Gå direkte til innhold
 

Inntil 5 millioner kroner til et nasjonalt nettverk for oppfølging av hjernehelsestrategien

Norske fagmiljøer kan søke om støtte til å utvikle et nasjonalt nettverk som skal bidra til implementering av forskningsresultater som bidrar til god forebygging, diagnostikk, behandling og/eller rehabilitering av pasienter med hjernesykdommer.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
13.02.2019 13:00 CET

Meldinger:

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 5 millioner kroner over 3-4 år er tilgjengelig for utlysningen. Det kan søkes om inntil 5 million kroner for ett nettverk.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Som ledd i oppfølgingen av Nasjonal hjernehelsestrategi (2019 – 2024) lyses det ut midler til ett nasjonalt nettverk. Hjernehelse er et uttrykk for helsetilstanden knyttet til funksjon, sykdommer, skader og tilstander i hjernen og øvrige deler av nervesystemet. Definisjonen omfatter psykiatriske og nevrologiske sykdommer og tilstander, skader og avhengighetstilstander.

Forskernettverket skal ha hovedfokus på implementering av forskningsresultater i de ulike delene av helsetjenesten (den kommunale helse- og omsorgstjenesten-, spesialist- og bedriftshelsetjenesten) slik at kvaliteten på innholdet i tjenestene for mennesker med hjernesykdommer bedres, både når det gjelder forebygging, diagnostikk, behandling og/eller rehabilitering. Det er opp til søker å bestemme den faglige bredden av nettverket.

Nettverket skal være sammensatt av personer fra forskjellige fag, disipliner og sektorer som, i forpliktende samarbeid med brukere skal bidra til idé- og prosjektutvikling om problemforståelse og løsningsforslag for utnyttelse av forskningsresultatene for å øke forskningens nytteverdi. Det er et mål at nettverket skal bringe sammen miljøer og fungere som møteplass for relevante aktører, også aktører som vanligvis ikke samarbeider i helseprosjekter, f.eks. representanter for fag som kommunikasjon, design osv.

Nettverket må være forankret på hensiktsmessig nivå i de ulike enhetene som inngår i nettverket, slik at tilstrekkelig prioritering av arbeidet sikres. Kommunale helse- og omsorgstjenester må involveres i nettverket.

Nettverket skal legge til rette for koordinering, samarbeid og kunnskapsoverføring som kan føre til nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester innenfor behandling og oppfølging av pasienter med hjernesykdommer.

Nettverket skal også posisjonere miljøer til internasjonalt forskningssamarbeid for å bygge kapasitet og kompetanse.

Nettverket må i løpet av perioden:

  • ha jevnlige nettverksmøter
  • utarbeide minst ett kunnskapsnotat innenfor nettverkets tematiske orientering
  • danne utgangspunkt for minst én søknad om prosjektmidler, nasjonalt eller internasjonalt

Krav om brukermedvirkning

Vi krever brukermedvirkning i prosjektet. Med brukere mener vi pasienter og pårørende. Med brukerinvolvering mener vi at pasienter/pasientforeninger og/eller pårørende medvirker i aktiviteter i nettverket.

I søknaden ber vi dere beskrive hvordan brukerne er involvert i planlegging, gjennomføring og utnyttelse av resultatene.

Krav til søker

Søker skal være universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter og andre offentlige finansierte forskningsmiljøer (se definisjon av forskningsorganisasjon PDF - 282 KB ).

Krav til leder av nettverket

Prosjektleder må kunne dokumentere erfaring innenfor forskningsledelse, faglig samarbeid og forskningskoordinering. Nettverkets ledelse kan styrkes ved å ha flere deloppgaver som ledes av personer med relevant kompetanse og erfaring, men nettverket skal ha bare én leder.

Forutsetning for støtte

Foretak (næringslivet) kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader.

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Andre nettsider

Kontaktpersoner