Gå direkte til innhold
 

Forskerprosjekt og kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) for 2013

BIONÆR lyser ut midler til KPN og forskerprosjekt med oppstart fra 1. januar 2013. Utlysningen spesifiserer tre tema: Agronomi, mat/matindustri og skog/tre. Kun søkere som har sendt inn obligatorisk prosjektskisse vil ha anledning til å sende fullstendig søknad

Forskerprosjekt Velg
Kompetanseprosjekt for næringslivet Velg
Søknadsfrist:
05.09.2012 13:00 CEST

Meldinger:

Søknader kan opprettes fra 26. juli.

Utlysningen er identisk for KPN og forskerprosjekter. Det er opp til søker å velge prosjekttype, men for KPN forutsettes det at næringslivet bidrar med kontantfinansiering tilsvarende minst 20 % av totalkostnaden for prosjektet.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

For 2013 vil tilgjengelige midler være i størrelsesorden 24-30 mill. kroner til sammen for forskerprosjekt og KPN.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 


MERK: Søknader kan opprettes fra 26. juli.

 

Obligatorisk skisse

Kun søkere som har sendt inn obligatorisk prosjektskisse innen skissefristen 29. mai 2012 kl. 13.00 vil ha anledning til å sende fullstendig søknad. 

Søknader som ikke er basert på skisse sendt inn til skissefristen, eller som ikke tilfredsstiller føringene i denne utlysningen, vil bli avvist administrativt. Det må brukes egen mal for skissen Word - 42 KB .

Skisseordningen er ment som et veiledende bidrag for å unngå unødvendig arbeid hos søker, og den har til formål å heve kvaliteten på søknaden. BIONÆR ønsker i tillegg å minimere arbeid med søknader som åpenbart ikke vil være konkurransedyktige, eller som ikke har nødvendige relevans i forhold til utlysningen. Basert på skisser kan det også være aktuelt å henvise søkere til andre mer relevante program eller støtteordninger.

Husk å opprette søknaden i god tid før fristen. Det er mulig å lagre og sende inn søknader flere ganger, og det er den til enhver tid sist innsendte søknaden som gjelder. Forskningsrådet har ikke tilgang til søknadene før etter fristen.

Generelle føringer for søknader til de tre prioriterte temaene:
 

Krav til prosjektene:

Prosjektstørrelse og -varighet

 • BIONÆR vil støtte store prosjekter som har mål om å bidra til å løse viktige utfordringer innen biologisk baserte næringer og i krysningspunkt mot samfunnet for øvrig  
 • Prosjektvarighet: 3-4 år
 • Utlysning innen agronomi: Ett prosjekt, 7-10 mill. kr/år
 • Utlysning innen mat/matindustri: Ett prosjekt, 7-10 mill. kr/år 
 • Utlysning innen skog/tre: To prosjekter, hvert på ca. 5 mill. kr/år 
 • Innkjøp og oppbygging av stor infrastruktur kan ikke inngå i prosjektet.

Tverrfaglighet og integrering (bioøkonomiske perspektiv)

 • BIONÆR vil prioritere store tverrfaglige og flerfaglige prosjekter der naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige disipliner er godt integrert. Hensiktsmessighet, gjennomførbarhet og relevans må likevel ligge til grunn for etablering av prosjektsamarbeid på tvers av faglige og institusjonelle grenser. 
 • BIONÆR forutsetter verdikjede- og kretsløpsperspektiv i prosjektsøknadene Prosjekter som adresserer forskning i kryssløp mellom verdikjeder eller sektorer (eks. landbruk og marin) er ønskelig

Samarbeidspartnere

 • Det kreves tverrinstitusjonelt samarbeid. Det må være minimum to norske forskningsinstitusjoner med i prosjektet 
 • Bekreftelser fra samarbeidspartnere som beskriver deres forpliktelse i prosjektet må vedlegges. Uforpliktende støttebrev skal ikke vedlegges.  
 • For å sikre prosjektets relevans mot samfunnet og næringene kreves aktiv deltakelse/brukermedvirkning fra f. eks. bedrifter, bransjeorganisasjoner og evt. andre organisasjoner 
 • Prosjektet skal ha en referansegruppe med deltakere fra forskningen, næringene og andre relevante interessenter  

