Gå direkte til innhold
 

Sjømat og human helse – inntil 45 mill fra FHF og inntil 9 mill fra BIONÆRprogrammet

FHF og Norges forskningsråd ved BIONÆR-programmet har vedtatt en felles utlysning på forskning for å dokumentere sammenhenger mellom inntak av sjømat og human helse, for å ivareta positive helseegenskaper av marine råvarer under produktutvikling under lagring og i produkt- og markedsføringskonsepter

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
30.05.2012 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Tema 1 (midler fra FHF): Inntil 45 millioner kroner
Tema 2 (midler fra BIONÆR): Inntil 9 millioner kroner fordelt på 3 år

Om totalbudsjett FHF: Inntektsgrunnlaget til FHF er en avgift på 3 promille av eksportverdien for sjømat. For 2012 tilsvarer dette ca. 165 millioner kroner. Budsjettet for 2012 er 214 millioner kroner.

BIONÆR disponerer for 2012 ca. 200 mill.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

FHF og Norges forskningsråd ved programmet BIONÆR har vedtatt en felles utlysning av forskning for å dokumentere sammenhenger mellom inntak av sjømat og human helse, og for å ivareta positive helseegenskaper av marine råvarer under produktutvikling, under lagring og i produkt- og markedsføringskonsepter.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har som mål å skape merverdier for sjømatnæringen gjennom næringsrettet forskning og utvikling. I dialog med næringen utformer FHF strategier for forskning og utvikling (FoU), tar initiativ til og finansierer FoU-prosjekter og driver forskningsformidling.

Bedre dokumentasjon av helseeffekter av sjømat er viktig for å bidra til økt sjømatkonsum og er vesentlig for en videre lønnsomhet og vekst i fiskeri- og havbruksnæringen. FHF har derfor besluttet at innsatsen på dette feltet skal styrkes.

Hovedmål med FHFs satsing er å skaffe til veie forskningsbasert dokumentasjon av effekter og sammenhenger mellom inntak av sjømat og human helse.

Det kan søkes om midler til prosjekter innenfor følgende tema:

Tema 1 (midler fra FHF):
Dokumentere positive effekter og årsakssammenhenger mellom inntak av sjømat og human helse

Tema 2 (midler fra BIONÆR):
Hvordan kan positive helsemessige egenskaper ved marine råvarer ivaretas i produksjonsprosesser, under lagring og i produkt- og markedsføringskonsepter?

Søknaden må angi hvilket overnevnte tema det søkes om midler til.

Føringer for søknader til begge temaene:

• Søknaden må angi hvilket tema det søkes om midler til under «Delprogram/tema» i søknadsskjemaet.
• Den fullstendige søknaden skrives på engelsk.
• Prosjektsammendrag og mål som i størst mulig grad er etterprøvbare, må avspeile alle viktige punkter i søknaden, da disse delene utgjør sentrale deler av beslutningsgrunnlaget.
• Prosjektbeskrivelsen ( se mal Word - 36 KB ) skal være på maks 10 sider inkludert referanseliste. Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 12 pkt. skrift (Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og evt figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes.
• Prosjekttittel, mål og sammendrag skal gis på norsk i et eget vedlegg på maks en side.
• Det er en fordel med samarbeid med andre nasjonale og/eller utenlandske forskningsmiljøer slik at utfordringen løses på en best mulig måte.
• Søknaden må beskrive en konkret plan for formidling av prosjektets resultater til næringsliv og andre.
• Prosjektleder skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.
• Næringsrelevans tillegges vesentlig vekt og skal redegjøres for i pkt. 3.2. i prosjektbeskrivelsen.
• Den norske versjonen av utlysningsteksten er den juridisk bindende.

 

Spesielle føringer for søknader til tema 1:

• Søknader bes adressere ett eller flere områder innen følgende tema:
 - Dokumentere sammenheng mellom inntak av sjømat og human helse
 - Dokumentere sjømat som en komplett næringskilde, og effekten eventuelle interaksjoner mellom de enkelte næringsstoffene kan gi på human helse
• Prosjektet må legge opp til studier basert på internasjonalt akseptert metodikk som vil kunne benyttes i internasjonale markeder for å gi påstandsgodkjennelser, eventuelt inkludere utvikling av nødvendig forskningsmetodikk for å nå målsetningen med prosjektet.
• Kliniske studier (intervensjonsforsøk) er primært ønsket metodikk.
• Studier av forebyggende effekter som i dag ikke er tilstrekkelig dokumentert, vil bli foretrukket.
• Prosjektet skal underbygge FHFs visjon om forskning for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst.
• Prosjektet skal fokusere på normale befolkningsgrupper uten spesielle sykdommer eller lidelser.
• Prosjektet bør ha en referansegruppe med deltakere fra forskere, næringsliv og andre relevante interessenter.
• Prosjektperioden skal normalt være på inntil 3 år, men spesielle faglige grunner kan tilsi lengre prosjektperiode. Begrunnelse for forlenget prosjektperiode må komme tydelig fram i søknaden. Det legges ingen føringer med hensyn på prosjektets størrelse.
• Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på at sammensetningen av forskergruppen/konsortiet er slik at utfordringen løses på en best mulig måte. Deltakerne i forskergruppen må ha dokumentert ledende internasjonal kompetanse og en tydelig funksjon i prosjektet.
• Se for øvrig oppsummering av FoU-behov som har fremkommet i dialog mellom FHF og næringsaktører (grunnlagsdokument).


Spesielle føringer for søknader til tema 2:

• Søknader bes adressere følgende tema:
Hvordan kan positive helsemessige egenskaper ved marine råvarer ivaretas i produksjonsprosesser, under lagring og i produkt- og markedsføringskonsepter?
• Prosjekter skal fokusere på følgende aspekter som kan gi mer stabil og helsemessig god kvalitet på marine råvarer:
-  videreutvikling og forbedring av produksjonsprosesser 
-  optimale lagrings- og logistikkløsninger 
-  produkt- og markedsføringskonsepter
• Flere eller alle aspektene bør inngå i ett og samme prosjekt.
• Prosjektet skal ha tverrfaglige tilnærminger til hvordan maksimal bevaring av helsemessige positive egenskaper i sjømat kan sikres og utnyttes.
• Kliniske studier (intervensjonsforsøk) er ikke ønsket under tema 2.
• Prosjektperioden skal være på inntil 3 år, og bevilgning gis til ett eller evt to prosjekter.
• Forskerrekruttering (PhD og postdok) i prosjekt er ikke et krav, men anses som positivt.
• Det vurderes som positivt dersom prosjektet innebærer institusjonelt samarbeid, særlig med anerkjente utenlandske forskningsmiljøer. Slikt samarbeid skal konkretiseres i søknaden.
 

Dokumenter

Kontaktpersoner