Gå direkte til innhold
 

Inntil 6 millioner til nasjonale Én helse-nettverk innenfor antibiotikaresistens

Norske fagmiljøer kan søke om støtte til å utvikle nasjonale nettverk som skal bidra til forskningssamarbeid om diagnostikk, overvåkningsstrategier og smittevern på tvers av sektorer.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
13.02.2019 13:00 CET

Meldinger:

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 6 millioner kroner over 2 år. Dere kan søke om inntil 2 millioner kroner per nettverk. Vi tar sikte på å finansiere 3–4 nettverk.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Formål for utlysningen

Utlysningen er et ledd i oppfølgingen av regjeringens strategi mot antibiotikaresistens (2015–2020).

Antibiotikaresistens er en global helsetrussel som krever en helhetlig tilnærming på tvers av fagområder og samfunnssektorer. Ved å se på samspillet mellom mennesker, dyr og miljø forstår vi forekomst og spredning av smittsomme sykdommer. Dette kalles "Én helse-perspektivet".

På oppdrag fra Norges forskningsråd har NIFU gjennomført en kartlegging av den norske forskningsinnsatsen på området. Rapporten viser at det er lite forskningssamarbeid på tvers av sektorer, noe vi nå ønsker å gjøre noe med.

Målet med denne utlysningen er å etablere nasjonale nettverk som samarbeider om diagnostikk, overvåkningsstrategier og/eller smitteverntiltak på tvers av folkehelse, dyrehelse, matproduksjon og miljø for å bedre kunnskapsgrunnlaget om antibiotikaresistens.

Nettverkene skal konsentrere seg om å utvikle mer kunnskap om patogene bakterier som står oppført på WHOs prioriteringsliste. Multiresistent tuberkulose, som ikke står på listen, kan også inkluderes. Nettverkenes arbeid skal resultere i et kunnskapsnotat om tiltak eller virkemidler som kan bidra til å redusere risikoen for utvikling og spredning av antimikrobiell resistens.

Krav til nettverkene

De nasjonale nettverkene må ha deltakere fra minimum tre sektorer (human- og veterinærmedisin, mat og miljø). Nettverkene bør samarbeide med relevante internasjonale partnere for posisjonering mot internasjonale midler (for eksempel Horisont 2020, JPIAMR, Welcome Trust, National Institutes of Health).

Nettverkene skal identifisere forskningsutfordringer og aktuelle tiltak som gir merverdi i et Én helse- perspektiv. I søknadene skal det redegjøres for hvordan nettverkets kompetanse og ressurser kan bidra til å dekke kunnskapshull og flytte forskningsfeltet framover. Søknaden skal omfatte en gjennomføringsplan og beskrive forventede resultater og leveranser, herunder en plan for formidling og kommunikasjon og et kunnskapsnotat.

Nettverkene må i løpet av perioden:

  • ha jevnlige nettverksmøter
  • utarbeide et kunnskapsnotat
  • danne utgangpunkt for minst én søknad om prosjektmidler, nasjonalt eller internasjonalt

Hvem kan søke?

Søker skal være universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter og andre offentlige finansierte forskningsmiljøer (se definisjon av forskningsorganisasjon PDF - 282 KB ).

Krav til leder av nettverket

Prosjektleder må kunne dokumentere erfaring innenfor forskningsledelse, faglig samarbeid og forskningskoordinering. Nettverkets ledelse kan styrkes ved å ha flere deloppgaver som ledes av personer med relevant kompetanse og erfaring, men nettverket skal ha bare én leder.

Kriterier for støtte

Dette er en utlysning felles for programmene BEDREHELSE, BIONÆR,MILJØFORSK og BIOTEK2021. BEDREHELSE bidrar med 5 millioner kroner, BIONÆR med 500 000 kroner, MILJØFORSK med 250 000 kroner og BIOTEK2021 med 250 000 kroner. Midlene fra BEDREHELSE kan kun tildeles nettverk som inkluderer human helse.

Forutsetning for støtte

Foretak (næringslivet) kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader.

Kontaktpersoner