Gå direkte til innhold
 

100 millioner til Kompetanseprosjekter for næringslivet

BIA lyser ut midler over fem år til nye Kompetanseprosjekter for næringslivet
med tidligst tillatte prosjektstart 1.2. 2019.

Kompetanseprosjekt for næringslivet Velg
Søknadsfrist:
12.09.2018 13:00 CEST

Meldinger:

Søker skal være en forskningsorganisasjon, i forpliktende samarbeid med aktuelle brukere i norsk næringsliv. For å kunne søke om midler til et kompetanseprosjekt i denne utlysningen, må søker først ha sendt inn en skisse. Det vil være mulig å sende inn skisser frem til 27. april 2018 kl. 13.00. Se egen utlysning for informasjon om skisser
Søknader må oppfylle alle krav som gjelder for søknadstypen «Kompetanseprosjekt for næringslivet» og andre krav som er gitt i utlysningen. Hvis noen krav ikke er oppfylt, blir søknaden avvist.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

BIA lyser ut inntil 100 mill. kroner totalt over fem år til nye Kompetanseprosjekter for næringslivet med oppstart i 2019. Kompetanseprosjektene i BIA har varighet på 4-5 år. Støtten fra BIA utgjør inntil 80 % av godkjente prosjektkostnader. Støtten fra BIA er 3-5 mill. kroner pr år

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Kompetanseprosjekt i BIA

Kompetanseprosjekter skal bygge opp kompetanse på områder hvor næringslivet har identifisert behov for langsiktig kompetansebygging for å komme videre med sitt innovasjonsarbeid. Søker skal være en forskningsinstitusjon, i forpliktende samarbeid med aktuelle brukere i norsk næringsliv. BIA støtter kompetanseprosjekter for bransjer/sektorer og fagområder hvor Forskningsrådet ikke har andre programmer eller virkemidler som retter seg mot denne type kompetansebygging. Ut fra denne avgrensningen av BIAs ansvarsområde er utlysningen åpen for temaer av betydning for bærekraftig innovasjon og verdiskaping i norsk næringsliv.

Utlysningen offentliggjøres på norsk og engelsk. Den norske versjonen er juridisk bindende.

Hvem kan søke? 

Søker må være en forskningsorganisasjon, i forpliktende samarbeid med aktuelle brukere i norsk næringsliv. Se definisjon av forskningsinstitusjon her. For å kunne søke om midler til et kompetanseprosjekt i denne utlysningen, må søkeren først ha sendt inn en skisse. Skissefristen vil i år være 27. april 2018.

Søknader der bedriftsfinansieringen kun kommer fra én bedrift med virksomhet i Norge, avvises. 

Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader.

Kun søknader som er basert på obligatorisk skisse til Kompetanseprosjekt for næringslivet innen skissefristen 27. april 2018 kl. 13.00, vil bli behandlet. Se egen utlysning for skisse. Søknader som ikke er basert på skisse innsendt innen denne fristen, vil bli avvist.

Krav til prosjektet

Følgende krav gjelder for søknader om støtte til kompetanseprosjekt i BIA:

Programrelevans

Søknader skal være innenfor prioriteringene i BIAs programplan PDF - 760 KB . Forskningsrådet har en rekke spesifikke programmer/aktiviteter med en tematisk eller bransjemessig innretning Se liste over forskningsområder her. BIA støtter ikke kompetanseprosjekter der temaet eller det fremtidige verdiskapingspotensialet faller inn under ansvarsområdet for andre programmer/aktiviteter. Søknader med et slikt innhold avvises.

Prosjektet må ha forankring i næringslivet

 • Kompetansebehovet må underbygges gjennom en beskrivelse av «state of the art» og/eller henvisning til gjennomførte analyser.
 • Kompetansen som utvikles må ikke ha for smalt nedslagsfelt i bransjen/næringslivet. Dette innebærer at prosjektet ikke kan innrettes kun mot en enkelt bedrifts behov, men må være etterspurt av flere bedrifter.
 • Søker må begrunne hvorfor næringslivet er best tjent med at kompetansen bygges opp i de(t) FoU-miljø som fremmer søknaden.
 • Deltagerbedriftene må synliggjøre hvordan kompetansen skal utnyttes til verdiskaping i Norge, og hvordan kompetansebehovet er forankret i bedriftenes strategier.
 • Deltagerbedriftene må beskrive innhold og omfang av parallelle FoU-aktiviteter de vil gjennomføre internt, og som sannsynliggjør at de på kort og lengre sikt kan nyttiggjøre seg av kompetansen til verdiskaping. Disse aktivitetene skal ikke inngå som prosjektaktiviteter det søkes støtte til.
 • Det må legges opp til god samhandling mellom FoU-miljø og deltagerbedrifter gjennom hele prosjektperioden, og prosjektet må organiseres på en slik måte at brukermedvirkningen blir reell.
 • Deltagerbedriftene må kontantfinansiere minimum 20 % av prosjektkostnaden hos de(t) utførende FoU-miljø. Kun forskningsmiljøenes kostnader skal inngå i prosjektets budsjett.
 • Finansieringen må komme fra bedrifter som selv har som mål å bruke kompetansen i sin fremtidige verdiskaping. Midler fra offentlige aktører og/eller FoU-miljøer kan ikke medregnes for oppfylling av minimumskravet til kontantfinansieringen.
 • Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader.
 • Kostnader til innkjøp av varer og tjenester fra underleverandører i næringslivet som inngår i prosjektet skal ikke inngå som en del av prosjektbudsjettet.

Vi vil prioritere prosjekter som

 • har tilstrekkelig høy vitenskapelig kvalitet
 • er tydelig forankret i næringslivets behov
 • bidrar til næringsutvikling som gir økt bærekraft og grønn konkurransekraft.
 • faller inn under BIAs ansvarsområde ut fra rollefordelingen mellom BIA og andre tematiske Forskningsråd-programmer

BIA ønsker en balansert prosjektportefølje innenfor programmets ansvarsområder, og vi vil derfor se på sammensetningen av den endelige porteføljen når vi vurderer søknadene.

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

 

 

Andre nettsider

Kontaktpersoner