Gå direkte til innhold
 

Innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor treforedling og trevirkebasert industri

BIONÆR og BIA lyser ut inntil 40 millioner for prosjekter innenfor treforedlingsindustrien. Midlene vil være øremerket prosjekter rettet mot nye produkter, produktutvikling og prosesser som er trevirkebasert.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg
Søknadsfrist:
05.09.2012 13:00 CEST

Meldinger:

Søknader kan opprettes fra 26. juli.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Tilgjengelige midler vil være inntil 40 mill. kr over en 3 årsperiode. Det tas sikte på å etablere prosjekter i størrelsesorden 1-4 mill. kr årlig fra Forskningsrådet. Prosjektperioden som det søkes støtte til, skal være min. 2 år og maks. 3 år.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Bakgrunnen for utlysningen er Regjeringens tiltakspakke for treforedlingsindustrien i revidert nasjonalbudsjett for 2012. Der ble det bevilget forskningsmidler for å stimulere til økt forskningsbasert innovasjon i treforedlingsindustrien.

Markedene for tradisjonelle treforedlingsprodukter er i forandring og bransjen står overfor strukturelle utfordringer. Samtidig åpner teknologiutviklingen store muligheter for videreutvikling, forbedring og utvikling av nye produkter basert på trevirke som råstoff. For å styrke utviklingen av dette mulighetsrommet lyser BIONÆR og BIA ut forskningsmidler. Midlene vil være øremerket innovasjonsprosjekter i næringslivet rettet mot nye produkter, produktutvikling og prosesser som er trevirkebasert. Det gis ikke støtte til prosjekter innenfor området sagbruksprodukter. Utover dette er utlysningen åpen og mulige anvendelser kan eksempelvis være innenfor ulike kategorier kompositter, fiberbasert emballasje, nye kjemikalier, nye papirtyper, nye fiberbaserte byggevarer etc.

Avgrensning mot andre programmer i Forskningsrådet (NANO2021, BIOTEK2021) gjør at grunnleggende forskning innenfor nano- og bioteknologi, vil falle utenfor, mens konkret anvendelse av teknologiene for prosess- og produktutvikling vil falle innenfor utlysningen. Likeledes vil forskning der hovedproduktene er knyttet til energiutnyttelse fra trebasert råstoff (f. eks. biodrivstoff, bio-oljeproduksjon, biovarme) falle utenfor utlysningen da dette dekkes av RENERGI-programmet i Forskningsrådet. Søknader som faller inn under Forskningsrådets øvrige programmer vil bli henvist til disse eller avvist, de vil ikke bli behandlet i BIONÆR eller BIA.

Det tas forbehold om utlysningens totale ramme, men den vil være på inntil 40 mill. kr totalt over en 3 års periode avhengig av myndighetenes bevilgning framover og evt. andre føringer.

Støttegraden i innovasjonsprosjekter i næringslivet kan være opp til 50% av godkjente prosjektkostnader.

Føringer for innovasjonsprosjekter i denne utlysningen
For at et prosjekt skal komme i betraktning for finansiering, må søknaden sannsynliggjøre at prosjektstøtte vil utløse en  ekstraordinær FoU-satsing fra bedriftspartnerne i prosjektet. Det forventes at FoU-utfordringene i prosjektet er slik at søker vil ha behov for samarbeid med eksternt FoU-miljø (UoH og/eller instituttsektoren), at samarbeidskonstellasjonen i prosjektet er slik at prosjektet kan få positive effekter også for andre bedrifter enn søker, og at hver enkelt partner skal ha en velbegrunnet rolle i prosjektet.

For å komme i betraktning for finansiering, må søknaden også ha tilstrekkelig høyt nivå på
følgende punkter:

  • Forskningsgrad
  • Prosjektkvalitet for FoU-prosjektet
  • Prosjektdeltakernes gjennomføringsevne for FoU prosjektet

Prioriteringer
Det vil legges vekt på følgende:

  • Prosjektets verdiskapingspotensial: Her vurderes verdiskapingspotensial for de deltakende bedriftene, plan for realisering av innovasjonen, innovasjonsgrad og samfunnsøkonomisk nytteverdi (dvs. faktorer som f.eks. samarbeid med norske FoU-miljøer, nytteverdi for andre bedrifter og positive miljøeffekter vektlegges positivt).
  • Prosjektets risikoprofil: Her vurderes både forskningsmessig risiko og risikoelementer relatert til muligheten for å gjennomføre prosjektet, samt den markedsmessige risikoen.
  • Internasjonalt samarbeid: Prosjekter som legger opp til et internasjonalt samarbeid med tydelig merverdi for prosjektet, vil prioriteres. Det forutsettes at formålet med samarbeidet er klart begrunnet og at de utenlandske partnernes rolle er tydeliggjort.

Tverrfaglighet og integrering (bioøkonomiske perspektiv)

  • Det oppmuntres til tverrfaglige og flerfaglige prosjekter.
  • Et verdikjede- og kretsløpsperspektiv kan med fordel være fremtredende i søknaden og prosjekter som adresserer forskning i kryssløp mellom materialstrømmer/verdikjeder er ønskelig.

Ved likeverdig prosjektkvalitet og relevans, vil prosjekter med deltagelse av kvinner i sentrale roller prioriteres. Se utfyllende informasjon om generelle vurderingskriterier for innovasjonsprosjekter i næringslivet
 

 

Dokumenter

Kontaktpersoner