Gå direkte til innhold
 

Forskning på Mattrygghet – inntil 8 mill. kroner fra BIONÆR

Det lyses ut midler til ett forskerprosjekt som skal styrke mattryggheten. Utlysningen skjer i samarbeid med Mattilsynet.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
28.11.2012 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 8 mill. kroner fordelt på 4 år, dvs. 2 mill. kroner per år.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

BIONÆR vil primært adressere utfordringer i tilknytning til mattrygghet gjennom utlysning av store tverrgående prosjekter (for dette, se egen utlysning av forsker/KPN-prosjekt innenfor Mat/matindustri under BIONÆR med søknadsfrist 5. september ). Målet er at den kunnskapsbyggingen innenfor mattrygghet som er sentral for både næringsliv og forvaltning i størst mulig grad samles i disse prosjektene.

I tillegg til dette vil BIONÆR finansiere ett prosjekt med oppstart i april 2013, der hovedhensikten er å bygge langsiktig kompetanse for forvaltningens behov. Utlysningen skjer i samarbeid med Mattilsynet. Prosjektet skal bidra til å styrke kunnskapen om sammenhenger av vesentlig betydning for mattrygghet, og medvirke til bedre og mer effektiv risikohåndtering i norske matnæringer.

Det kan søkes om midler til prosjekt innenfor følgende to tema:

Tema 1: Trygg prosessering av restråstoffer (inkl. biprodukter) i et helkjedeperspektiv

Tema 2: Håndtering av risiko knyttet til migrasjon av helseskadelige stoffer fra matkontaktmaterialer

Obligatorisk skisse

Kun søkere som har sendt inn prosjektskisse innen fristen 5. september 2012, kl. 13.00 vil ha anledning til å søke om midler under disse utlysningstemaene.

 

Søknadsfrist er 28. november 2012, kl. 13.00

Søknader som ikke er basert på skisse sendt inn til fristen, eller som ikke tilfredsstiller føringer i denne utlysningen, vil bli avvist administrativt. Det må brukes egen mal for skissen Word - 44 KB  

BIONÆR og Mattilsynet velger i samarbeid ut tre skisser som inviteres til å skrive fullstendig søknad innen fristen. I vurderingen av skissene vil det bli lagt vekt på følgende:

 • Prosjektets relevans i forhold til aktuelle tema. 
 • Forskergruppens/konsortiets bidrag til langsiktig kompetansebygging for forvaltningen på området.

Søkere får svar på skissene innen 3 uker etter skissefristen.

Spesielle føringer for søknader til tema 1: Trygg prosessering av restråstoffer (inkl. biprodukter) i et helkjedeperspektiv
 

Søknaden skal besvare følgende spørsmål:
Hvordan kan virksomheter som prosesserer restråstoffer fra matproduserende næringer sikre og dokumentere at produkter og anvendelser basert på disse er trygge (ikke representerer uakseptabel risiko i forhold til mattrygghet, dyrehelse, fiskehelse, plantehelse eller dyrevelferd, jfr. Mattilsynets forvaltningsområde).

Prosjektet skal omhandle utvikling av kriterier, parametre og/eller målemetoder som kan anvendes i myndighetenes vurdering av prosesser eller produkters trygghet. Prosjektet skal fortrinnsvis rettes mot aktuelle nye og innovative anvendelser som kan gi bedre utnyttelse av restråstoffer til humant konsum og/eller fôr. Studier av metoder for prosessering som i dag ikke er tilstrekkelig dokumentert, vil bli foretrukket.
 

Spesielle føringer for søknader til tema 2: Håndtering av risiko knyttet til migrasjon av helseskadelige stoffer fra matkontaktmaterialer


Søknaden skal besvare følgende spørsmål:
Hvilke faktorer og forhold er av vesentlig betydning for migrering av helsefarlige stoffer fra matkontaktmaterialer til matvarer?

Prosjektet skal gi kunnskap som kan legges til grunn for myndighetenes regulering og tilsyn. Prosjekt med søkelys på matkontaktmaterialer som er mye brukt og svakt regulert (f.eks. materialer av papp og papir), vil bli prioritert. Ulike kjemiske og fysiske forhold, tidsaspekter eller andre forhold som kan påvirke migrering fra kontaktmaterialer til matvarer skal belyses. Det skal legges vekt på utvikling av metoder for måling av migrasjon av potensielt helsefarlige stoffer fra matkontaktmaterialer til matvarer.

Føringer for søknader for begge temaene:

 • Den fullstendige søknaden skrives på engelsk. 
 • Prosjektsammendrag og mål må avspeile alle viktige punkter i søknaden. Mål skal i størst mulig grad være etterprøvbare. 
 • Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider inkludert referanseliste. Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 12 pkt. skrift (Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og evt. figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. 
 • Prosjekttittel, mål og sammendrag skal gis på norsk i et eget vedlegg på maks en side. 
 • Prosjektleder skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.  
 • Prosjektperioden skal være på inntil 4 år. 
 • Forskerrekruttering (PhD) i prosjektet er et krav. 
 • Internasjonalt samarbeid og utenlandsopphold vurderes positivt.  
 • Relevans for forvaltningen tillegges vesentlig vekt og skal redegjøres for i pkt. 3.2. i prosjektbeskrivelsen. 
 • Deltakerne i forskergruppen må ha dokumentert kompetanse og en tydelig funksjon i prosjektet. 
 • Det vil bli opprettet en styringsgruppe for det innvilgede prosjektet, hvor blant annet Mattilsynet vil være representert. 
 • Den norske versjonen av utlysningsteksten er den juridisk bindende. 

 

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner