Gå direkte til innhold
 

50 millioner til omstilling av leverandørindustri

Forskningsrådet lyser ut inntil 50 mill. kr til en målrettet, tidsavgrenset satsing. Midlene skal gå til prosjekter som kan bidra til omstilling av bedrifter i leverandørindustrien knyttet til petroleum og maritim sektor der fallende oljepris og lavt aktivitetsnivå har ført til økende arbeidsledighet og stort omstillingsbehov.

Forskningsrådet kan støtte prosjekter med 0,5-3 mill. kr per år. Det gis støtte for en periode på 2 til 3 år. Støtten fra Forskningsrådet kan avhengig av bedriftens størrelse utgjøre maksimalt 50 % av godkjente kostnader. Støtten skal være i samsvar med statsstøtteregelverket.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
25.05.2016 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen har en ramme på inntil 50 mill. kr. Prosjektene skal ha oppstart i 2016. Midlene skal fordeles over hele prosjektperioden. Støtten kan være 1,5-9 mill. kr per prosjekt og utgjøre maksimalt 50 % av godkjente prosjektkostnader. Støtten skal være i samsvar med statsstøtteregelverket.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen offentliggjøres på norsk og engelsk. Den norske versjonen er juridisk bindende.

Søknaden skal være i tråd med alle krav og føringer i utlysningen.

Ordningen er innført av Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) som prøveordning fra 2016 innenfor rammene av BIA, som er Forskningsrådets største næringsrettede program. Satsingen skal rettes mot områder som har særskilte behov for en koordinert og bredt innrettet kunnskapsoppbygging og forskningsinnsats.  I 2016 skal midlene rettes inn mot sektorer med særskilte omstillingsbehov.

Norsk økonomi står overfor betydelige utfordringer. Fallende oljepris gir lavere aktivitet i petroleumssektoren, som har ført til økonomisk nedgang i leverandørindustrien. Dette har gitt økende arbeidsledighet, særlig i regioner med tilknytning til oljesektoren. Nedgang i petroleumssektoren har også følger for andre næringer. En annen utfordring er at Norge må omstilles til et lavutslippssamfunn. Etter klimaavtalen i Paris har Norge knyttet seg til EU sitt mål om 40 % reduksjon i klimautslipp innen 2030 sammenlignet med 1990. Forskningsrådet ønsker å bidra til å styrke konkurranseevnen og møte de særskilte omstillingsbehovene denne delen av norsk næringsliv har. Omstilling krever fornyelse og innovasjon.

Midlene skal bidra til omstilling av bedrifter i leverandørindustrien som er knyttet til petroleum-og maritim sektor der fallende oljepris og lavt aktivitetsnivå har ført til økende arbeidsledighet og stort omstillingsbehov. Det åpnes for prosjekter som dreier seg om omstilling rettet mot for bedriften nye markeder ved bruk av dennes kjerneteknologi som kan anvendes innenfor BIAs ansvarsområder. Se mer informasjon om programmet i programplanen PDF - 284 KB . Anvendelse kan være innenfor uløste behov og gi nye markedsmuligheter innenfor for eksempel landbasert industri, bygg og anlegg, mineralindustri, IKT, helse, varehandel og tjenestesektoren, miljø/bærekraft, avansert produksjon, forretningsmodeller. Bransjeorganisasjoner har påpekt at teknologi fra olje- og gassektoren i Norge allerede brukes i andre sektorer, blant annet til overvåkning av hjertepasienter og finanstransaksjoner, i feltsykehus, til lading av el-biler og utforskning av planeten Mars.

Forskningsrådet har andre virkemidler for posisjonering innenfor petroleum/maritim sektor, for eksempel DEMO 2000 og "IdeLab 2016 Omstilling og kunnskapsoverføring mellom havbaserte næringer" og tematiske programmer som PETROMAKS 2, MAROFF og ENERGIX. Prosjekter som faller inn under disse eller andre virkemidlers ansvarsområder vil bli henvist til disse eller avvist.

Forutsetning for støtte

For å komme i betraktning for finansiering fra fra Forskningsrådet, må følgende være innfridd

 • Søknaden skal være strategisk forankret i søkerbedriften.
 • Eventuelle partnere skal ha en velbegrunnet rolle i prosjektet
 • Søknaden må ha tilstrekkelig høyt nivå på:
  • Innovasjonsgrad
  • FoU aktivitetene
  • Prosjektdeltakernes gjennomføringsevne for FoU-prosjektet
  • Addisjonalitet (utløsende effekt)

Prioriteringer

BIA ønsker å ha en prosjektportefølje der flere av prosjektene har stort potensial for bærekraftig verdiskaping og med betydelig forskningsmessig risiko. I denne utlysningen legger vi mindre vekt på forskningsmessig risiko og større vekt på aktiviteter som vil bidra til realisering av forskningsbaserte innovasjoner mot nye markeder.

Ved vurdering av hvorvidt midler fra Forskningsrådet er utløsende vil det bli tatt hensyn til særtrekk ved prosjektet, blant annet:

 • bedriftspartnernes størrelse, markedsposisjon og FoU-erfaring; at innovasjonen er rettet mot videreutvikling av produkter/prosesser/tjenester mot et nytt forretningsområde

Ved prioritering mellom søknader vil legge særlig vekt på:

 • Potensial for bærekraftig verdiskaping i Norge
 • Om prosjektet bidrar til sysselsetting i Norge
 • Omstillingspotensial for bedriftens kjerneteknologi/kompetanse
 • Markedsmulighet for bedriftens kjerneteknologi/kompetanse utenfor bedriftens hovedmarked

Internasjonalt samarbeid: prosjekter med internasjonalt samarbeid med tydelig merverdi for prosjektet vil ved lik kvalitet prioriteres.

I søknader med lik kvalitet og relevans, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Hvem kan søke
Søkeren må være en etablert bedrift med omstillingsbehov. Bedriften skal i dag være leverandør til petroleum/maritim sektor der fallende oljepris og lavt aktivitetsnivå har ført til økende arbeidsledighet og stort omstillingsbehov. Søkerbedriften må ha en kjerneteknologi/-kompetanse som kan åpne et nytt marked innenfor BIAs ansvarsområde. Søkerbedriften må være den som skal realisere innovasjonen, eventuelle partnere skal ha en velbegrunnet rolle i prosjektet. Samarbeidskonstellasjonen i prosjektet kan være fra ulike deler av verdikjeden. Oppstartsbedrifter kan ikke søke på denne utlysningen, de henvises til Forskningsrådets ordinære utlysninger.

Hva kan støtten dekke

Prosjektkostnader er de kostnader som er nødvendig for å gjennomføre de godkjente aktivitetene i prosjektet, se retningslinjer for beregning av kostnader budsjett

Støtten må være i tråd med statsstøtteregelverket og skal dekke kostnader i forbindelse med aktiviteter i prosjektet.

Aktivitetene må rommes i definisjonen av "Industriell F&U" og "eksperimentell utvikling" i statsstøtteregelverket.

Eventuelle egeninnsats fra utenlandske bedrifter eller partnere kan ikke tas med i beregningsgrunnlaget for Forskningsrådets finansiering.

Dokumenter

Kontaktpersoner