Gå direkte til innhold
 

380 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet med utgangspunkt i bedriftenes egne strategier

Bedrifter kan søke om midler til prosjekter som starter opp i 2019 og varer i inntil fire år. Utlysningen omfatter alle temaer som ikke dekkes av andre programmer.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg
Søknadsfrist:
10.10.2018 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

For forskningsutførende SMB-er som vil samarbeide med Europeiske partnere, kan Eurostars være et alternativ. Se: http://www.forskningsradet.no/eurostars. Neste Søknadsfrist er 13. september 2018.

Legg merke til at et innovasjonsprosjekt i næringslivet også kan være utgangspunkt for et prosjekt i SkatteFUNN.no. Gå til nettsidene for mer informasjon om dette.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen inngår i en større fellesutlysning. Se mer informasjon i lenken til høyre på siden. Denne delutlysningen har en antatt ramme på 380 millioner kroner til nye innovasjonsprosjekter i næringslivet med oppstart i 2019. Om lag 30 millioner kroner er øremerket til prosjekter IKT. Midlene skal dekke en prosjektperiode på inntil 48 måneder. Prosjektene BIA mottar normalt 1-4 millioner kroner per år i støtte fra Forskningsrådet og støtten kan utgjøre maks 35-40 % av godkjente prosjektkostnader.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Om programmet

BIA skal, innenfor programmets ansvarsområde, bidra til størst mulig bærekraftig verdiskaping i norsk næringsliv gjennom forskningsbasert innovasjon i bedrifter og deres samarbeidende FoU-miljøer. Programmet skal komplettere tematiske næringsrettede programmer og andre virkemidler for næringsrettet forskning i Norge og i EU

BIA tar sikte på å støtte de beste forskningsbaserte innovasjonsprosjektene i bredden av norsk næringsliv. Programmets åpne innretning skal sikre god konkurranse om midlene og legge til rette for innovasjon også på tvers av bransjer og temaer.

BIA retter seg mot bedrifter i Norge som er motiverte til å gjennomføre krevende FoU-prosjekter for å realisere innovasjon. Dette gjelder både for oppbygging av nytt, kunnskapsbasert næringsliv og fornyelse av etablert næringsliv. BIA skal gi et tilbud på områder der bedrifter ikke har andre muligheter innenfor Forskningsrådets øvrige portefølje av programmer og virkemidler.

Se mer informasjon om programmet i programplanen PDF - 760 KB .

Generelt om Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et virkemiddel for å støtte norsk næringsliv. Prosjektene vi støtter skal bestå av forskningsaktiviteter som er nødvendige for at bedriftene i prosjektet skal lykkes med en innovasjon (verdiskapende fornyelse). Det dere kan søke om støtte til, er å utvikle ny kunnskap gjennom industriell forskning og/eller eksperimentell utvikling. Markeds- og konkurrentanalyser kan ikke være en del av prosjektet.

Støtten fra Forskningsrådet skal få fram innsats og handlinger i prosjektet og hos partnerne i målgruppen som ikke ville skjedd dersom støtten ikke var blitt gitt.

Hvem kan søke?

Bedrifter, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner som er registrert med organisasjonsnummer i Norge.

Forskningsmiljø, nasjonale og internajonale, kan delta i prosjektet  som samarbeidspartner med en utførende rolle, men de kan ikke bidra med egeninnsats

Øvrige internasjonale partnere kan delta i prosjektet, men deres egenfinansierte kostnader vil ikke utløse støtte fra Forskningsrådet.

Prosjektene i BIA har en varighet på 36-48 måneder.

Tematiske føringer

Søknader som faller inn under noen av de andre forskningsprogrammene i Forskningsrådet, vil bli overført til disse eller avvist, og vil ikke bli behandlet i BIA.

