Gå direkte til innhold
 

70 millioner til Forskerprosjekt innenfor folkehelse

Vi lyser ut midler til forskning av høy kvalitet og nytteverdi som kan bidra til bedre folkehelse, økt livskvalitet og redusert sosial ulikhet. Forskningen må være i overensstemmelse med BEDREHELSEs faglige, tematiske og strukturelle prioriteringer.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
10.04.2019 13:00 CEST

Meldinger:

23.01.2019: Satser for personalkostnader er korrigert.

Utlysningsteksten finnes også på engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende. Dersom det finnes informasjon på andre nettsider som gjelder denne utlysningen, og som er motstridende med informasjon i utlysningen, er det utlysningen (del 2 og 3, inkludert vedlegg) som gjelder.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er 70 millioner kroner tilgjengelig for nye prosjekter. Områder som ikke er godt dekket i vår portefølje vil bli prioritert, se formål for utlysningen.

Beløpet kan bli justert på bakgrunn av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Formål med utlysningen

Vi lyser ut midlene i tråd med prioriteringene i programplanen til BEDERHELSE (se til høyre).

Det er vårt mål at forskningen skal bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget om årsaker til helse og uhelse og bidra til å utforme og implementere folkehelsetiltak på tvers av sektorer inkludert forskning i, for og med kommunene. Prosjektene i programmet skal ha som mål å bidra til bedre folkehelse, økt livskvalitet og redusert sosial ulikhet i helse. Prosjektene skal bidra til nyskapende og bærekraftige løsninger av helse- og samfunnsutfordringer som kan danne grunnlag for politikkutforming.

Søknader av høy kvalitet innenfor våre tematiske prioriteringer som foreløpig ikke er godt dekket i vår portefølje, vil bli prioritert:

 • rus og avhengighet
 • livsfaser og overganger i livet
 • nevrodegenerative sykdommer
 • antibiotikaresistens

For å øke kvaliteten på forskningsbaserte folkehelsetiltak legger vi vekt på prosjekter som

 • er tverrfaglige og som inkluderer samfunnsvitenskapelig forskning der det er relevant
 • benytter gode befolkningsbaserte helsedata og helseregistre
 • styrker metodeutvikling for helsefremmende og forebyggende forskning, inkludert kvalitative og kvantitative data og analysemetoder
 • begrunner valg av forsøksdesign, utvalgsstørrelse og planlagte statistiske analyser
 • har relevante nasjonale, nordiske og andre internasjonale samarbeidspartnere og posisjonerer seg mot internasjonale midler i prosjektperioden
 • har relevante prosjektpartnere på tvers av fag, disipliner og sektorer
 • beskriver merverdien av samarbeid og hva den enkelte partneren skal bidra med
 • beskriver prosjektets potensial for å bidra til å redusere sosial ulikhet i helse og dersom dette ikke er relevant skal det begrunnes

Forskning som ikke er relevant for programmet og denne utlysningen er

 • kliniske behandlingsstudier
 • sekundærforebygging som inkluderer kliniske studier/behandling av primærlidelse
 • helsetjenesteforskning
 • forekomstforskning (deskriptiv epidemiologi), unntatt innenfor programmets sentrale forskningsområder der slik kunnskap mangler og er særlig nødvendig

Krav om brukermedvirkning 

Vi krever brukermedvirkning i prosjektet. Brukere som kan inkluderes i denne sammenhengen, er befolkning, pasienter, pårørende, ansatte i helse- og velferdstjenesten, forvaltningen og myndighetene. I søknaden ber vi dere beskrive hvem brukerne er for det aktuelle prosjektet, og hvordan de er involvert i planlegging, gjennomføring og utnyttelse av resultatene.

Vi legger stor vekt på at prosjektets forventede nytteverdi er begrunnet i brukernes behov og dokumenterte kunnskapshull. Virkning og effekter på kort og lang sikt skal beskrives i søknaden. Potensialet for å utforme og implementere tiltak skal beskrives spesielt.

Hvem kan søke?

Alle søknader om Forskerprosjekt må være sendt inn fra en godkjent forskningsorganisasjon. Se liste over hvilke organisasjoner som kan sende inn søknader, i PDF-en "Definisjon av forskningsorganisasjon" til høyre på siden.

Kun forskningsorganisasjoner kan være samarbeidspartnere i prosjektene.

Endringer i søknadstypene våre – hva betyr det for deg?

Vi jobber med å endre søknadstypene våre og 2019 er et overgangsår. Søknadstypene Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend har som felles formål å støtte fornyelse og utvikling i forskningen på tvers av alle fag og tematiske områder. Vi samler alle våre utlysninger av midler til disse tre søknadstypene til én søknadsfrist. Samtidig tar vi i bruk felles krav og vurderingskriterier, på tvers av alle programmer og aktiviteter i Forskningsrådet. Du finner mer informasjon om dette her: Forskningsmidler i 2019.

Hva prioriteres når søknader blir valgt ut til bevilgning?

Søknader som blir valgt ut til bevilgning, oppfyller alle krav til prosjektlederen, søknaden og vedlegg (se del 3 av utlysningen). I tillegg er de vurdert til å oppfylle formålene med utlysningen. BEDREHELSE vil prioritere søknader som til sammen gir en tematisk og faglig balansert og bred portefølje innenfor utlysningens formål.

Blant prosjekter med tilnærmet lik faglig kvalitet og relevans for utlysningen, skal søknader med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Kontaktpersoner