder, ved hjelp av nyskapende bioteknologisk forskning. BIONÆR og BIOTEK2021 ønsker å bidra til dette med en felles utlysning.

Forskerprosjekt Velg
Kompetanseprosjekt for næringslivet Velg
Søknadsfrist:
28.11.2012 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det lyses ut totalt 40 millioner kr over 4 år. Søker kan velge mellom søknadstypene Forskerprosjekt (FP) og Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN). Det planlegges å innvilge inntil fem prosjekter, hver med en varighet på inntil 4 år. Maksimalt søkt beløp er totalt 10 millioner kroner per prosjekt.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Fellesutlysning i programmene BIONÆR og BIOTEK2021 med søknadsfrist 28. november 2012

BIONÆR er et forskningsprogram som har som hovedmål å utløse forskning som bidrar til økt, mer lønnsom og bærekraftig produksjon i de biobaserte næringene. BIONÆRs næringsområder er jordbruks-, skogbruks- og naturbaserte verdikjeder, samt sjømat, fra råstoffet tas opp av havet og fram til forbruker.

BIOTEK2021 er et forskningsprogram som skal bidra til å implementere regjeringens Nasjonale strategi for Bioteknologi (Strategi 2011 – 2021, Nasjonal strategi for bioteknologi). Bioteknologi er en muliggjørende teknologi som kan anvendes i FoU innenfor de fire sektorene marin, landbruk, industri og helse. Det er Forskningsrådets samlede sett av virkemidler som skal adressere den nasjonale strategien, og BIOTEK2021 må derfor samspille med de andre virkemidlene som tar i bruk bioteknologi.

De to programmene ønsker nå, gjennom en felles utlysning, å sette fokus på næringsmessig anvendelse av bioteknologiske verktøy, metodikk og forskning. BIOTEK2021 ønsker med denne samfinansieringen å utvikle den bioteknologiske verktøykassen rettet mot naturbaserte næringer og vil bidra til finansiering av prosjekter prioritert av BIONÆR der bioteknologi spiller en nøkkelrolle. Ved utvikling av nye bioteknologiske metoder bør disse være av svært innovativ karakter. Anvendelse av eksisterende bioteknologi på nye områder vil forutsette en høy grad av innovasjon og nytenkning i prosjektet som helhet, og graden av tverrfaglighet vil veie tungt. Søknader som påkaller seg å oppfylle et eller flere av disse kravene må adressere dette spesifikt i søknaden. Dette vil bli vurdert av et ekspertpanel.

BIONÆR vil ha fokus på innovative produkter og prosesser basert på biologisk råstoff, restråstoff og biologiske prosesser knyttet til landbrukets og marint baserte verdikjeder. Produkter her må primært ha anvendelser innenfor verdikjedene tre, mat og fôr. Det åpnes ikke for søknader basert utelukkende på marint råstoff, men anvendelser som kobler landbruksbaserte og marine problemstillinger og løsninger er mulig og ønskelig.

NB. Utlysningen er lagt ut både fra BIONÆR og fra BIOTEK2021. Søker trenger bare opprette og sende inn søknad fra ett av nettstedene, enten fra BIOTEK2021 eller fra BIONÆR.

Søker kan velge mellom søknadstypene Forskerprosjekt (FP) og Kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN). Det settes krav til involvering av relevant næringsliv. Internasjonalt samarbeid vurderes som positivt.

Det lyses ut totalt 40 millioner kr fordelt med 20 millioner kroner fra hvert av programmene. Det planlegges å innvilge inntil fem prosjekter, hver med en varighet på inntil 4 år. Maksimalt søkt beløp er totalt 10 millioner kroner per prosjekt.

Søknader vil bli vurdert av et internasjonalt ekspertpanel og bevilgningsmyndighet ligger i de to programmenes styrer.

Anbefalinger

 • Dokumentasjon av strategisk forankring i deltakende institusjoner
 • Forsterkning med eget økonomisk bidrag fra samarbeidspartnere
 • Beskrivelse av hvordan prosjektet vil bidra til verdiskaping i næringslivet
 • At stipendiat-/ post doc-stillinger inngår i søknaden
 • Involvering av unge forskere i prosjektet
 • Kjønnsbalanse i prosjektet
 • Det anbefales å ta kontakt med Forskningsrådet for rådgivning til denne utlysningen

Føringer

 • Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider inkludert referanseliste.
 • Prosjektleder skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.
 • Prosjektperioden skal være på inntil 4 år.
 • Den norske versjonen av utlysningsteksten er den juridisk bindende.

Dokumenter

Kontaktpersoner