For at prosjekt skal kunne få støtte fra BIA, må følgende være innfridd:

 • Søknaden skal være strategisk forankret i søkerbedriften og i eventuelt andre bedrifter som deltar som samarbeidspartnere.
 • All innsats og alle finansieringsbidrag i prosjektet skal være avklart med de aktuelle prosjektpartnere.
 • Prosjektet skal ha minst en samarbeidspartner som er etablert med forsknings- eller næringsvirksomhet i Norge. Samarbeidspartnere må ha en tydelig og velbegrunnet rolle i prosjektet.
 • FoU-utfordringene i prosjektet må være slik at dere vil ha behov for forskningssamarbeid med et eksternt FoU-miljø, nasjonalt eller internasjonalt. Behov for, og innhold i, forskningssamarbeidet, må tydeliggjøres
 • Prosjektet bør ha positive effekter også for andre enn søker.

I tillegg må søknaden ha tilstrekkelig høyt nivå på:

 • Forskningsgrad
 • Prosjektkvalitet for FoU-prosjektet
 • Prosjektdeltakernes gjennomføringsevne for FoU-prosjektet
 • Addisjonalitet (utløsende effekt)

Slik prioriterer vi søknader

BIA ønsker å ha en prosjektportefølje der flere av prosjektene har stort potensial for bærekraftig verdiskaping i Norge og med betydelig forskningsmessig risiko.

BIA ønsker flere prosjekter med bredere samarbeid, for eksempel innenfor verdikjeder eller på tvers av sektorer og fagdisipliner, i tillegg til prosjekter der innovasjonen er mer bedriftsspesifikk.

Ved vurdering av hvorvidt midler fra BIA er utløsende vil det bli tatt hensyn til særtrekk ved prosjektet, blant annet:

 • bedriftspartnernes størrelse, markedsposisjon og FoU-erfaring; om innovasjonen er rettet mot videreutvikling av produkter/prosesser/tjenester innenfor etablert forretningsområde eller mot et nytt forretningsområde

Det vurderes også hvordan prosjektet kan bidra til å løse samfunnsutfordringer, for eksempel innenfor:

 • Helse, velferd og omsorg,
 • Bærekraftig samfunnsutvikling
 • Bærekraftig næringsutvikling

Ved rangering av søknader vil BIA legge særlig vekt på:

 • Prosjektets verdiskapingspotensial i Norge: Her vurderes verdiskapingspotensial for de deltakende bedriftene, plan for realisering av innovasjonen, innovasjonsgrad, bærekraft og samfunnsøkonomisk nytteverdi.
 • Nye søkere: BIA vil prioritere prosjekter fra bedrifter eller bedriftskonstellasjoner som ikke tidligere har mottatt støtte fra BIA
 • Porteføljehensyn: BIA ønsker en balansert prosjektportefølje innenfor programmets ansvarsområder, og porteføljehensyn vil derfor bli tatt med i prioriteringen.
 • Internasjonalt samarbeid: Prosjekter som legger opp til et internasjonalt samarbeid med tydelig merverdi for prosjektet, vil prioriteres. Formålet med samarbeidet må være klart begrunnet, og de utenlandske partnernes rolle må være konkretisert.
 • Miljømessig bærekraft: I prosjekter med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter med positive bidrag til miljømessig bærekraft prioriteres.

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Forutsetning for støtte

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

All støtte som gis i Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal gå til foretak til delvis dekning av deres prosjektkostnader, herunderkostnader til kjøp av FoU-tjenester. Forskningsorganisasjoner kan delta i Innovasjonsprosjekter i næringslivet som leverandører av oppdragsforskning, og skal ikke bidra i prosjektet med egenfinansiert innsats.

Legg merke til at bedrifter som deltar som samarbeidspartnere i et prosjekt ikke kan være underleverandør i det samme prosjektet – og omvendt.  

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Prosjektskisser og -dialog

Bedrifter som har benyttet seg av skissetilbudet, skal oppgi skissenummeret i pkt. 17 i malen for prosjektbeskrivelse.

En liste med "Ofte stilte spørsmål" blir lagt ut på BIAs hjemmeside etter skissefristen.

Dokumenter