Internasjonalt samarbeid

 • Prosjektet skal ha reelt internasjonalt samarbeid med utenlandske forskningsmiljøer gjennom f. eks. utenlandsopphold, gjesteforskere, oppkobling mot 7RP-prosjekter og/eller ERA-nett deltakelser. Deltakelse i COST-aksjoner kan i tillegg inngå 
 • Bekreftelser fra samarbeidspartnere som beskriver deres forpliktelse i prosjektet må vedlegges. Uforpliktende støttebrev skal ikke vedlegges.
 • Det er opp til søker å velge samarbeidsland. EU er den mest sentrale samarbeidspartneren for norsk forskning innenfor BIONÆRs ansvarsfelt. Innenfor landbruks- og matsektoren legges det betydelig vekt på samarbeid med Nord-Amerika, Kina og India, mens for sjømatrettet forskning er Russland, Nord-Amerika og Asia viktig. 

Formidling

 • Prosjektet må legge betydelig vekt på publisering og brukerrettet formidling. Det må fremgå tydelig i søknaden hvordan dette planlegges gjennomført. Informasjon mot sluttbrukere må prioriteres spesielt

 Anbefalinger:

 • Dokumentasjon av strategisk forankring i deltakende institusjoner
 • Forsterkning med eget økonomisk bidrag fra samarbeidspartnere
 • Beskrivelse av hvordan prosjektet vil bidra til verdiskaping i næringslivet
 • At stipendiat-/ post doc-stillinger inngår i søknaden
 • Involvering av unge forskere i prosjektet
 • Kjønnsbalanse i prosjektet

BIONÆR åpner for søknader innen følgende tre temaer for 2013:
 

 1. Agronomi

  Utfordring:
  Denne utlysningen tar opp utfordringene norsk jordbruk står overfor knyttet til forventningene om økt matproduksjon, opprettholdelse av norsk sjølforsyningsgrad og landbruk i hele landet. Dette berører:

  • Økt produktivitet 
  • Bærekraftig jordbruk (i miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk betydning) 
  • Ressurseffektiv produksjon 
  • Robusthet 
  • Reduserte utslipp av klimagasser

  Innhold i søknadene:
  Prosjekter skal på en bred og tverrfaglig måte bidra til å løse utfordringen over. Bioøkonomiske perspektiv er viktige å få fram i søknadene, og det må legges til grunn et tydelig verdikjede- og markedsperspektiv. Forskning som berører flere verdikjeder og/eller planlegges med et kretsløpsperspektiv prioriteres.

  Det stilles krav til:

  • At hovedtyngden i søknadene skal ligge innen agronomi. Søknadene skal ha et tydelig verdikjedeperspektiv, og det vil ikke være absolutte grenser mot andre fagområder. Det er viktig å inkludere forskning innenfor ulike fagdisipliner som samlet bidrar til best mulige løsninger på utfordringen, sett i et verdikjedeperspektiv.
  • Bred og aktiv involvering av næringsaktører i prosjektet fra initiering til gjennomføring.  
  • Søknadene må adressere tydelig næringens behov for den aktuelle kunnskapen og hvordan formidling helt fram til sluttbruker planlegges. Dette kan gjerne organiseres som en egen arbeidspakke. 
  • Forskningen må lede til kunnskap om enkeltfaktorer, og hvordan disse virker inn i helhetlige dyrkingssystemer. 
  Utredningene The embedded asset has been deleted:
  Asset Type: Vedlegg_flex
  Asset Id: 1253977162577
  PAGENAME: ForskningsradetNorsk/Vedlegg_flex/Vedlegg_EgenDefLenke
   
  og The embedded asset has been deleted:
  Asset Type: Vedlegg_flex
  Asset Id: 1253977162547
  PAGENAME: ForskningsradetNorsk/Vedlegg_flex/Vedlegg_EgenDefLenke
   går langt i retning av å identifisere og prioritere kunnskapsbehovene i agronomisk forskning. Prosjektsøknader må bygge på disse rapportene, det vil si at de må dekke problemstillinger på tvers av underkapitlene i Kunnskapsstatusen. Av de åtte deltemaene vil presisjonsjordbruk prioriteres lavest.
   
