Gå direkte til innhold
 

Inntil 100 millioner kroner til forskning for bedre folkehelse

I denne utlysningen prioriteres forskning om årsaker og risikofaktorer til helse og uhelse som kan danne grunnlag for nasjonale helsefremmende og forebyggende tiltak

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
26.04.2017 13:00 CEST

Meldinger:

Prosjektlederen i søknaden kan ikke ha rollen som prosjektleder i andre søknader om forskerprosjekt til programmene BEDREHELSE, BEHANDLING, HELSEVEL og KVINNEHELSE. Søker må selv avgjøre hvilken av de fire utlysningene som er mest relevant.

Begrensningen gjelder ikke søknader til
- BEDREHELSEs utlysning "40 millioner kroner til indisk-norsk forskningssamarbeid på antibiotikaresistens"
- HELSEVELs utlysning "55 millioner kroner til forskning ved helse- og velferdsutdanningene".

Utlysningen er også publisert på engelsk.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 100 mill. kroner til nye prosjekter i hele prosjektperioden.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Alle prosjekter som får finansiering skal være innenfor prioriteringene i Programplan BEDREHELSE 2016-2025 PDF - 476 KB

Vi lyser ut midler til forskning av høy kvalitet og nytteverdi som bidrar til bedre folkehelse, økt livskvalitet og redusert sosial ulikhet i helse.

80 prosent av midlene i denne utlysningen avsettes til forskning om årsaker og risikofaktorer. Målet er å danne et grunnlag for nasjonale helsefremmende og forebyggende tiltak innenfor programmets tematiske prioriteringer:

 • psykisk helse
 • nevrodegenerative sykdommer
 • rusmiddelbruk og avhengighet
 • overganger i livet og sårbare livsperioder og livshendelser
 • fysisk aktivitet, stillesitting og kosthold
 • forebygging av ikke-smittsomme sykdommer
 • miljøfaktorer, blandingseffekter, helseeffekter av klimaendringer
 • antibiotikaresistens
 • samspillet mellom individ og miljø for helse og livskvalitet
 • kommunen som arena og aktør i helsefremmende og forebyggende helsearbeid

I denne utlysningen er det også avsatt midler til inntil ett prosjekt knyttet til spillproblemer/-avhengighet.

Forskningen skal bidra til å møte helse- og samfunnsutfordringer innenfor programmets sentrale forskningsområder. Omfanget av tapte leveår/sykelighet/redusert livskvalitet/antallet som rammes vil vektlegges i vurderingen av søknaden. Vi etterspør særlig studier som benytter registre, befolkningsbaserte helseundersøkelser og biobanker i kombinasjon.

Krav til prosjektet

Endepunktet for forskningen må være bedre helse, økt livskvalitet og/eller redusert sosial ulikhet i helse.

Prosjektet skal

 • ha et folkehelseperspektiv 
 • være innenfor programmets tematiske prioriteringer og gjerne kombinere flere av disse
 • inkludere minst én av de prioriterte gruppene i programmet: barn, unge, eldre og minoriteter
 • inkludere begrunnelse for forsøksdesign, utvalgsstørrelse og planlagte statistiske analyser der dette er relevant
 • ha relevante samarbeidspartnere på tvers av fag, disipliner og sektorer som offentlig sektor, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre sentrale aktører
 • ha relevante nasjonale, nordiske og andre internasjonale samarbeidspartnere og posisjonere seg mot internasjonale midler i prosjektperioden
 • beskrive hva hver samarbeidspartner skal bidra med og angi tydelig oppgave- og ansvarsfordeling

Studier av årsaks- og risikofaktorer til helse og uhelse skal

 • enten etablere et grunnlag for utvikling av nasjonale tiltak/intervensjoner innenfor programmets prioriterte områder
 • eller inkludere sykdomsbyrdeanalyser innenfor programmets prioriterte temaer, der slik kunnskap mangler og er nødvendig

Forskning som ikke er relevant for denne utlysningen:

 • kliniske behandlingsstudier
 • sekundærforebygging som inkluderer kliniske studier/behandling av primærlidelse
 • helsetjenesteforskning
 • forekomstforskning (deskriptiv epidemiologi), unntatt innenfor programmets sentrale forskningsområder der slik kunnskap mangler og er særlig nødvendig

Brukermedvirkning

Vi krever brukermedvirkning i prosjektet. I søknaden ber vi dere derfor beskrive hvem brukerne er og hvordan de er involvert i planlegging, gjennomføring og utnyttelse av resultatene. Dere må redegjøre for betydningen av brukermedvirkning og hvordan brukerperspektivet ivaretas i prosjektet.

Forventet nytteverdi

I søknaden skal søker beskrive forventet nytteverdi av prosjektet. Nytteverdien er et uttrykk for hvilken betydning og nytte prosjektets resultater har for de aktuelle brukerne, forskningsfeltet og samfunnet forøvrig. Vi ber dere beskrive hva som er forutsetningene for at forskningsresultatene kan implementeres i praksis, hvorfor det er viktig å gjøre denne forskningen nå og hvordan prosjektet bygger på og videreutvikler eksisterende kunnskap.

Brukermedvirkning og forventet nytteverdi skal beskrives i eget vedlegg til søknaden:

Andre viktige forhold som vurderes, er om prosjektet

 • utnytter og bygger videre på gjennomført forskning, pilotstudier eller systematiske kunnskapsoppsummeringer der slike finnes
 • bruker aktuelle person- og helsedata i registre og/eller andre tilgjengelige kilder, dersom slike finnes
 • inneholder en datahåndteringsplan som beskriver hvilke data prosjektet forventer å generere, hvordan disse dataene vil bli generert og planer for sikker lagring og deling av dataene
 • ivaretar kjønns- og minoritetsperspektiver der det er relevant
 • fremskaffer kunnskap for sentrale beslutningstakere, forvaltning og allmenhet og gi grunnlag for politikkutforming. Konkrete formidlingstiltak skal beskrives i kommunikasjonsplanen.
 • legger til rette for innovasjon og næringsutvikling på folkehelseområdet

For å bygge kompetanse og sikre rekruttering kan prosjektene inkludere doktorgrads- og/eller postdoktorstipendiater. I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans skal prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Prosjektets potensial for å redusere sosial ulikhet i helse skal beskrives i søknaden. Dersom dette ikke er relevant skal det begrunnes.

Kontaktpersoner