Gå direkte til innhold
 

60 millioner kroner til forskning om rehabilitering

Det lyses ut midler til prosjekter som kan bidra til å øke kunnskapen om hva som er nødvendige, virksomme og kostnadseffektive rehabiliteringstjenester. Tverrfaglig samarbeid i prosjektene er et krav.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
20.04.2016 13:00 CEST

Meldinger:

Det er den norske utlysningsteksten som er den juridisk bindende teksten.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

60 millioner kroner til nye prosjekter i hele prosjektperioden.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

I denne utlysningen etterspørres prosjekter innenfor rehabilitering.

Med rehabilitering mener programmet "tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet", St.meld. nr. 21 (1998-99). Definisjonen er overordnet og omfatter alle målgrupper, uavhengig av alder, diagnose og funksjonsproblem. Rehabilitering blir i programmet brukt som et felles begrep for habilitering og rehabilitering. Siden rehabiliteringstiltak kan omfatte alle livsområder som berøres av sykdom, skade og funksjonsnedsettelse, kan mange ulike aktører inngå i slike prosesser.

Forskningen som det lyses ut midler til skal blant annet bidra til å øke kunnskapen om hva som er nødvendige, virksomme og kostnadseffektive rehabiliteringstjenester. Både beskrivende og evaluerende studier av rehabiliteringstjenester er ønsket. Kontrollerte kliniske studier med relevante kliniske utfallsmål og tilstrekkelig oppfølgingstid, gjerne med internasjonalt samarbeid, er ønskelig. Det er også behov for utvikling av design og analysemetoder som er egnet i rehabiliteringsfeltet, da de tradisjonelle randomiserte kontrollerte og «blindede» studiedesign vanskelig lar seg gjennomføre. Dersom aktuelle data allerede finnes i registre og andre tilgjengelig kilder skal disse brukes i prosjektet.

Tverrfaglig innretting og samarbeid mellom rehabiliteringsaktører og forskningssterke miljøer
Gode rehabiliteringsforløp forutsetter ofte samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Det er et krav om tverrfaglig samarbeid i prosjektene; rehabiliteringstjenesten skal omfatte minimum tre aktører i tillegg til brukeren og hennes/hans pårørende. Det er ønskelig at prosjektene omfatter rehabilitering i rehabiliteringsinstitusjoner og/eller i kommunene, og/eller rehabilitering på tvers av nivåer. Det forutsettes samarbeid mellom rehabiliteringsaktørene og forskningssterke miljøer hvis det ikke kan dokumenteres at høy forskningskompetanse allerede foreligger i miljøet.

Brukermedvirkning
Programmet ønsker å bidra til brukermedvirkning i hele forskningsprosessen, fordi dette kan føre til mer relevante problemstillinger og bedre og mer nyttige endepunkter i kliniske studier. I søknaden skal det beskrives hvem brukerne er og hvordan de er involvert i planlegging, gjennomføring og utnyttelse av resultatene. Det skal redegjøres for betydningen av brukermedvirkning og hvordan brukerperspektivet ivaretas. Dette skal beskrives under punkt 6 i mal for prosjektbeskrivelse selv om emnet er berørt i andre deler av prosjektbeskrivelsen. Mangelfull beskrivelse av brukermedvirkning vil påvirke vurderingen av søknaden negativt.

Forventet nytteverdi
Prosjektene forventes å frembringe ny kunnskap som er anvendbar i klinisk praksis og kan tas i bruk. Søknadene skal beskrive hvilken nytte resultatene fra prosjektene forventes å ha i et slikt perspektiv og hva som er forutsetningene for at forskningsresultatene kan implementeres i praksis. Det bør fremkomme i søknaden hvorfor det er viktig å gjøre denne forskningen nå, og hvordan prosjektet bygger på og videreutvikler eksisterende kunnskap. Det skal vises til relevante systematiske kunnskapsoppsummeringer. Dette skal beskrives under punkt 6. i mal for prosjektbeskrivelse selv om emnet er berørt i andre deler av prosjektbeskrivelsen. Mangelfull beskrivelse av forventet nytteverdi vil påvirke vurderingen av søknaden negativt.

Andre viktige egenskaper ved prosjektene

  • Kjønns- og minoritetsperspektivet skal ivaretas der det er relevant
  • Prosjektene kan inkludere doktorgrads- og/eller postdoktorstipendiater
  • Det forventes at prosjektene har relevante samarbeidspartnere fra de aktuelle fagene og tjenestenivåene
  • Helseøkonomiske perspektiv skal ivaretas der det er relevant

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, skal prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Kontaktpersoner