Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Behovsidentifisert forskning om CFS/ME (BEHOV-ME)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling. Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir forespurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

BEHOV-ME skal finansiere forskning på kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati (CFS/ME), en alvorlig sykdomstilstand med uavklart årsaksbilde (etiologi) vi i dag ikke har en effektiv medisinsk behandling for.

Dette vil vi gjøre gjennom et nytt virkemiddel som har fått betegnelsen behovsidentifisert forskning. Virkemiddelet har som formål å sette i gang forskningsprosjekter på områder som særlig etterspørres av brukerne av helsetjenesten. Det er et mål at resultatene av forskningen skal kunne utnyttes i tjenesten på relativt kort sikt.

Forskningsrådet prøver i denne utlysningen ut en framgangsmåte for behovsidentifisert forskning som er inspirert av virkemidler i den engelske helsetjenestens forskningsråd (National Institute for Health Research). Brukerne av forskningen får innflytelse på hva det skal forskes på både gjennom åpen invitasjon til å foreslå forskningsspørs­mål og gjennom deltakelse i bredt sammensatte brukerpaneler som identifiserer kunnskapsbehov og bidrar i prioritering av prosjektstøtte. Med brukere forstås både pasienter, behandlere og allmennhet.

Erfaringene fra England viser at behovsidentifisert forskning bidrar til økt kunnskap av betydning for befolkningens helse og gir bedre beslutningsgrunnlag for tjenesten og myndighetene. Involvering av brukere og publikum i offentlig finansiert forskning er også et tiltak for å "demokratisere" forskningen.

Vi viser for øvrig til programplanene for de tre helseprogrammene som bidrar med midler til utlysningen

Det nye virkemiddelet som nå prøves ut, skal være et supplement til, ikke en erstatning for, ordinære utlysninger og forskerinitierte prosjekter i de tre helseprogrammene.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter, andre offentlige finansierte forskningsmiljøer.

Varighet:

2016-

Totalbudsjett:

Se den enkelte utlysning.

Kontaktpersoner