Gå direkte til innhold
 

Inntil 150 millioner kroner til 3-5 miljøstøtter for folkehelseforskning

Miljøstøtten skal styrke nyskapende forskning av høy kvalitet for å bidra til å løse helse- og samfunnsutfordringer i overensstemmelse med BEDREHELSEs faglige, tematiske og strukturelle prioriteringer. Forskningen skal bedre kunnskapsgrunnlaget for utforming og implementering av folkehelsetiltak.

Institusjonsforankret strategisk prosjekt Velg
Søknadsfrist:
25.04.2018 15:00 CEST

Meldinger:

Prosjektleder kan kun ha rollen som prosjektleder for én søknad til utlysningen. Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 150 millioner kroner til tre til fem miljøstøtter. Det kan søkes Forskningsrådet om 30-50 millioner kroner over en femårsperiode. Søkerinstitusjonen og samarbeidspartnerne må til sammen bidra med egenfinansiering tilsvarende beløpet som det søkes Forskningsrådet om.

Egenfinansiering kan være i form av arbeidsinnsats og/eller som et økonomiske bidrag.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Miljøstøtten skal styrke forskningen innenfor helsefremmende og forebyggende folkehelseforskning og derigjennom medvirke til å løse komplekse helse- og samfunnsutfordringer i Norge. I søknaden skal dere redegjøre for hvilke av programmets faglige, tematiske og strukturelle prioriteringer som søknaden ivaretar. Se  programplanen her PDF - 7,9 MB .

Hvem kan søke?

Norske forskningsinstitusjoner ( se definisjon av forskningsinstitusjon PDF - 282 KB ) kan søke. Andre offentlige og private aktører kan delta som samarbeidspartnere.  

Forskningsmiljøene vi velger ut må ha som mål å bedre kunnskapsgrunnlaget for nye forskningsbaserte tiltak. Vi forventer at miljøene som får støtte utvikler en ledende nasjonal rolle på det aktuelle området og arbeider systematisk for å bli internasjonalt ledende innenfor helsefremmende og forebyggende forskning. Det er ønskelig at satsingen er tverrfaglig og tverrsektoriell.

Denne utlysningen skiller seg fra utlysninger av støtte til forskerprosjekter og annen prosjektstøtte ved at de forventede resultater og effekter først og fremst er knyttet til kvaliteter ved miljøene. Målsettingen er å skape miljøer som kan styrke struktur, kapasitet og kompetanse på sentrale områder i  programmet. Dette betyr videre at forskningsaktivitetene i miljøene bør ha en viss bredde, med stor overføringsverdi til annen forskning innenfor programmets tematiske og faglige prioriteringer.

Søknaden må være godt forankret i vertsinstitusjonenes strategiske- og/eller faglige planer, og vektlegge forskningsledelse, metodeutvikling og nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid på sentrale områder i  programmet.
Det vil være en fordel om en plan for videreføring av forskningen, etter avsluttet finansiering fra Forskningsrådet, er beskrevet i søknaden.

Andre viktige forhold som vurderes

  • Søkermiljøets faglige forskningskvalitet, potensiale for nyskaping og bidrag til å flytte forskningsfronten.
  • Oppbygging av langsiktig samarbeid med sterke nasjonale og internasjonale nettverk.
  • Merverdien ved nasjonalt og internasjonalt samarbeid i dette prosjektet. Det må beskrives hva de enkelte partnerne skal bidra med.
  • Metodeutvikling for helsefremmende og forebyggende forskning, inkludert kvalitative og kvantitative data og analysemetoder.
  • Bruk av register- og helsedata, inkludert storskala dataanalyser, utvikling og bruk av statistiske analysemetoder.
  • Prosjektets potensial for å redusere sosial ulikhet i helse skal beskrives i søknaden. Dersom dette ikke er relevant skal det begrunnes.
  • Prosjektleders erfaring fra forskningsledelse, faglig samarbeid og forskningskoordinering.

Som en del av søkerinstitusjonenes arbeid med oppbygging av nettverk og samarbeid med sterke forskningsmiljøer, forventer vi en plan for søkermiljøets deltakelse i søknader i relevante internasjonale utlysninger (for eksempel nordisk, EU, NIH).

For å ivareta kunnskapsdeling skal dere i prosjektbeskrivelsen redegjøre for planlagt kommunikasjon med aktuelle brukere og forskersamfunnet.

Krav om brukermedvirkning

Vi krever brukermedvirkning i prosjektet, dvs. at brukere deltar som rådgivere eller medforskere. Brukere i helseforskningen inkluderer i denne sammenhengen befolkningen, pasienter, klienter og pårørende, ansatte i helse- og velferdstjenestene, forvaltning og myndigheter. I søknaden ber vi dere beskrive hvem brukerne er for det aktuelle prosjektet og hvordan de er involvert i planlegging, gjennomføring og utnyttelse av resultatene. Dere må redegjøre for betydningen av brukermedvirkning og hvordan brukerperspektivet ivaretas i prosjektet.

Krav om beskrivelse av forventet nytteverdi

BEDREHELSE er et handlingsrettet program. I søknaden skal dere beskrive forventet nytteverdi av prosjektet. Nytteverdien er et uttrykk for hvilken betydning og nytte prosjektets resultater har for de aktuelle brukerne og samfunnet for øvrig. Vi ber dere beskrive hva som er forutsetningene for at forskningsresultatene kan implementeres i praksis, hvorfor det er viktig å gjøre denne forskningen nå og hvordan prosjektet bygger på og videreutvikler eksisterende kunnskap.

Vedlegg om brukermedvirkning og forventet nytte etter fastlagt mal:
Template for mandatory attachment on user involvement and project benefits DOCX - 36 KB
Template for mandatory attachment on user involvement and project benefits ODT - 14 KB

Utenlandsstipend for stipendiater og forlengelse av postdoktorstipend ved utenlandsopphold

Dere kan inkludere utenlandsstipender for doktorgrads- og postdoktorstipendiater i søknaden. Dersom søknaden innvilges, kan dere også i løpet av prosjektperioden søke om utenlandsstipender og forlengelse av postdoktorstipendperioden tilsvarende varigheten av utenlandsoppholdet. Mer informasjon om ordningen UTENLANDSSTIPEND.

I søknader som ellers vurderes likt, vil vi prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder.

Statsstøtte

Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader.

Dokumenter

Kontaktpersoner