Gå direkte til innhold
 

Forsterkningsordning til EUs delprogram «Health, demographic change and wellbeing», utlysningene 2016/2017.

Utlysningen gjelder norske institusjoner som deltar i prosjekter med finansiering fra delprogrammet «Health, demographic change and wellbeing» gjennom 2016/2017-utlysningene. Prosjektene som gis støtte må være relevante for programplanene til BEDREHELSE/BEHANDLING/HELSEVEL.

Annen støtte Velg

Meldinger:

Utlysningen gjelder programmene BEHANDLING, BEDREHELSE og HELSEVEL. Det skal oppgis i søknaden hvilket av de tre programmene søknaden rettes mot.

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen er en prøveordning og gjelder for utlysningene i Health, demographic change and wellbeing i Horisont 2020 for 2016/2017.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Formålet med utlysningen er å styrke norsk deltakelse i EU-prosjekter og få norske deltakere til å ta større roller i prosjektene. Dette kan eksempelvis gjøres ved å:

  • Utvide EU-prosjektet
  • Etablere nasjonale nettverk i forbindelse med EU-prosjektet
  • Delta på spesifikke konferanser med relevans for EU-prosjektet
  • Arrangere workshops

Prosjektbeskrivelsen, maksimalt 5 sider, skal inneholde:

  • En kort beskrivelse av søkers rolle og arbeidsoppgaver i EU-prosjektet
  • En kort beskrivelse av hva det søkes om støtte til
  • En spesifisering av hvordan midlene vil styrke det norske bidraget i EU-prosjektet
  • Gjennomføringsplan, mål og forventede resultater

Det kan ikke søkes om tilleggsfinansiering av selve EU-prosjektet (det vil si mer midler til å finansiere oppgaver som er en del av EU-prosjektet).

Koordinatorer for et EU-prosjekt (utlysninger 2016/2017) kan søke inntil 1 million kroner, arbeidspakkeleder (work package  leader) kan søke inntil 0,5 millioner kroner og oppgaveleder  (task leader) kan søke inntil 0,3 millioner kroner, øvrige partnere kan søke inntil 0,2 millioner kroner.

Bagatellmessig støtte

Støtte til bedrifter vil bli gitt som bagatellmessig støtte (de minimis).

Hva er bagatellmessig støtte, og hvorfor gis støtten på denne måten?
I utgangspunktet er det forbudt å gi offentlig støtte til bedrifter eller virksomheter som driver økonomisk aktivitet, med mindre det foreligger et eksplisitt unntak. For støtte til søknadsskriving kan ikke gruppeunntakene for FoU-virksomhet benyttes. De minimis er et annet unntak fra forbudet mot å gi statsstøtte som gir støttegivere adgang til å tildele bagatellmessig offentlig støtte uten at dette må notifiseres eller meldes til ESA (EFTAs overvåkningsorgan). Hovedbegrunnelsen for dette unntaket er at støttebeløpet er så vidt lite at det antas ikke å påvirke samhandelen og/eller true med å vri konkurransen.

Bagatellmessig støtte er regulert i kommisjonsforordning nr. 1407/2013 av 18. desember 2013.

Forordningen er inntatt i EØS-avtalen (vedlegg XV (statsstøtte), punkt 1ea) og gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 2.

Kommisjonsforordningen om de minimis kan leses her: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_en.pdf

Beløpsgrense for bagatellmessig støtte
Offentlig støtte som gis under de minimis regelverket kan maksimalt utgjøre € 200 000 over en periode på 3 regnskapsår for den enkelte virksomhet. Det er derfor en forutsetning for utbetaling av støtten at søker ikke har mottatt mer enn til sammen € 200 000 i bagatellmessig støtte fra det offentlige i løpet av en periode på 3 regnskapsår (det vil si det året støtten utbetales og de to foregående årene), og at denne grensen heller ikke vil bli overskredet i og med utbetalingen av støtten fra PES2020.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som virksomheten har mottatt i løpet av disse tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan.

Kontaktpersoner