Gå direkte til innhold
 

150 millioner kroner til forskning på diagnostikk, behandling og rehabilitering

I denne utlysningen prioriterer vi klinisk forskning som er relevant for, og gjøres i eller i samarbeid med den kommunale helse- og omsorgstjenesten, tannhelsetjenesten og/eller rehabiliteringsinstitusjoner.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
26.04.2017 13:00 CEST

Meldinger:

Prosjektlederen i søknaden kan ikke ha rollen som prosjektleder i andre søknader om forskerprosjekt til programmene BEDREHELSE, BEHANDLING, HELSEVEL og KVINNEHELSE ved fristen 26.4. Søker må selv avgjøre hvilken av de fire utlysningene som er mest relevant.

Begrensningen gjelder ikke søknader til
- BEDREHELSEs utlysning "40 millioner kroner til indisk-norsk forskningssamarbeid på antibiotikaresistens"
- HELSEVELs utlysning "55 millioner kroner til forskning ved helse- og velferdsutdanningene"

Utlysningen er også publisert på engelsk.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 150 millioner kroner til nye prosjekter i hele prosjektperioden.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Vi lyser ut midler til forskerprosjekter som skal bidra til å nå målene i programplanen til BEHANDLING.

Vi prioriterer klinisk forskning som er relevant for, og gjøres i eller i samarbeid med den kommunale helse- og omsorgstjenesten, tannhelsetjenesten og/eller rehabiliteringsinstitusjoner.

Prosjektet skal ha

  • forskningssamarbeid på tvers av fagområder, tjenestenivåer, sektorer og/eller helseregioner. Gjelder ikke i prosjekter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten dersom prosjektdeltakerne selv har vitenskapelig kompetanse på området til å gjennomføre forskningsprosjektet
  • relevante samarbeidspartnere. Søknaden må beskrive hva hver samarbeidspartner skal bidra med og angi tydelig oppgave- og ansvarsfordeling, og forskningssamarbeidet må kvalifisere for medforfatterskap.

Brukermedvirkning

Vi krever brukermedvirkning i prosjektet. I søknaden ber vi dere derfor beskrive hvem brukerne er og hvordan de er involvert i planlegging, gjennomføring og utnyttelse av resultatene. Dere må redegjøre for betydningen av brukermedvirkning og hvordan brukerperspektivet ivaretas i prosjektet.

Forventet nytteverdi

I søknaden skal dere beskrive forventet nytteverdi av prosjektet. Nytteverdien er et uttrykk for hvilken betydning og nytte prosjektets resultater har for de aktuelle brukerne, forskningsfeltet og samfunnet forøvrig. Vi ber dere beskrive hva som er forutsetningene for at forskningsresultatene kan implementeres i praksis, hvorfor det er viktig å gjøre denne forskningen nå og hvordan prosjektet bygger på og videreutvikler eksisterende kunnskap.

Brukermedvirkning og forventet nytteverdi skal beskrives i eget vedlegg til søknaden:

Andre viktige forhold som vurderes, er om prosjektet

  • utnytter og bygge videre på gjennomført forskning, pilotstudier eller systematiske kunnskapsoppsummeringer når slike finnes
  • bruker aktuelle person- og helsedata i registre og/eller andre tilgjengelige kilder, dersom slike finnes
  • ivaretar kjønns- og minoritetsperspektiver der det er relevant
  • ivaretar helseøkonomiske perspektiver der det er relevant
  • inkludere begrunnelse for forsøksdesign, utvalgsstørrelse og  planlagte statistiske analyser
  • inneholder en datahåndteringsplan som beskriver hvilke data prosjektet forventer å generere, hvordan disse dataene vil bli generert, og planer for sikker lagring, deling og tilgjengeliggjøring av disse dataene
  • viser en realistisk plan for inklusjon av pasienter

For å bygge kompetanse og sikre rekruttering kan prosjektene inkludere doktorgrads- og/eller postdoktorstipendiater. I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans vil vi prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder.

Kontaktpersoner