 2. Mat/matindustri

  Matsikkerhet og bærekraft (miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk) er viktige premisser for dette temaet. Målet for temaet er best mulig utnyttelse av råvarer fra landbruk og marin sektor fram til ferdige produkter.

  Utfordring:
  Å skape merverdi fra råstoff og restråstoff med fokus på: 

  • Effektiv produkt- og prosessforbedring
  • Mattrygghet - med sikte på næringslivets og forvaltningens behov
  • Konkurranse, marked og forbruker 

  Det inviteres til søknader som bidrar til å løse utfordringen over på en bred og tverrfaglig måte. Hovedtyngden i søknadene må ligge innenfor næringsmiddelindustriens kunnskapsbehov, men det vil ikke være absolutte grenser mot andre deler av verdikjeden. Det er viktig å ta utgangspunkt i og inkludere den forskning, uansett disiplin, som best mulig bidrar til å løse utfordringen over. De samfunnsvitenskapelige og de naturvitenskapelige forskningsaktivitetene skal integreres best mulig i prosjektet.

  Bioøkonomiske perspektiv er viktige å få fram i søknadene, og det må legges til grunn et tydelig verdikjede- og markedsperspektiv. Forskning som berører flere verdikjeder og/eller planlegges med et kretsløpsperspektiv prioriteres.

  Det åpnes for søknader fra både marin sektor og fra landbruket, og det oppfordres til samarbeid mellom disse sektorene.

 3. Skog og tre

  Det lyses ut midler til to prosjekter, ett for hvert av punktene a) og b) under. Vurderinger av virkemidler av både politisk, teknisk, samfunnsøkonomisk og organisatorisk art kan med fordel inngå i søknader til begge punkt. Prosjekter skal baseres på tverrinstitusjonelt og tverrfaglig samarbeid. 

  a) Økt bruk av tre
  Økt bruk av tre er en viktig del av klimapolitikken. Innenfor området urbant trebyggeri ligger det et stort potensial for økt bruk av trevirke. For å kunne legge grunnlag for dette trengs tverrfaglig FoU-innsats hvor elementer av arkitektur, bygningsutforming, materialvalg, brukerpreferanser, bygningstekniske løsninger og markedsføring bør være involvert.
   
  Forskningsrådet ønsker å støtte ett prosjekt (ca. 5 mill. kr/år) som skal bidra til å gjøre det enklere og naturlig å velge tre i urbane bygg. Det må i prosjektet legges betydelig vekt på å analysere flaskehalser for økt bruk av trevirke. Erfaringsutveksling over landegrenser er også viktig å kunne ta inn i prosjektet.

  b) Bærekraftig optimal ressursutnyttelse

  En forventet økning i forbruk av trevirke til byggenæring og til nye trebaserte produkter tilsier at avvirkningen i Norge må økes. En vesentlig del av denne økningen vil måtte finne sted i områder hvor virkesressursene er store, slik som på deler av skogreiste områder langs kysten og i bratt terreng forøvrig. Det forutsettes at en økning i avvirkningskvantumet skjer på en bærekraftig og effektiv måte. Dette stiller krav til økologisk kompetanse, terreng- og klimatilpasset tekniske løsninger samt optimale logistikkløsninger. Kjennskap til råvaren og bedre utnyttelse av råstoffet gjennom sortering og videreforedling bør stimuleres på regionalt nivå. Kryssutnyttelse av ulike lokale eller regionale virkesressurser og materialkjeder er etterspurt på grunn av mindre klimamessig belastning og potensial for økt lokal verdiskaping.
   
  Forskningsrådet ønsker å støtte ett prosjekt (ca. 5 mill. kr/år) som skal bidra til å øke avvirkning og anvendelse av virkesressursene i aktuelle områder. Det må i prosjektet legges betydelig vekt på å analysere de viktigste flaskehalser for økt avvirkning og virkesressursutnyttelse.

 

Kontaktpersoner