Gå direkte til innhold
 

Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) for 2013. Felles utlysning med FFL/JA

Det lyses ut 20-25 mill. kroner til IPN prosjekter, med forbehold om endelig vedtak i programstyret medio april. Kun søkere som har sendt inn obligatorisk prosjektskisse innen skissefristen 30. april 2012 kl. 13.00 vil ha anledning til å søke om midler i IPN-utlysningen med frist 5. september 2012.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg
Søknadsfrist:
05.09.2012 13:00 CEST

Meldinger:

Søknader kan opprettes fra 26. juli.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Tilgjengelige midler vil være i størrelsesorden 20-25 mill. kroner for 2013. Den budsjettmessige fordelingen mellom de utlyste temaene vil bli gjort i forbindelse med beslutningen om hvilke prosjekter som finansieres.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


MERK! Søknader kan opprettes fra 26. juli.

Det gis ikke tematiske begrensninger for søknader, dvs. alle programmets fem tematiske områder kan søkes, bortsett fra næringsmiddelproduksjon basert på marine råvarer. Det åpnes imidlertid for samarbeidsprosjekter i skjæringspunktet marint baserte og landbaserte produkter.

Utlysningen er en felles utlysning med Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og forskningsmidler over Jordbruksavtalen (FFL/JA) når det gjelder temaområdene jordbruk og arealbruk og matproduksjon. Dette betyr at skisser som tematisk sett faller inn under FFL/JA sine prioriteringer vil bli underlagt en samordnet vurdering med skisser til BIONÆR innenfor dette temaområdet. Se FFL/JA's utlysning.

Obligatorisk skisse

Kun søkere som har sendt inn obligatorisk prosjektskisse innen skissefristen 30. april 2012 kl. 13.00 vil ha anledning til å søke om midler i IPN utlysningen med frist 5.september 2012.

Søknader som ikke er basert på skisse sendt inn til skissefristen, eller som ikke tilfredsstiller føringer i denne utlysningen, vil bli avvist administrativt. Det må brukes egen mal for skissen Word - 41 KB  .

Prosjektskisseordningen er ment som et veiledende bidrag for å unngå unødvendig arbeid hos søkeren, og til å heve kvaliteten på søknadene. BIONÆR ønsker også å minimere søkeres arbeid med søknader som åpenbart ikke vil være konkurransedyktige, eller som ikke har den nødvendige relevans i forhold til utlysningen. Basert på skisser kan det også være aktuelt å henvise søkere til andre mer relevante program eller støtteordninger.

Det legges opp til at prosjekter kan starte 1. januar 2013. Støttegraden i IPN prosjekter kan være opp til 50% av godkjente prosjektkostnader. For prosjekter der mange små bedrifter samarbeider seg imellom og med forskningsinstitusjoner, og prosjektene og resultatene er åpne, kan den offentlige støtten økes til 70-80%. Fondsstøtte (Utviklingsfondet for skogbruket etc.) regnes i denne sammenheng som offentlige midler. Det gis normalt ikke støtte til utstyr.

Se også

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner